Actueel Gepubliceerd op

Wat is nieuw op 1 september 2017?

Log in om te bewaren.

Delen

Samen met het nieuwe schooljaar kondigen zich traditioneel heel wat veranderingen aan in onderwijsland. Dankzij dit lijstje met 19 must-knows val jij op 1 september niet uit de lucht.
 

 • Alle onderwijsniveaus
 • Basis- en secundair onderwijs
 • Basisonderwijs
 • Secundair onderwijs
 • Volwassenenonderwijs
 • Centra voor Leerlingenbegeleiding
 •  

  Alle onderwijsniveaus

  Verlof en afwezigheid verminderde prestaties

  De 3 bestaande stelsels worden telkens samengevoegd tot één stelsel: verlof (VVP) en afwezigheid voor verminderde prestaties (AVP). VVP neem je 24 maanden voltijds of 120 maanden deeltijds. AVP neem je maximaal 5 jaar. Daarnaast kan je via het ‘VVP vanaf 55 jaar’ tot aan je pensioen onbeperkt je prestaties verminderen met 1/5 of 1/2. Tot slot verdwijnen de terbeschikkingstelling wegens persoonlijke aangelegenheden (TBSPA) en de afwezigheid van lange duur gewettigd door familiale redenen.

  Nieuwe salarisbrief

  Vanaf eind september 2017 steekt de salarisbrief van het onderwijspersoneel in een nieuw jasje. Alle 180.000 personeelsleden zullen hun salarisgegevens online kunnen raadplegen via Mijn Onderwijs. Lees meer.

  Onderwijsinspectie 2.0

  In het (buitengewoon) secundair onderwijs, het deeltijds kunstonderwijs en het volwassenenonderwijs licht de onderwijsinspectie tijdens het eerste trimester nog enkele scholen en centra door volgens het huidige systeem. Scholen en centra krijgen 30 kalenderdagen op voorhand een aankondigingsbrief. Tegelijk staan er in deze onderwijsniveaus én in het (buitengewoon) basisonderwijs ook proefdoorlichtingen op de agenda. Die gebeuren in aanloop naar Inspectie 2.0, een nieuwe manier van doorlichten die op 1 januari 2018 start. Lees meer.

   

  Basis- en secundair onderwijs

  Nieuw ondersteuningsmodel M-decreet

  Er start een nieuw ondersteuningsmodel voor scholen gewoon onderwijs waar kinderen met specifieke onderwijsbehoeften les volgen. Voor leerlingen met een (inschrijvings)verslag of gemotiveerd verslag voor type 2, 4, 6, 7 (auditief) ) blijven de scholen voor buitengewoon onderwijs die tot nu toe GON- of ION-begeleiding gaven in gewone scholen, ondersteuning bieden. Voor scholen met leerlingen met een (inschrijvings)verslag of gemotiveerd verslag voor type basisaanbod, 3, 7 (spraak- of taalstoornis) en 9 worden er ondersteuningsnetwerken gevormd.

  De invoering van ondersteuningsnetwerken heeft ook praktische implicaties: welke scholen voor buitengewoon en gewoon onderwijs in een ondersteuningsnetwerk samenwerken, en een nieuwe manier van berekenen en toekennen van omkadering.

  Dit nieuwe ondersteuningsmodel geldt enkel in het basis- en secundair onderwijs. In het hoger onderwijs wordt vanaf 1 september 2017 gestart met een eigen ondersteuningsmodel voor studenten met functiebeperkingen. Lees meer.

  Bekwaamheidsbewijzen katholieke godsdienst

  De bekwaamheidsbewijzen voor de leermeester en godsdienstleraar katholieke godsdienst worden vereenvoudigd. Er zijn overgangsmaatregelen voor wie beschikte over het vereiste of voldoende geachte bekwaamheidsbewijs en dat niet meer heeft volgens de nieuwe regelgeving. Lees meer.

   

  Basisonderwijs

  Toelatingsvoorwaarde 250 halve dagen aanwezig

  5-jarige kleuters moeten tijdens het schooljaar 2017-2018 ten minste 250 halve dagen (in plaats van 220) aanwezig zijn geweest om op 6-jarige leeftijd rechtstreeks toegelaten te worden tot het gewoon lager onderwijs in het schooljaar 2018-2019. De klassenraad van het lager onderwijs beslist over de toelating voor de leerlingen die niet voldoende aanwezig zijn geweest. Lees meer.

  Maximumfactuur

  Enkel de minder scherpe maximumfactuur voor meerdaagse uitstappen stijgt door toepassing van de indexformule. Voor het schooljaar 2017-2018 bedraagt ze aan het einde van het lager onderwijs 425 euro. Lees meer.

  Gevalideerde toetsen verplicht

  Alle scholen voor gewoon lager onderwijs moeten voor ten minste 2 leergebieden gevalideerde toetsen afnemen bij al hun leerlingen. Vanaf het schooljaar 2018-2019 moet dat voor 3 leergebieden. De resultaten dienen voor interne kwaliteitszorg. De overheid stelt een toetstoolkit ter beschikking, waarin de Interdioscesane Proeven, de OVSG-toetsen en de parallelproeven van de peilingen opgenomen zijn. Lees meer.

