Gepubliceerd op
Actueel

Wat is nieuw op 1 september 2018?

Log in om te bewaren.

Wat móet jij als leraar of directeur weten voor het nieuwe schooljaar uit de startblokken schiet? Klasse selecteerde voor jou 15 highlights uit alle nieuwe maatregelen.
 

Enkel voor het basisonderwijs

Gelijk loon voor alle directeurs

Alle directeurs gewoon en buitengewoon basisonderwijs, ook die van scholen met een klein aantal leerlingen, worden voortaan betaald aan de hoogste salarisschaal 879.

Minder lesopdracht voor directeurs

In scholen vanaf 100 leerlingen wordt de directie klasvrij. Andere directeurs met lesopdracht krijgen 4 lestijden minder. Concreet:

 • 10 lestijden in gewone en buitengewone scholen met minder dan 20 leerlingen
 • 6 lestijden in gewone scholen met 20 tot en met 99 leerlingen (69 leerlingen voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest)
 • 4 lestijden in buitengewone scholen met 20 tot en met 39 leerlingen

 

Enkel voor het deeltijds kunstonderwijs

Bekwaamheidsbewijzen en salarisschalen

Voor de nieuwe vakken zijn bekwaamheidsbewijzen en salarisschalen vastgelegd. Er zijn ook overgangsmaatregelen, zodat wie een vereist of voldoende geacht bekwaamheidsbewijs had voor een oud vak, dat naar een nieuw vak geconcordeerd wordt, en in dat nieuwe vak geen vereist of voldoende geacht bekwaamheidsbewijs meer heeft, dat toch behoudt. Ook voor een aantal vakken die niet van naam veranderen, maar waarvoor de bekwaamheidsbewijzen verengd worden, zijn er overgangsmaatregelen. Voor de personeelsleden AMV in de hogere graad is er ook een overgangsmaatregel voor de salarisschaal.

Concordantie vakken

Om de rechten die personeelsleden in oude vakken opgebouwd hebben, te laten behouden, voorziet de overheid in ambtshalve of individuele concordantie. Die laatste gebeurt in samenspraak met de directie. Als beide partijen akkoord gaan, moet de academie dat via een standaardformulier aan het Agentschap voor Onderwijsdiensten melden. Zo niet, kan je als personeelslid een bezwaarschrift bij een commissie indienen.
 

Enkel voor de centra voor leerlingenbegeleiding

Personeelsorganisatie

Het ambt van directeur wordt voortaan ingevuld via een tijdelijke aanstelling of via een vaste benoeming, en niet langer via een mandaat. Voor wie ten laatste op 31 augustus 2018 in het mandaat van directeur is aangesteld, zijn er overgangsmaatregelen.
De personeelscategorie van het administratief personeel wordt omgevormd naar ondersteunend personeel. Het ambt van administratief werker en medewerker wordt omgezet in dat van administratief medewerker. Het bevorderingsambt van directeur wordt ingedeeld als bestuurspersoneel. In dezelfde personeelscategorie wordt het selectieambt van coördinator ingevoerd. Dit gaat samen met concordanties en overgangsmaatregelen.

Een opdracht in een ambt in een CLB blijft 36 klokuren per week voor een voltijdse aanstelling. De verplichting om een opdracht altijd in bepaalde grootordes toe te kennen – gaande van 50% tot 100%, telkens per 10% verhoogbaar – verdwijnt. Voortaan kan een opdracht vanaf 1 tot en met 36 klokuren worden toegekend. De prestatienoemer 36 wordt ook de noemer om het salaris van het personeelslid te bepalen.

De sluitingsperiodes van de centra worden aangepast, maar de personeelsleden blijven recht op vakantie hebben tijdens de sluitingsperiodes van hun centrum en behouden daarnaast een aantal bijkomende vakantiedagen.
 

Voor meerdere onderwijsniveaus

Lerarenplatform (bao en so)

Tijdens het schooljaar 2018-2019 wordt een ‘pilootproject lerarenplatform’ opgezet om meer tijdelijke leraren werkzekerheid en een opdracht die voldoende substantieel is te bieden. De deelnemende samenwerkingsplatformen uit het basis- en het secundair onderwijs krijgen de mogelijkheid om een aantal leraren een aanstelling te geven van 1 oktober tot het einde van het schooljaar, op voorwaarde dat ze:

 • worden ingezet voor reguliere vervangingen van afwezigheden korter dan een schooljaar
 • OF

 • zelf een stabiele opdracht krijgen, en een ander – meer ervaren – personeelslid dan wordt ingezet voor reguliere vervangingen korter dan een schooljaar

Tijdens periodes dat het personeelslid niet wordt ingezet voor reguliere vervangingen, wordt het op basis van zijn bekwaamheidsbewijs ingezet in zinvolle pedagogische taken zoals occasioneel lesgeven, co-teaching, peer learning, niet-reguliere vervangingen …

Het lerarenplatform is beperkt tot de wervingsambten van het bestuurs- en onderwijzend personeel.

