Vlaanderen
Klasse.be

Actueel

Wat is nieuw op 1 september 2021?

 • 18 augustus 2021
 • 7 minuten lezen

Wat moet je zeker weten om vlot te starten op 1 september 2021? Klasse selecteert voor jou de highlights uit de nieuwe maatregelen.

Meerdere onderwijsniveaus

Hoe pak je de gevolgen van Corona verder aan?

 1. Bijsprong biedt middelen om leerachterstand weg te werken In het schooljaar 2021-2022 kan je via extra lestijden (BaO), uren-leraar (SO) of lesuren (BuSO), berekend op basis van het aantal gewogen leerlingen van je school, de leerachterstand wegwerken. Dien je aanvraag uiterlijk 1 oktober 2021 via Mijn Onderwijs met het E-formulier ‘Aanvraag extra omkadering Bijsprong 2021-2022’.
 2. Leerbuddy Vlaanderen ondersteunt kwetsbare leerlingen Ook in het schooljaar 2021-2022 kan je leerbuddy’s inschakelen om kwetsbare kinderen en jongeren extra leerondersteuning te bieden. Het project Leerbuddy Vlaanderen werkt nauw samen met lerarenopleidingen en andere hogeronderwijsopleidingen, lokale overheden, studieondersteuningsinitiatieven en experts.

Digisprong is meer dan enkel infrastructuur

 1. De extra ICT-middelen 2021 worden verder toegekend aan scholen in het gewoon en buitengewoon BaO en SO en de hbo5-opleiding Verpleegkunde. Elke leerling vanaf het vijfde jaar BaO krijgt een eigen laptop of gelijkwaardig ICT-toestel ter beschikking. Scholen krijgen middelen voor ICT-materiaal voor leraren.
 2. Er komt een ambt van ICT-coördinator met een sterk statuut in alle onderwijsniveaus. Dat bestond al voor het BaO maar wordt nu uitgebreid naar het SO, CVO, CBE en dko.
 3. Vanaf 1 september kan je terecht bij het Kennis- en adviescentrum Digisprong voor ondersteuning bij de verdere uitrol van de digitalisering in je school of pedagogische begeleidingsdienst.
 4. Ook de uitbreiding van het vormingsaanbod, de inzet op digitale competenties in de lerarenopleidingen, kwaliteitsvol digitaal lesmateriaal, cybersecurity en cyberpesten krijgen de nodige aandacht.

Ondersteuners doen praktijkervaring op

Ondersteuners (BaO en SO) kunnen in het schooljaar 2021-2022 maximaal 3 weken netoverschrijdend gerichte praktijkervaring opdoen in het gewoon en buitengewoon onderwijs om handicapspecifieke, onderwijskundige, inclusie- en coachingexpertise aan te leren of aan te scherpen. Tijdelijke personeelsleden vervangen hen tijdens die periodes. Scholen, actief in het ondersteuningsmodel en met ondersteuners in dienst, krijgen extra werkingsbudget voor het tijdelijk personeel.

Gedoogperiode voor nieuwe onderwijsdoelen

Wanneer leraren(teams) nieuwe onderwijsdoelen invoeren op school, moeten ze de tijd krijgen om die voor te bereiden en daarover te evalueren, reflecteren en bij te sturen. Daarom geldt voor scholen een decretaal vastgestelde gedoogperiode van twee jaar. Als de onderwijsinspectie bij een doorlichting in die periode vaststelt dat de nieuwe onderwijsdoelen niet of onvoldoende bereikt zijn, kan dat niet leiden tot een ongunstig advies.

Mijn loopbaan: wat verandert er?

 1. Bijsturing evaluatieprocedure Vanaf volgend schooljaar krijg je slechts 1 functiebeschrijving met enkel kerntaken per ambt of functie binnen een scholengemeenschap of inrichtende macht. De verplichte vierjaarlijkse evaluaties vervallen. Enkel bij ernstige tekorten krijg je een evaluatie. Daarna volgt een verplicht begeleidingstraject van minstens 120 dagen, vóór de evaluatie. Zonder ernstige tekorten heb je enkel regelmatig een (informeel) functioneringsgesprek. Voor personeelsleden met een negatieve evaluatie tijdens de voorbije periode zijn er overgangsmaatregelen.
 2. Nieuwe regelgeving vaste benoeming Vanaf 1 september 2021 kan je vastbenoemd worden als je op 31 augustus, vóór de datum van de vaste benoeming, minstens 360 dagen dienstanciënniteit verwierf bij dezelfde inrichtende macht. Vanaf 15 oktober 2021 komen jaarlijks ook de betrekkingen van vastbenoemde personeelsleden in een wervingsambt bestuurs- en onderwijzend personeel die een volledig schooljaar afwezig zijn vanwege een specifiek verlofstelsel, onder bepaalde voorwaarden in aanmerking voor vacantverklaring met het oog op een vaste benoeming op 1 januari.
 3. Hervorming TADD Vanaf 1 september 2021 verwerf je als tijdelijk personeelslid het recht op een TADD als je aan twee voorwaarden voldoet:
  • Minstens 290 dagen dienstanciënniteit verwerven in een ambt, waarvan 200 dagen effectief gepresteerde dagen. Bij zwangerschapsverlof, verwijdering vanwege risico bedreiging door beroepsziekte en moederschapsbescherming tellen maximaal 70 dagen mee.
  • Uiterlijk op 30 juni bij het bereiken van de vereiste dagen dienstanciënniteit, in de instelling(en) een positieve beoordeling krijgen van de eerste evaluator.

