Vlaanderen
Klasse.be

Actueel

“Leervertraging wegwerken kan je als leraar niet alleen”

  • 17 maart 2022
  • 7 minuten lezen

Korte schoolsluitingen, hoogrisicocontacten en lerarentekort. Dit schooljaar liep nog niet over rozen, en sommige leerlingen stapelden al leervertraging op uit de vorige coronajaren. Klasse zoekt samen met pedagogisch begeleider Raf Boelen en coördinerend directeur Greet Raeymaekers hoe je leervertraging in de klas kan aanpakken.

Raf Boelen en Greet Raeymaekers
Pedagogisch begeleider Raf Boelen (Katholiek Onderwijs Vlaanderen) en coördinerend directeur Greet Raeymaekers (GO!)

Dit schooljaar was er geen algemene schoolsluiting van 40 dagen. Is de leervertraging vandaag anders?

Raf Boelen: “Onze begeleiders leerondersteuning krijgen heel uiteenlopende vragen binnen. Sommige leraren zien cognitieve leerachterstand voor bepaalde vakken, leerstof die niet goed geautomatiseerd is. Een minstens even belangrijk pijnpunt lijkt de achterstand in praktijkvakken bij leerlingen bso en tso. Andere leraren ervaren een gemis aan schoolse vaardigheden en attitudes. Ze zien moeilijk begrijpbaar gedrag toenemen.”

“Online lessen spelen daarin ook een rol: leerlingen dagen niet op of een tiener provoceert de leraar met een achtergrond vol borsten. Dat kost tijd die je niet in leerstof kan steken. En zelfs een deel van de kleuters kampt met socio-emotionele leervertraging: ze weten minder goed welk gedrag ongewenst is, of hoe ze samen moeten spelen.”

Greet Raeymaekers: “Uit de 67 instellingen van onze scholengroep Fluxus hoor ik vooral echo’s over leervertraging in de eerste graad van het secundair onderwijs. De resultaten van de kerstexamens lagen in sommige scholen wat lager dan andere jaren. We denken dat die leerlingen de laatste 2 schooljaren een aantal zeer geleide en begeleide oefenmomenten in de klas gemist hebben. Ze automatiseerden de leerstof onvoldoende.”

“Ook hun vaardigheden konden ze minder oefenen. Door de verplichte vaste plaatsen tijdens corona was groepswerk minder evident. Sommige leerlingen moeten daardoor nog meer groeien in samen iets onderzoeken en uitwerken.”

“Bij oudere leerlingen zien we minder leervertraging. Onze nadruk op zelfregulerende vaardigheden heeft de impact van corona wellicht ondervangen. Leerlingen van de derde graad secundair waren het gewoon om zelfstandig te oefenen en hun schoolwerk te plannen.”

De achterstand in praktijkvakken bij leerlingen bso en tso lijkt een belangrijk pijnpunt

Raf Boelen
Pedagogisch begeleider

Als leervertraging zo varieert, waar begin je dan? 

Raf Boelen: “We werken gepersonaliseerd, vanuit heel concrete noden: wat heeft deze leraar, dit team nodig om zijn leerlingen te laten groeien? Dat analyseren we samen via het stappenplan van ons Bijsprongproject. Leraren kunnen zelfstandig webinars volgen of een persoonlijk begeleidingstraject aanvragen.”

“Elke pedagogisch begeleider is gespecialiseerd in een aantal thema’s: leerstrategieën, differentiatie voor Frans, automatisatie voor wiskunde, lesgeven in een grootstedelijke context … We zetten hard in op brede basiszorg en -didactiek. Zo kan elke leraar dag in dag uit het beste van zichzelf geven.” 

“Leraren met een gelijkaardige hulpvraag groeperen we in een lerend netwerk. Er lopen onder meer netwerken rond spelling en technisch lezen in het basisonderwijs, rond gedragsproblemen en duurzame effecten van de Bijsprong. Leraren durven vaker vrijuit spreken als ze horen dat collega’s met dezelfde problemen worstelen. ”

Greet Raeymaekers: “Bij onze leraren basisonderwijs is effectieve directe instructie (EDI) sterk ingeburgerd. De leraar differentieert dan op 3 sporen. Boeiend om te zien hoe een leerling soms voor rekenen in verkorte instructie zit en voor taal in verlengde instructie. Die cultuur van remediëring zit al jaren in onze scholen. In het basisonderwijs zit die verweven in onze sterke basiszorg. