Gepubliceerd op
Actueel

Veelgestelde vragen van leraren over coronavirus en onderwijs

De Nationale Veiligheidsraad heeft op 27 april de geldende maatregelen in de strijd tegen het coronavirus voorlopig verlengd tot en met 19 april. Dat is tot het einde van de paasvakantie. Daarna kunnen ze nog met 2 weken verlengd worden, tot en met 3 mei. Wat betekent dat voor jou en je school? Op deze pagina lees je de belangrijkste vragen van leraren. Ze worden regelmatig geüpdatet.

De meest recente informatie over corona en onderwijs vind je op onderwijsvlaanderen.be. Directeurs worden op de hoogte gehouden via de nieuwsbrief Schooldirect.
 

Update: 27 maart – 20.00 u.

 
 

LEREN


Hoe lang blijven de lessen nog opgeschort?

 • Er is momenteel nog geen beslissing over het al dan niet verder opschorten van de lessen na de paasvakantie. De Nationale Veiligheidsraad verlengde op 27 maart de huidige coronamaatregelen met 2 weken, dus tot en met zondag 19 april. Daarna zouden ze nog eens met 2 weken verlengd kunnen worden.
 • Evenmin is al beslist welke leerinhouden scholen in dat geval na de paasvakantie mogen aanbieden en welke maatregelen er dan mogelijk moeten worden genomen rond de verdere organisatie van het schooljaar. Onderwijsminister Weyts streeft naar een maximaal draagvlak binnen de onderwijswereld en overlegt daarom eerst met de sociale partners, de onderwijsverstrekkers en vooraanstaande pedagogen.

Mogen leerlingen of hun ouders materiaal ophalen op school?

Daar kan je in onderling overleg voor kiezen. Je school houdt daarbij strikt rekening met alle geldende voorzorgsmaatregelen. Ouders of leerlingen mogen bv. ook niet samen in één grote zaal de pakketten oppikken, de afhaling gebeurt best in shifts.

Welke leerlingen hebben recht op een laptop?

 • Je school (gewoon en buitengewoon secundair onderwijs) kan gedoneerde laptops aanvragen voor sociaal kwetsbare leerlingen die thuis geen pc of laptop hebben. Zo kunnen ook zij ten volle genieten van digitaal afstandsleren en geraken ze niet achterop.
 • Wil je gebruik maken van dit aanbod? Dan neemt je school contact op met de koepel. Je school staat zelf in voor de verdeling. Als eigenaar van de toestellen beslist je school zelf of ze, na de coronacrisis, bij de leerlingen blijven.

Welke leerlingen kunnen gebruik maken van gratis internet?

Leerlingen zonder internetaansluiting thuis kunnen tijdens de coronacrisis gratis gebruik maken van:

Welke (facultatieve) alternatieven zijn er voor de lessen?

De lessen zijn geschorst, maar je school kan ervoor kiezen om alternatieven aan te bieden – al dan niet via elektronische weg. Op de pagina over alternatieve vormen van leren vind je een overzicht van de mogelijkheden die voorzien zijn.

 • Digitale leerplatformen zijn daarvoor geschikt. Het beleidsdomein Onderwijs & Vorming werkt alvast samen met platformen als Smartschool, Microsoft, Google …
 • Er wordt bovendien een educatief aanbod voorzien via de bestaande kanalen. Je kan bijvoorbeeld eenvoudig en snel digitale content vinden via de tools waarover je al beschikt via de educatieve uitgeverijen (Bingel, Kweetet, Scoodle …)
 • Daarnaast kan je voor leermiddelen ook terecht bij KlasCement. Je vindt er een overzicht van tips en concreet materiaal dat je onmiddellijk kan inzetten.

Welke richtlijnen volg je daarbij?