Vereist bekwaamheidsbewijs islam (bao en so)

Er komt in het lager onderwijs een organiek ‘vereist’ bekwaamheidsbewijs voor islam, nl. ‘bachelor in het onderwijs lager onderwijs/onderwijzer’, uitgereikt door een instelling erkend door het EMB (Executief van de Moslims van België) + certificaat inhoudelijke scholing islamitische godsdienst, uitgereikt door het EMB. Aan dat laatste is een van onderstaande voorwaarden verbonden:

 • 20 studiepunten islam gevolgd hebben waarvan 6 of 9 in de door EMB erkende lerarenopleiding en de resterende achteraf of extracurriculair onder organisatie of auspiciën van de Erkende Instantie (Centrum Islamonderwijs vzw) die het EMB vertegenwoordigt
 • bijkomend een bachelor in het onderwijs secundair onderwijs
  met onderwijsvak islam gevolgd hebben

In de tweede en derde graad aso/tso/kso en de 3e graad bso geldt de opleiding ‘master in de wereldreligies optie islamitische theologie en godsdienstwetenschappen’ uitgereikt door een instelling erkend door het EMB + bewijs van pedagogische bekwaamheid van een instelling erkend door het EMB als vereist bekwaamheidsbewijs.

Overstap personeelsleden van buitengewoon naar gewoon onderwijs (bao en so)

Vanaf 1 juni 2018 kan een inrichtende macht diensten die een personeelslid gepresteerd heeft in een wervingsambt in het buitengewoon onderwijs in aanmerking nemen voor een wervingsambt in het gewoon onderwijs (maximaal 720 dagen dienstanciënniteit).

Vanaf 1 september 2018 is ook een affectatie of mutatie mogelijk van een personeelslid dat vast benoemd is in een wervingsambt in het buitengewoon onderwijs naar een wervingsambt in het gewoon onderwijs.

Daarnaast kunnen personeelsleden uit het buitengewoon onderwijs met een getuigschrift of diploma buitengewoon onderwijs die daarvoor een niet-verworven salarisschaal krijgen, die salarisschaal behouden als ze overstappen naar een wervingsambt in het gewoon onderwijs. Voorwaarde is dat ze vast benoemd zijn in een wervingsambt in het buitengewoon onderwijs of minimaal 720 dagen dienstanciënniteit in het buitengewoon onderwijs hebben.

Leerlingenbegeleiding hervormd (bao, so, clb)

Nieuw voor de scholen: elke school werkt een beleid op leerlingenbegeleiding uit, maakt samenwerkingsafspraken met het CLB (overgangsmaatregel, vanaf schooljaar 2020-2021) en stelt iemand aan als leerlingbegeleider/zorgcoördinator.

Samenwerking leerplichtonderwijs en deeltijds kunstonderwijs (bao, so, dko)

Scholen uit het leerplichtonderwijs kunnen vanaf het schooljaar 2019-2020 binnen Kunstkuur 3 jaar samenwerken met een academie voor muziek, beeld, woord, dans en media. Aanvragen kan van 1 januari tot en met 1 maart 2019.

Studenttutoringprojecten uitgebreid (bao, so, vwo)

Het beschikbare subsidiebudget voor student tutoring in het komende school-/academiejaar werd verdubbeld, van 115.000 euro naar 230.000 euro.
Daardoor zullen komend jaar meer hogeronderwijsinstellingen subsidies ontvangen, waardoor niet alleen meer studenten als tutoren aan de slag gaan, maar ook meer leerlingen (tutees) begeleiding genieten.

Inspectie 2.0 gaat van start (bao, so, vwo, dko, clb)

Het OK (referentiekader onderwijskwaliteit) is de basis voor het vernieuwde toezicht: scholen, begeleiders en onderwijsinspecteurs hebben dezelfde taal om over onderwijskwaliteit te spreken.

Elke school wordt minstens 1 keer om de 6 jaar doorgelicht. De onderwijsinspectie beperkt de administratieve lasten en vraagt enkel documenten die een rol spelen in de schoolwerking. Gesprekken met de directeur, met het beleidsteam en met de leraren zijn essentieel, maar ook met leerlingen en ouders.

