Vlaanderen
Klasse.be

Actueel

Nieuwe feedback-app inspectie: “Geen Tripadvisor over scholen”

  • 30 november 2021
  • 6 minuten lezen

De inspectie lanceert een nieuw digitaal luik: de VOI.CE-app. Leraren, ouders en leerlingen kunnen daarin vragen beantwoorden over de werking van hun school of over actuele onderwijsthema’s. Kliklijn of nuttige kwaliteitsbarometer voor scholen? Inspecteur-generaal Lieven Viaene verduidelijkt.

Lieven Viaene: “Leerlingen leerden de app vooral kennen via sociale media, ouders en onderwijsprofessionals kregen de informatie via de school.”

Waarom wil de inspectie via een app iedereen in het onderwijs bevragen?

Lieven Viaene:  “De inspectie wil tijdens doorlichtingen in dialoog gaan met het schoolteam om de onderwijskwaliteit gericht te verbeteren. Daarbij raadplegen we ook een aantal leerlingen en leraren. Die participatie vinden we belangrijk. De nieuwe app past daarin. Digitaal kunnen we een veel groter publiek bereiken.”

“De online bevragingen tijdens corona zetten ons op het app-spoor. Honderden ouders vulden die in. Dat aantal oversteeg onze verwachtingen. Ze spraken zich graag uit over de kwaliteit op school, maar bedankten leraren ook voor hun inspanningen. En kwetsbare leerlingen verkiezen een enquête op hun gsm boven een papieren vragenlijst, ondervonden we. De drempel ligt lager.”

“We hopen met de app scholen te ontlasten, doordat ze zelf minder moeten bevragen. We volgen daarbij 2 sporen: enerzijds ondersteunen de bevragingen onze doorlichtingen en krijgen we een beter beeld over de school, anderzijds peilen we naar actuele thema’s zoals de Digisprong. Door binnen 2 schooljaren 3 maal te polsen wat die Digisprong teweegbrengt op school, kunnen we de evolutie schetsen van de digitale leerprocessen in Vlaanderen. Die info koppelen we terug naar het beleid.”

Bereikt een feedback-app niet vooral verzuurde of net zeer enthousiaste ouders of leerlingen?

Lieven Viaene: “In de media speelt de angst dat de app als kliklijn zal dienen voor misnoegde mensen. Dat komt misschien door de tijdsgeest: tijdens de pandemie staan de stekels op sociale media snel overeind. Maar kijken ouders wel zo negatief naar de school van hun kinderen? Ik ben daar niet van overtuigd. Uit onze bevragingen blijkt net dat veel ouders en leerlingen respect hebben voor het werk van leraren. Ik denk dat ze bereid zijn om op een eerlijke manier over hun school te oordelen. De kans dat er een hoop bagger op ons afkomt, is klein.”

“Zomaar alles ventileren wat je denkt om je leraar of school te schofferen, past ook niet binnen de tool. We werken met wetenschappelijke vragenlijsten die binnen een bepaald thema peilen naar de mening van leerlingen, onderwijsprofessionals en ouders. In het kader van een doorlichting lezen enkel inspecteurs mee. Bij de thematische bevragingen zijn de antwoorden volledig anoniem. Zelfs inspecteurs weten dan niet over welke school het gaat.”

“Er is geen plaats voor zure anekdotiek. Een individuele leraar proberen af te straffen met slechte reviews, kan niet. De app is geen Tripadvisor voor leraren. Iedereen moet de kans krijgen om fouten te maken en om te groeien in zijn job. Zeker starters. Alle inspecteurs zijn zelf leraar geweest. Ze weten hoe moeilijk het is. Bovendien zijn leraren een belangrijke doelgroep van onze app. Wij willen weten hoe ze denken over onderwijskwaliteit en ondersteuningsbehoeften.”

Hoe zien die bevragingen eruit?

Lieven Viaene: “We stellen voorlopig uitsluitend gesloten vragen. In de thematische bevraging over Digisprong leggen we bijvoorbeeld volgende stelling voor: ‘De school brengt de professionaliseringsnoden van de teamleden inzake ICT in kaart’. Je kan op een schaal aanvinken, van ‘helemaal eens’ tot ‘helemaal niet eens’ of ‘weet het niet’. Op dat soort vragen zullen ook de bevragingen voorafgaand aan de doorlichtingen gebouwd zijn.”

Portret Lieven Viaene - Inspectie
Lieven Viaene: “Tijdens corona stuurden veel ouders online positieve feedback over hun school.”

Ziet het schoolbestuur wat jij als leraar invult? En kunnen leraren zien hoe leerlingen over hen denken?

Lieven Viaene: “Niemand kan elkaars formulieren lezen. Er ontstaat geen lange reactieketen zoals op Facebook of Twitter. Je tekent in bij je eigen school of die van je kind en geeft een score op vragen die we stellen. Alleen je rol – ouders, leraar, leerling – geef je door. Alles wat we vernemen tijdens de bevragingen die voorafgaan aan een doorlichting, gieten we in een rapport en dat koppelen we terug naar de school. Die gegevens vormen de start voor een gesprek met het schoolteam: hoe kijk je naar de feedback, is die voor jou herkenbaar? Of zitten er nieuwe elementen in? Strookt dit met wat je wil bereiken? Dat levert een school waardevolle pistes op.”