 • Je kan die alternatieven aanbieden zowel aan de leerlingen in de opvang op school als aan de gezonde leerlingen die niet naar school komen.
 • Geef taken in functie van de noden van de leerlingen. De taken moeten ervoor zorgen dat ze in het ritme blijven (het is geen vakantie), voeling met de school houden en de aangeleerde leerstof kunnen inoefenen.
 • Pas je didactiek aan en bied alternatieven op een gecoördineerde manier aan, zodat de workload haalbaar blijft voor alle leerlingen en hun thuiswerkende ouders.
 • Hou bij afstandsleren ook rekening met kansarme leerlingen (o.a. zonder computer of internetverbinding thuis). Afstandsonderwijs kan de sociale ongelijkheid versterken.
 • Communiceer goed en tijdig met je leerlingen en ouders over de afspraken rond alternatieve leervormen en taken die je eventueel voorziet.

Zijn de taken die ik aanbied vrijblijvend en mag ik er punten op geven?

 • Nieuwe leerstof mag niet aan bod komen en de taken mogen niet gelinkt zijn aan het behalen van de eindddoelen. Evenmin mogen resultaten van taken meetellen voor het rapport.
 • De taken zijn facultatief, maar raad ouders en leerlingen in onderling overleg ten zeerste aan om ermee aan de slag te gaan.

Wat gebeurt er met duaal leren en stages?

 • Na overleg met de vakbonden, onderwijskoepels, het GO! en de overheid zijn er overzichten van opleidingen binnen de essentiële diensten waarbinnen respectievelijk stages en trajecten duaal leren/leren en werken in het secundair onderwijs kunnen doorgaan.
 • Voorwaarde blijft dat alle beschermingsmaatregelen voor de leerling genomen kunnen worden.
 • Een bedrijf dat tegen de federale richtlijnen in toch openblijft? Kies in dat geval voor de bescherming van je leerling of student en stel hem of haar niet onnodig bloot aan risico’s.
 • Alle info voor zorgstages in HBO5 en Bachelor Verpleegkunde vind je hier.
 • Momenteel kan je als stagebegeleider in de zorgsector niet fysiek naar de stageplaatsen. Ondersteun daarom de leerlingen/cursisten/studenten maximaal online. Je onderwijsinstelling moet daarvoor de nodige middelen voorzien. Je opdracht wordt besproken op het lokaal onderhandelingscomité.

 
 

OPVANG


Voor welke leerlingen moet mijn school tot aan de paasvakantie opvang voorzien?

 • Zieke kinderen blijven thuis. Wordt een kind ziek op school, dan contacteer je meteen de ouders. Je brengt het kind onder in een apart lokaal tot de ouders het komen ophalen.
 • Kinderen moeten zo veel mogelijk thuisblijven. Het principe is: ouders die thuiswerken, vangen hun kind thuis op. Als dat niet mogelijk is, blijft je school daarover in dialoog gaan met ouders. Bij redelijke twijfel mag je directeur een attest of bevestiging van de werkgever vragen.
 • Concreet zijn er 3 groepen van gezonde leerlingen voor wie je school opvang voorziet:
 1. Kinderen van wie de ouder(s) een job in een cruciale sector (zorg, veiligheid, voedingsnijverheid, distributie …) uitoefenen. Zij hebben niet de mogelijkheid om thuis te werken. Ze nemen nu de zorg op van zieken en mensen die hulp nodig hebben, zorgen ervoor dat iedereen naar de winkel kan … Het is daarom letterlijk van levensbelang dat hun kinderen op school worden opgevangen. Deze groep leerlingen mag je school in geen geval weigeren. De federale overheid stelde een lijst van dergelijke beroepen op die als toetssteen kan dienen.
 2. Kinderen en jongeren in het buitengewoon onderwijs, de onderwijsinternaten, de MPIGO’s en de IPO’s van het gemeenschapsonderwijs. Zij zijn medisch en/of sociaal kwetsbaar en moeten dus opgevangen worden.
 3. Je school voorziet ook opvang voor leerlingen in een kwetsbare thuissituatie. Je school kan het best inschatten over wie dat gaat. Voor deze kinderen is opvang thuis geen veilige optie. Zij moeten dan ook kunnen rekenen op de soepelheid van scholen. Je school gaat daarover in overleg met het CLB en de ouders via telefoon of mail. Breng beter geen huisbezoek. Ben je echt ongerust over een leerling, schakel dan het CLB in. Leraren kunnen een leerling ook rechtstreeks doorverwijzen naar CLB-ch@t.
 • De school blijft, als ze dat al deed, ook voorzien in voor- en naschoolse opvang. Daarvoor schakelt ze enkel de organisaties en mensen in die dat al deden en niet tot de risicogroep behoren. Ouders die bv. in ploegen werken hebben daar zeker behoefte aan.
 • Materiaal voor communicatie met anderstalige ouders over hygiënische maatregelen en wat ze kunnen doen bij ziekte van hun kind vind je hier.