Je vindt meer informatie op Onderwijs.vlaanderen.be.

Heb je als tijdelijk personeelslid op 30 juni 2021 in een ambt al minstens 290 dagen dienstanciënniteit verworven en voldoe je aan bepaalde voorwaarden, dan gelden overgangsmaatregelen voor het recht op TADD.


Basisonderwijs

Taalscreening en taalintegratietrajecten

 1. Taalscreening voor alle vijfjarigen Vanaf volgend schooljaar nemen scholen bij alle leerlingen (behalve anderstalige nieuwkomers) in het eerste schooljaar van de leerplicht (5 jaar) met een wetenschappelijk ontwikkeld instrument (KOALA) een taalscreening af tussen 10 oktober en 30 november. De tijdsmarge laat scholen toe om rekening te houden met hun hun eigen agenda en de geboortedatum van de kleuters.
 2. Taalintegratietraject Wijzen de resultaten uit dat leerlingen het Nederlands onvoldoende beheersen? Dan moeten zij een taalintegratietraject Nederlands volgen met een taalbad of een volwaardig alternatief. Dat kan je individueel organiseren of samen met andere scholen. Scholen krijgen hier zorgpunten voor. Anderstalige nieuwkomers krijgen sowieso een taalintegratietraject, zonder voorafgaande screening. De taalintegratietrajecten kunnen vanaf volgend schooljaar ook een toelatingsvoorwaarde tot gewoon lager onderwijs zijn. Voor leerlingen die in de loop van het lager onderwijs instromen en onvoldoende het Nederlands kennen om de lessen te volgen, kan de school een taalintegratietraject opleggen.

Gelijke onderwijskansenbeleid

Vanaf het schooljaar 2021-2022 zijn de SES-lestijden en het SES-werkingsbudget (gewoon BaO) en de aanvullende lestijden GOK (BuBaO) ‘gekleurd’. Je moet ze aanwenden om GOK te bieden aan leerlingen die deze middelen genereren.

In het BuBaO worden vanaf het schooljaar 2021-2022 de aanvullende lestijden GOK jaarlijks berekend. De afzonderlijke GOK-controles verdwijnen. Zowel in het gewoon als in het BuBaO evalueert de onderwijsinspectie voortaan het GOK-beleid tijdens de reguliere schooldoorlichtingen.

Lerarenplatform verlengd

Het lerarenplatform loopt verder tot en met schooljaar 2023-2024 en houdt geen rekening met het inzetbaarheidspercentage van schooljaar 2020-2021. Leraren in het lerarenplatform krijgen een aanstelling van 1 september tot en met 30 juni. Scholen moeten deze personeelsleden inzetten voor reguliere vervangingen van afwezigheden korter dan een schooljaar. Lukt dat niet, dan kan de school hen inschakelen om de leerachterstand weg te werken of voor niet-reguliere vervangingen.

Uren kinderverzorging stijgen

Vanaf 1 september 2021 stijgen de uren voor kinderverzorging in het gewoon BaO met ongeveer 550 nieuwe FT. De extra middelen worden toegekend op basis van het aantal gewogen kleuters waarbij doelgroepkleuters aan 1,2 gewogen worden. De berekeningswijze vind je in BaO/2005/09.


Secundair onderwijs

Scholen starten met de nieuwe eindtermen tweede graad

Vanaf 1 september 2021 gaan alle secundaire scholen in de tweede graad aan de slag met de nieuwe eindtermen en goedgekeurde leerplannen.

De nieuwe eindtermen zijn ambitieus, maar er komt een kwaliteitsvolle en geleidelijke invoering:

 • Er geldt een gedoogperiode van 2 jaar voor alle scholen. De onderwijsinspectie geeft bij een doorlichting in die periode geen ongunstig advies wanneer de nieuwe eindtermen nog niet of onvoldoende bereikt of nagestreefd worden.
 • Een onafhankelijke praktijkcommissie toetst de nieuwe eindtermen in de loop van 2021-2022 aan de realiteit in het klaslokaal. Ze ziet erop toe dat de invoering werkbaar blijft. Na 1 schooljaar kan ze aanbevelingen of voorstellen tot bijsturingen formuleren.

