Duiding

Leraren noemen oorzaken van planlast

Reageer

Log in om te bewaren.

Delen

“Verschillende omstandigheden zorgen voor planlast. Toch hebben ze niet noodzakelijk ‘schuld’ aan de extra werkdruk.” Dat benadrukken de onderzoekers van ‘Kom op tegen planlast’.

De 4 belangrijkste oorzaken van planlast

 1. Onduidelijkheid rond doorlichting

  Patrick Kenis: “Directeurs vinden dat de inspectie te veel documenten opvraagt en te weinig rekening houdt met wat ze op de school zelf vaststelt. Dat de pedagogische begeleidingsdiensten heel vaak iets anders zeggen dan de inspectie, zorgt voor heel wat verwarring.”

  Peter Michielsens: “Leraren in het basisonderwijs storen zich er vooral aan dat de directie de doorlichting ‘misbruikt’ om extra taken op te leggen. In het secundair ergeren leraren zich het meest aan de verplichting om alles neer te schrijven. Vooral de jaarplannen en de vakoverschrijdende eindtermen zorgen voor ergernis.”

 2. Veranderende leerplannen

  Peter Michielsens: “Nieuwe leerplannen zorgen voor heel wat extra werkdruk. Basisscholen klagen vooral dat ze zelf moeten uitzoeken of een nieuwe methode beantwoordt aan het nieuwe leerplan.”

  Patrick Kenis: “Leraren in het secundair hebben ernstige kritiek op de inhoud van de leerplannen. Ze zijn te open opgesteld en wijzigingen worden nergens verantwoord. Ook voorlopige goedkeuringen van leerplannen vinden ze storend. Vaak verschillen ze van de definitief goedgekeurde plannen.”

 3. Meer leerlingen met leerproblemen

  Patrick Kenis: “Het aantal leerlingen met dyslexie, ADHD, autisme … is de laatste jaren enorm toegenomen. In het basisonderwijs zorgt de begeleiding van die leerlingen voor heel wat extra vergaderingen. De leraren klagen over de complexiteit van de dossiers en de administratie die ze voor deze leerlingen moeten bijhouden. Leraren in het secundair vinden dat leerlingen te snel een diagnose krijgen. Ze storen zich aan de vele STICORDI-maatregelen die ze voor die leerlingen moeten nemen en de administratie die ze daarvoor moeten bijhouden”

 4. Mondige en veeleisende ouders

  Patrick Kenis: “Directies zijn positiever over de ouders dan leraren. Ze benadrukken wel dat communicatie met de ouders veel inspanningen vergt. Ouders zijn ook veel mondiger dan vroeger. Sommige ouders zijn te assertief en beroepen zich te snel op hun rechten, aldus de directeurs.”

  Peter Michielsens: “Leraren zijn veel kritischer. Ze klagen over te hoge verwachtingen van ouders en een gebrek aan vertrouwen. Dat steeds meer ouders een deel van hun opvoedingstaak – zoals helpen bij het huiswerk – naar de school doorschuiven, stoort leraren mateloos.”

 

Over het onderzoek

Voor het onderzoek ‘Kom op tegen planlast’ bevroegen Patrick Kenis en Walter van Andel (Antwerp Management School) en Peter Michielsens (ere-inspecteur-generaal bij de inspectie) leraren en directies in 9 basis- en 10 secundaire scholen uit alle provincies en van alle types.

Uit focusgesprekken met leraren en diepte-interviews met directies verzamelden ze zo veel mogelijk informatie over wat zij als planlast ervaren. Ook de centra voor leerlingenbegeleiding, de onderwijsinspectie en de pedagogische begeleidingsdienst, die in de gesprekken vaak vernoemd werden, kwamen aan het woord.