Mag mijn school de opvang samen met andere scholen organiseren?

Dat mag niet. Het is volgens virologen van het grootste belang dat de samenstelling van een bestaande groep mensen – die dus eerder al contact hadden – de komende weken gelijk blijft. Dat noemt men een ‘contactbubbel’. Hoe minder contact met mensen van buiten de groep, hoe kleiner de kans dat het virus in die groep geraakt (groepsbescherming). Gebeurt dat toch, dan dooft het binnen die groep sneller uit en kan het niet ontsnappen. Binnen de groep zelf ontwikkelt zich dan groepsimmuniteit.

Daarom:

 • is de opvang van verschillende scholen organiseren op 1 plek geen goed idee. Dit filmpje maakt dat duidelijk. Moet je school de opvang toch centraliseren, dan moeten de leerlingen van verschillende scholen strikt gescheiden blijven.
 • mogen je eigen kinderen niet bij jou op school in de opvang verblijven.
 • mogen ondersteuners, ICT-coördinatoren etc. enkel toegelaten worden op school als het écht nodig is, rekening houdend met de gekende voorzorgsmaatregelen.

Waar worden kinderen opgevangen tijdens de paasvakantie?

 • Ook in de paasvakantie worden kinderen en jongeren zo veel mogelijk thuis opgevangen.
 • Voor basisschoolkinderen voor wie dat niet kan, nemen de lokale besturen, in nauw overleg met het Agentschap Opgroeien (ex-Kind & Gezin) de regie in handen. Het gaat concreet om deze 3 groepen van gezonde leerlingen (zie hoger):
  • kinderen van ouders met een beroep in een cruciale sector
  • kinderen in een kwetsbare thuissituatie
  • Er worden alternatieve regelingen uitgewerkt voor kinderen zonder andere opvangmogelijkheid. In het bijzonder voor kinderen uit het buitengewoon onderwijs met medische en/of sociale zorgnoden, voor kinderen uit de onderwijsinternaten, de MPIGO’s en de IPO’s van het gemeenschapsonderwijs. De gesprekken daarover lopen nog.
 • Leerlingen uit het secundair onderwijs in 1 van de bovenstaande situaties, kunnen terecht bij een meldpunt dat door de lokale besturen wordt georganiseerd, waarna een oplossing op maat wordt gezocht. Voor de andere leerlingen secundair blijft gelden: thuisblijven tijdens de vakantie. Geef die boodschap zeker mee aan de leerlingen en hun ouders.
 • Het lokale bestuur voorziet de vakantieopvang in samenwerking met de bestaande lokale partners. Wanneer de bestaande opvanginitiatieven (gemeentelijk of vrij initiatief) niet voldoen aan de heersende principes (social distancing, contactbubbels, hygiëne …) of wanneer er geen buitenschoolse opvang is in de paasvakantie, dan kan het gemeentebestuur je school contacteren. Op basis van dat lokale overleg worden afspraken gemaakt over het eventuele gebruik van schoolinfrastructuur (bv. over gebruik en onderhoud van de gebouwen, openen en sluiten van de poort …).
 • Het lokale bestuur zorgt voor voldoende personeel (van de buitenschoolse opvang, kinderbegeleiders, animatoren, vrijwilligers …), zelfs al vindt de vakantieopvang plaats in de schoolgebouwen. Je kan je tijdens de paasvakantie vrijwillig aanbieden voor de opvang, al dan niet op vraag van het lokale bestuur. Kinderen worden bij voorkeur opgevangen door personen met wie ze al contact hadden.
 • Tijdens de paasvakantie hebben de leerlingen ook effectief vakantie. Ze mogen dan geen alternatieve vormen van leren aangeboden krijgen. De invulling van de vakantieopvang bestaat uit sport en spel, maximaal rekening houdend met de geldende voorzorgsmaatregelen.