Gelijke onderwijskansen

Vanaf 1 september 2021 wordt de GOK-omkadering in het gewoon voltijds SO en het BuSO jaarlijks berekend. Scholen bepalen voortaan eigen streefdoelen, indicatoren en een tijdspad.

Het werkingsbudget van scholen uit het gewoon voltijds SO, gebaseerd op leerlingenkenmerken, wordt ‘gekleurd en scholen moeten het werkingsbudget – net zoals de GOK-omkadering – verplicht aanwenden in het kader van het GOK-beleid van de school. De onderwijsinspectie controleert het GOK-beleid tijdens de reguliere schooldoorlichting.

Leren en werken omzetten naar duaal leren

Om leren en werken in te kantelen in duaal leren tegen schooljaar 2025-2026 (samen met het eindpunt van de modernisering van het SO) legt de omzettingskalender vast dat ook CDO’s en Syntra vzw hun huidige aanbod moeten omzetten naar een toekomstig duaal aanbod.


Deeltijds kunstonderwijs

Uniforme lijst gewettigde afwezigheden

Vanaf 1 september 2021 gebruiken alle academies een uniforme lijst met de redenen voor gewettigde afwezigheden op maat van het dko voor de controle van de aanwezigheidsverplichting. Zij kunnen met registratiecodes de gegevens over afwezigheden van leerlingen rechtstreeks via Discimus doorgeven.

Doelgroepen verminderd inschrijvingsgeld

Er blijft één categorie rechthebbenden op verminderd inschrijvingsgeld over: ‘Verplicht ingeschreven werkzoekenden die uitkeringsgerechtigd zijn’. De formulering ‘of daarmee gelijkgestelden’ verwijst naar de schoolverlaters.

Vrijwillig ingeschreven werkzoekenden en andere werkzoekenden die geen recht hebben op een uitkering komen niet in aanmerking voor het verminderd inschrijvingsgeld.

Houders van de European Disability Card worden expliciet toegevoegd aan categorie D waardoor personen met handicap het verminderd tarief genieten.

Vacantverklaring met het oog op vaste benoeming

Vanaf schooljaar 2021-2022 is een schoolbestuur in het deeltijds kunstonderwijs niet langer absoluut verplicht om alle betrekkingen vacant te verklaren. Een schoolbestuur kan jaarlijks beslissen welke betrekkingen ze al dan niet vacant verklaart en legt dit voorstel dan voor in het bevoegde onderhandelingscomité. Dat kan enkel wanneer het schoolbestuur een beleidsplan voor haar academies opmaakt voor meerdere jaren en dat voorlegt in het bevoegde onderhandelingscomité. Een schoolbestuur zonder beleidsplan kan ook niet beslissen om al dan niet betrekkingen voor vacantverklaring uit te sluiten.


Volwassenenonderwijs

Actualisaties bekwaamheidsbewijzen en concordanties

De studiegebieden horeca, huishoudhulp, koeling en warmte en logistiek en verkoop krijgen voor de nieuwe opleidingen bekwaamheidsbewijzen en salarisschalen, al dan niet met toekenning van nuttige ervaring voor de modules van die opleidingen. Bij opleidingen die ook vanuit andere opleidingen omgevormd zijn, wordt in ambtshalve en waar nodig individuele concordanties voorzien. Voor bestaande opleidingen zijn een aantal nieuwe diploma’s van graduaat of educatieve master in de kunsten nodig als vereist bekwaamheidsbewijs.


Centra voor Leerlingenbegeleiding

Doorlichting CLB

Centra voor Leerlingenbegeleiding die netgebonden en/of netoverstijgend samenwerken op niveau van een gemeenschappelijke inrichtende macht of bestuur kunnen in overleg met de onderwijsinspectie kiezen voor een gemeenschappelijke doorlichting. Dit kan enkel in overleg met de inrichtende macht (of het bestuur) en al de betrokken CLB’s én na akkoord van de onderwijsinspectie, de inrichtende macht en de centra die kiezen voor deze manier van doorlichten. Het advies van het gemeenschappelijke doorlichtingsverslag geldt dan voor elk centrum onder die gemeenschappelijke inrichtende macht of bestuur die/dat ervoor koos om samen doorgelicht te worden.

De centra onder het gemeenschappelijk bestuur die niet akkoord gaan met de nieuwe manier van doorlichting worden individueel op instellingsnummer doorgelicht.

Dit artikel beschrijft de belangrijkste nieuwe maatregelen die ingaan op 1 september 2021. Het volledige overzicht vind je in dit document (pdf) en op Onderwijs.vlaanderen.be.

Anne Siccard

Voeg dit artikel toe aan je bewaarde artikels

Log in om te bewaren


Laat een reactie achter