Gepubliceerd op
Mag dat?

Hebben vluchtelingen recht op een schooltoelage?

Wij hebben kinderen van vluchtelingen in onze school. Hebben zij recht op een schooltoelage en kunnen zij die nu nog aanvragen?

Jessy - zorgleraar

Om recht te hebben op een schooltoelage moet je aan een aantal voorwaarden voldoen. Die voorwaarden hebben te maken met je inkomen, je inschrijving in een school en je nationaliteit.

Nationaliteitsvoorwaarde voor vluchtelingen

Wie niet de Belgische nationaliteit heeft, voldoet aan de nationaliteitsvoorwaarden als hij al een tijd in België woont, werkt of gewerkt heeft.

Kregen de ouders het statuut van vluchteling of subsidiair beschermde, dan kunnen ze een schooltoelage aanvragen. Is de asielaanvraag nog lopende? Dan kan het voor dit schooljaar nog niet.

De dienst Studietoelagen houdt rekening met de situatie op 31 december van het lopende schooljaar. Voor de schooltoelage van schooljaar 2018-2019 is dat dus 31 december 2018.

Opgelet: vanaf het schooljaar 2019-2020 wordt de schooltoelage vervangen door de schooltoeslag, die vanaf dan deel uitmaakt van het Groeipakket, voorheen kinderbijslag.

Inkomen van vluchteling berekenen

Om te bepalen of je recht hebt op een schooltoelage, houdt de dienst Studietoelagen standaard rekening met het inkomen van 2 jaar geleden, zoals vermeld op het aanslagbiljet personenbelasting.

Omdat het voor vluchtelingen niet mogelijk is om inkomstengegevens uit het land van herkomst aan te leveren, wordt voor deze groep een uitzondering gemaakt. Voor hen wordt de toelage berekend op basis van het inkomen van het jaar nadat het statuut werd verleend.

Bijvoorbeeld: het gezin werd erkend als vluchteling of subsidiair beschermde in 2017. Dan heeft de dienst Studietoelagen de inkomens van 2018 nodig om te berekenen of het gezin in aanmerking komt voor een schooltoelage. Werd het statuut in 2018 verleend? Dan zal de berekening gebeuren op basis van het inkomen van 2019.

Stuur in elk geval zo veel mogelijk attesten om het inkomen te staven mee met de aanvraag, zo kan het dossier vlotter verwerkt worden.

Niet-begeleide minderjarigen

Niet-begeleide minderjarige vreemdelingen voldoen aan de nationaliteitsvoorwaarden zodra ze op 31 december minstens 12 maanden wettig in België verblijven. Zij kunnen dit verblijf aantonen aan de hand van hun aankomstverklaringen en/of tijdelijke verblijfsvergunning (een A-kaart).

Ook voor hen geldt de uitzonderingsmaatregel en wordt de schooltoelage berekend op basis van het inkomen van het jaar nadat het statuut werd verleend.

Schooltoelage in negen talen

De basisinfo over schooltoelage is beschikbaar in Frans, Engels, Duits en 6 talen. Download of print de vertaalfiches.

Meer info over school- en studietoelagen vind je op www.schooltoelage.be.

Waar is mijn
Lerarenkaart?