Welke regels zijn er voor de opvang op scholen?

 • De vuistregel blijft enerzijds dat scholen zo weinig mogelijk leerlingen moeten opvangen. Het is anderzijds volgens het Agentschap Zorg & Gezondheid (AZG) niet van belang hoe groot een groep leerlingen is om het risico op besmetting in te perken, maar wel dat de samenstelling van die groep dezelfde blijft.
 • Je school zorgt minstens voor een permanentiesysteem (evt. via een beperkte beurtrol), zodat opvang mogelijk blijft voor ouders die daar behoefte aan hebben. Ook als er geen leerlingen zijn, moet je school bereikbaar blijven voor ouders die op een bepaald moment toch opvang nodig hebben. De school mag daarvoor geen externen die niet verbonden zijn aan de school inschakelen.
 • Blijf de voorzorgsmaatregelen opvolgen (basishygiëne, afstand, ventilatie, openluchtactiviteiten …). De belangrijkste bescherming blijft: grondig en vaak handen wassen. Kind & Gezin stelde ook richtlijnen voor het aantal leerlingen per begeleider. Zeker bij jongere kinderen is het niet altijd gemakkelijk om ‘social distancing’ te respecteren. Hygiënisch te werk gaan is daar nóg meer nodig. In nauw contact met kinderen is op advies van het AZG handhygiëne belangrijker dan mondmaskers.
 •  
   

  PERSONEEL


  Hoe kan ik bewijzen dat ik onderweg ben voor school?

  Soms vraagt de politie naar een attest als mensen zeggen dat ze zich verplaatsen voor het werk. Ook al is dat volgens het Nationaal Crisiscentrum niet nodig. Wil je zeker zijn? Je Lerarenkaart kan aanvaard worden als legitimatie. Of je vraagt dat je directeur of secretariaat dit sjabloon invult.

  Ben ik verzekerd als ik vrijwilligerswerk doe?

  • Als je tijdens de corona-crisis vrijwilligerswerk doet naast je schoolopdracht ben je daarbij niet verzekerd via de normale arbeidsongevallenregeling voor onderwijs. Er is wel een gratis verzekering voor individuele vrijwilligers tijdens de coronacrisis.
  • Als je je tijdens de paasvakantie vrijwillig aanbiedt om in te staan voor de opvang die de gemeente organiseert, blijft de arbeidsongevallenregeling van het onderwijs wél gelden, ongeacht of die opvang op school of op een andere locatie plaatsvindt.

  Moet ik op school werken?

  • Als je gezond bent, blijf je aan het werk. Over de invulling van je takenpakket (op school of thuis) maakt je directeur afspraken in het Lokaal Overlegcomité. De pedagogische opdracht van leraren moet daarbij gerespecteerd worden.
  • Als je je zorgen maakt omdat je behoort tot een risicogroep of omdat je samenleeft met iemand van een risicogroep, kan je een beroep doen op heirkracht (DO 046). Daar kan de school een attest voor vragen. Je kan thuisblijven en van daaruit pedagogische taken uitvoeren. Je vervangen kan volgens de bestaande regels.
  • Als je ziek bent, moet je dat enkel aan je school melden, zodat die zich kan organiseren. Een ziekteattest is niet nodig. Dat besliste de Vlaamse overheid omdat huisartsen op dit moment overvraagd zijn. Vervanging kan volgens de bestaande regels.
  • Als je zwanger bent, werk je van thuis uit.
  • Als je in verschillende scholen werkt, beperk je je tot werken in 1 school. Je directeurs overleggen daarover. Dat geldt ook voor de personeelsleden van de ondersteuningsnetwerken.
  • In land- en tuinbouwscholen moet de verzorging van de dieren en het onderhoud van de teelten altijd gegarandeerd worden. Je directeur maakt daarover afspraken in het lokaal overlegcomité. Leerlingen die hier vrijwillig bij willen helpen, mogen dit zeker doen. Respecteer voor leerlingen en je collega’s hierbij ook altijd de regels rond social distancing en hygiëne.
  • Ben je contractueel: als je een arbeidsovereenkomst hebt, kan je directeur als werkgever een aanvraag tot tijdelijke werkloosheid indienen bij het RVA-bureau. Dat beslist over de toekenning. Volg de ontwikkelingen op de RVA-website.