“En opnieuw: voor een kleine groep van mensen kan de anonimiteit van de app een kans zijn om voortdurend de zwakste score uit te delen, maar dat is voor ons geen vruchtbare bodem voor een gesprek. Alleen als een pak ouders, leraren of leerlingen dat signaal geven, nemen we dat mee naar de doorlichting. Dan spreken we daarover met de directeur. Door de app in te schakelen net voor een doorlichting, komen we te weten of leraren zich voldoende ondersteund voelen in hun opdracht, of ouders tevreden zijn over de communicatie en hun betrokkenheid.”

Digitaal bereikt de inspectie veel meer ouders en kwetsbare leerlingen dan enkel tijdens de doorlichting

Lieven Viaene
inspecteur-generaal

Spreken leraren, leerlingen en ouders niet beter met elkaar dan commentaar in de inspectie-app te gooien?

Lieven Viaene: “Ik hoop ten zeerste dat de app de dialoog met de directie verstevigt. Dat er dankzij de inzichten uit de bevragingen een aantal gesprekken zullen ontstaan die nu niet plaatsvinden. Het kan een waardevolle barometer zijn voor bepaalde issues. En extreme meningen kunnen net genuanceerd worden, polarisatie afgevlakt. Antwoorden krijgen vorm in een grafiek. We willen iedereen de kans geven om deel te nemen aan de dialoog over onderwijskwaliteit. Ook de stille meerderheid.”

Komt er een ranking van scholen in de app?

Lieven Viaene: “Er komt geen rangorde van ‘beste’ tot ‘slechtste’ school. Een leerling of ouder kan een infographic bekijken met de resultaten van alle doelgroepen die aan de thematische bevragingen deelnamen. Niemand kan dus inzoomen op zijn eigen school, de school verderop in de straat of een andere school.”

Lichten jullie over een paar jaar ook je eigen app door? Wanneer krijgt hij een positieve beoordeling?

Lieven Viaene: “Als de app een instrument van de scholen kan worden, als ze de rapporten gebruiken om hun kwaliteitsbeleid te ondersteunen.”

“Ik hoop dat we de angst overwinnen om leerlingen, ouders en leraren te laten participeren. Een goed functionerende school is niet bang om iedereen een stem te geven en in dialoog te gaan. Durf dingen detecteren die niet stroken met je visie. Misschien ontdek je snel dat de Digisprong niet werkt omdat we bepaalde dingen over het hoofd zagen. Dan is het goed om dat via de inspectie aan te kaarten bij het beleid.”

“Zoals elk middel kan deze tool verkeerd gebruikt worden. Maar als we mensen daardoor geen stem meer geven, missen we pas echt een kans. We kennen de sterktes en zwaktes van dit instrument. De komende jaren evalueren we de app en schaven we bij waar nodig.”

VOI.CE app

1963 onderwijsprofessionals, 1829 ouders en 1830 leerlingen vulden de eerste bevraging via de VOI.CE app in. De app bereikte dus 5622 respondenten. Leerlingen leerden de app vooral kennen via sociale media, terwijl ouders en onderwijsprofessionals de informatie vanuit de school ontvingen. Zowel ouders als onderwijsprofessionals willen de app in de eerste plaats gebruiken om feedback te sturen over de onderwijskwaliteit. Centrale thema’s zijn de ondersteuningsbehoeften van zowel leraren als leerlingen, en de onderwijsleerpraktijk. Daarnaast willen leerlingen, maar ook ouders graag hun mening te geven over de school.

Voi.ce app van de inspectie op smartphone

Femke Van De Pontseele

Voeg dit artikel toe aan je bewaarde artikels

Log in om te bewaren


R

Raf Feys

9 december 2021

Volgens het inspectiedecreet van 1991 zou de inspectie voortaan vooral aan productcontrole doen, de leerresultaten het onderwijsniveau beter controleren, en zich niet inlaten met de pedagische aanpak. Maar we zagen precies het omgekeerde. Het Rapport-Brinckman concludeerde: "De dalende leerlingprestaties werden niet opgemerkt door de Vlaamse onderwijs-inspectie. Bovendien is het niet ondenkbaar dat ook de inspectie de kwaliteitsdaling mee in de hand werkte met goedbedoelde, maar lang niet altijd onderbouwde adviezen." De inspectie legde procescriteria op die aansloten bij de nefaste, constructivistische 'Uitgangspunten bij de eindtermen', een vorm van staatspedagogiek. Jammer genoeg missen we nog steeds een grondige evaluatie van hoe de inspectie ontspoorde. Zo'n evaluatie is nodig om te voorkomen dat de inspectie ook straks ontspoort.

Reageren

Laat een reactie achter