  Meer mogelijkheden voor vreemde talen

  Gewone basisscholen kiezen voortaan zelf of ze starten met vreemdetaleninitiatie Frans, Duits of Engels. De prioriteit van het Frans vervalt dus.

  Voor leerlingen die de onderwijstaal voldoende beheersen kan een school voor gewoon lager onderwijs vanaf het derde jaar naast Frans, ook Duits en/of Engels aanbieden. Lees meer.

  Getuigschrift voor elke leerling

  Vanaf het schooljaar 2017-2018 krijgen alle leerlingen op het eind van het basisonderwijs een getuigschrift. Leerlingen over wie de klassenraad oordeelt dat ze in voldoende mate alle doelen in het leerplan bereikt hebben, krijgen het getuigschrift basisonderwijs. De andere leerlingen krijgen een getuigschrift dat aangeeft welke doelen ze bereikt hebben.

   

  Secundair onderwijs

  Vlaanderenbreed stageregistratiesysteem

  Vanaf 1 september 2017 kunnen alle lerarenopleidingen en secundaire scholen in Vlaanderen gebruik maken van het Vlaanderenbreed stageregistratiesysteem lerarenstage.be. Dat is een nieuw digitaal platform waarop zowel de aanvrager voor een stage als het aanbod van stages samen wordt gebracht. Dat maakt de zoektocht naar een stageplaats eenvoudiger.

  Stage en lesbijwoning

  Toegelaten stageperiodes worden afgestemd op de federale arbeidswetgeving. Het maximumaantal les- en stage-uren op dag-, week- en jaarbasis blijft van toepassing. Lesbijwoning in een andere school van gewoon secundair onderwijs, wordt ook mogelijk voor leerlingen uit OV1 en OV2 (dit was al mogelijk voor leerlingen uit OV3 en OV4), en is beperkt tot gemiddeld halftijds.

  Voor de leerlingen van OV1 en 2 kan een stage (in OV1 ook een sociaal maatschappelijke training) georganiseerd worden, die in groep en onder voortdurende begeleiding van de leraar plaatsvindt. De klassenraad bepaalt de duurtijd. Lees meer.

  Flexibele leertrajecten

  Binnen het stelsel voor leren en werken wordt het mogelijk flexibele leertrajecten in te richten voor jongeren met hoogbegaafdheid, tijdelijke leermoeilijkheden of tijdelijke leerachterstand (incl. onvoldoende taalkennis). Binnen de lescomponent kan je individuele vrijstellingen verlenen aan deze jongeren gedurende een deel van of het hele schooljaar. Deze vrijstelling kan echter geen betrekking op de gehele algemene of beroepsgerichte vorming hebben en moet je schriftelijk motiveren. Lees meer.

  Schoolbank op de werkplek

  Het proefproject rond duaal leren, Schoolbank op de werkplek, wordt uitgebreid naar 14 bijkomende studierichtingen. Lees meer.

  Eindtermen natuurwetenschappen & aardrijkskunde

  De basisvorming in de 3de graad kso en tso wordt uitgebreid met eindtermen voor natuurwetenschappen en vernieuwde eindtermen voor aardrijkskunde. Zo is voor elke leerling een minimum aan brede wetenschappelijke geletterdheid gegarandeerd. Lees meer.

   

  Volwassenenonderwijs

  Rechtspositie centra voor basiseducatie

  Vanaf 1 januari 2018 hebben de personeelsleden van de centra voor basiseducatie een eigen onderwijsstatuut. Lees meer.

  Extra middelen NT2

  Ook voor het kalenderjaar 2017 worden extra middelen vrijgemaakt zodat extra instromers n.a.v. de vluchtelingencrisis snel in een NT2-traject kunnen stappen. Lees meer.

   

  Centra voor leerlingenbegeleiding

  Multidisciplinair dossier

  CLB-medewerkers van meerdere centra kunnen samenwerken in het multidisciplinair dossier van de leerling als ze betrokken zijn bij de begeleiding van die leerling. Voor de uitwisseling van gegevens uit het multidisciplinair dossier met derden gelden alle bepalingen rond integrale jeugdhulp. Lees meer.

  Omkaderingsperiode

  Het schooljaar 2016-2017 is het laatste jaar van de omkaderingsperiode voor de CLB’s. In principe start er een nieuwe omkaderingsperiode vanaf het schooljaar 2017-2018. De hervorming van de leerlingenbegeleiding gaat in principe in op 1 september 2018. Het is dan ook logisch om de lopende omkaderingsperiode met 1 jaar te verlengen.

  Een CLB kan enkel bij de start van een nieuwe omkaderingsperiode fusioneren met een ander CLB. Een aantal CLB’s wil al op 1 september 2017 fusioneren. Het wordt nu mogelijk dat centra die willen fusioneren dat kunnen, zonder dat daarvoor een nieuwe berekening van de omkadering moet gebeuren. Het gaat enkel om een tijdelijke overgangsmaatregel met behoud van de omkadering van 2016-2017 gedurende 1 jaar.