  Gaan pedagogische studiedagen en andere vergaderingen door?

  • De komende weken een pedagogische studiedag laten doorgaan, is niet aangewezen. Dat geldt nu niet als een noodzakelijke vergadering.
  • Als je directeur een pedagogische studiedag annuleert, dan zet je die dag volop in op de opvang voor 3 groepen van gezonde leerlingen (zie hierboven).
  • Tijdens andere noodzakelijke vergaderingen met alle personeelsleden, of met collega’s onderling, beperk je het aantal aanwezigen zo veel mogelijk en hou je rekening met de voorzorgsmaatregelen (hygiëne, afstand …)

  Mijn school krijgt doorlichting na de paasvakantie. Zal die doorgaan?

  De geplande doorlichtingen voor de eerste week na de paasvakantie (week van 20 april) gaan niet door. Ook de volgende doorlichtingsperiode (week van 4 mei) vervalt. Of de doorlichtingen daarna wel kunnen doorgaan, is nu nog niet duidelijk en hangt af van nieuwe informatie van de Nationale Veiligheidsraad.

  Krijg ik loon?

  • Je salaris blijft doorbetaald.
  • Je blijft in dienstactiviteit.

  Hoe communiceer ik met het Ministerie van Onderwijs en Vorming?

  • Door de coronamaatregelen ontvang je niet langer bepaalde privacygevoelige informatie met de post. Je dossierbeheerder kan je die info bezorgen via mail. Vul daarom je e-mailadres in bij je profiel op Mijn Onderwijs: Personeel.
  • Als je geen mailadres opgeeft, bezorgt je dossierbeheerder de informatie digitaal aan je school.

   
   

  CLB’s


  Wat zijn de richtlijnen voor CLB’s?

  • De centra voor leerlingenbegeleiding blijven operationeel. Ze blijven bereikbaar voor leerlingen, ouders en scholen.
  • CLB-medewerkers mogen nog aanwezig zijn in de centra, maar het is niet langer noodzakelijk dat centra voorzien in fysieke permanentie zolang CLB-medewerkers op een andere manier bereikbaar zijn.
  • De vaccinaties en systematische contactmomenten worden uitgesteld.
  • Gesprekken met leerlingen en ouders blijven mogelijk. Face-to-face contacten in het CLB kunnen enkel doorgaan als de leerling en de ouders niet ziek zijn en rekening houden met de bestaande richtlijnen rond hygiëne, afstand, ventilatie …
  • CLBch@t en Onderwijskiezer blijven bereikbaar voor leerlingen en ouders.
  • Als je als CLB-personeelslid ruimte ziet vrijkomen in je agenda, kan je je vrijwillig aanbieden voor de zogenaamde ‘medische reserve’ in de zorgsector. Dat valt buiten je centrumopdracht. Je valt dan onder de regeling van vrijwilligerswerk.
  • Als je je als CLB-medewerker in het kader van een opdracht van het centrumbestuur gelijkaardige opdrachten realiseert, dan schakelt het CLB zich in als organisatie en staat dat los van vrijwilligerswerk. Dan geldt de normale arbeidsongevallenregeling voor onderwijs.

   
   

  INSCHRIJVINGEN


  Wat gebeurt er met de inschrijvingen in onze school?

  • Alle inschrijvingen waarvoor fysieke aanwezigheid vereist is, worden opgeschort vanaf maandag 16 maart tot en met 5 april.
  • Je school kan alsnog voor digitaal aanmelden kiezen door aan te sluiten bij een bestaande digitale aanmeldingsprocedure of door er zelf een op te starten.

   
   

Het beste van Klasse in je mailbox?

 • Al 56.000 leraren zijn abonnee
 • 1 keer per week en helemaal gratis
 • Verhalen van collega’s, concrete praktijktips, exclusieve wedstrijden ...