De inspectie beoordeelt aan de hand van ontwikkelingsschalen met 4 niveaus. Er zijn 2 adviezen mogelijk:

 1. Gunstig advies:
 • gunstig advies zonder meer
 • gunstig advies met de verplichting om te werken aan de tekorten
 1. Ongunstig advies:
 • ongunstig advies met mogelijkheid om de procedure tot intrekking van de erkenning niet op te starten op voorwaarde dat het bestuur het engagement aangaat om zich bij het werken aan de tekorten extern te laten begeleiden
 • ongunstig advies zonder mogelijkheid om de procedure tot intrekking van de erkenning niet op te starten

Rookverbod (bao, so, vwo, dko, clb)

Het permanente rookverbod geldt 24 uur op 24 en 7 dagen op 7 voor personeel, ouders, leerlingen en bezoekers/gebruikers in volgende onderwijsniveaus: scholen voor basis- en secundair onderwijs, academies voor deeltijds kunstonderwijs, centra voor vorming van zelfstandigen en de kleine en middelgrote ondernemingen, centra voor deeltijdse vorming, centra voor leerlingenbegeleiding, internaten en tehuizen.

Als een centrum voor volwassenenonderwijs of derden gebruik maken van de gebouwen van een van deze instellingen, moeten de cursisten zich ook aan de regels van het algemeen rookverbod houden.

Een school- of centrumbestuur kan via het plaatselijk reglement het rookverbod uitbreiden naar schoolgebonden activiteiten die plaatsvinden buiten de vestigingsplaatsen van de school.

Het rookverbod slaat op alle producten op basis van tabak en soortgelijke producten zoals onder andere de shisha-pen, de e-sigaret of heatsticks.

TBSOB, reaffectatie en wedertewerkstelling(bao, so, vwo, dko, clb)

De gangbare principes van de andere onderwijsniveaus voor de verdeling van betrekkingen bij de start van het schooljaar, terbeschikkingstelling wegens ontstentenis van betrekking, reaffectatie en wedertewerkstelling, gelden voortaan ook voor de CLB’s.

In het basis- en secundair onderwijs is het schoolbestuur verplicht om na de reaffectatieverplichtingen in de eigen instelling(en), de personeelsleden die ter beschikking gesteld zijn in een instelling voor buitengewoon onderwijs, in de eigen instelling(en) voor buitengewoon onderwijs weder te werk te stellen.

Als de Vlaamse Reaffectatiecommissie een niet-organieke betrekking toewijst aan een onderwijsinstelling van een personeelslid dat ze niet kan reaffecteren of wedertewerkstellen, dan wordt dat personeelslid ingezet voor pedagogische ondersteuning. Als pedagogische ondersteuning niet mogelijk is, kan ook administratieve ondersteuning.

Vaste benoeming (bao, so, vwo, dko, clb)

De vaste benoeming vindt voortaan plaats op 1 januari. Daartoe zal de inrichtende macht jaarlijks de betrekkingen die vacant zijn op 15 oktober opnemen in een vacantverklaring die ze voor 15 november openbaar maakt.

Naast de vacante betrekkingen die een inrichtende macht heeft ingericht op basis van de omkadering die wordt toegekend aan haar scholen, moet ze ook een aantal bijkomende betrekkingen vacant verklaren. Het gaat om betrekkingen van vastbenoemde personeelsleden in wervingsambten van het bestuurs- en onderwijzend personeel die – vaak voor langere duur of zelfs definitief in afwachting van hun pensioen – afwezig zijn vanwege een specifiek verlof of afwezigheid (bv. via een eindeloopbaanverlof, detachering, verlof of afwezigheid voor verminderde prestaties …).

Bovendien komen de betrekkingen van de vastbenoemde personeelsleden die afwezig zijn vanwege een eindeloopbaanverlofstelsel al in aanmerking voor vaste benoeming binnen de ‘oude’ benoemingsprocedure, nl. op 1 oktober 2018. Daarvoor moet een inrichtende macht eenmalig via een aparte procedure de betrekkingen vacant verklaren en dat uiterlijk 10 september 2018 openbaar maken.

Loonmaatregelen (bao, so, vwo, dko, clb)

Om het maatschappelijk aanzien van het onderwijsberoep te versterken en de onderwijssector ook op geldelijk vlak een aantrekkelijke werkgever te houden, komen er loonmaatregelen: een lineaire loonsverhoging waarbij de salarissen van alle personeelsleden op 1 september 2018 met 0,3 % stijgen. Dat is de eerste stap naar een stijging met 1,1 % op 1 januari 2021 (ten opzichte van augustus 2018). Vanaf 2021 komt er een bijkomende salaristrap (baremieke verhoging) bij 36 jaar geldelijke anciënniteit.
 


Meer weten? Lees hier het overzicht van alle nieuwe maatregelen die ingaan op 1 september 2018.

Waar is mijn
Lerarenkaart?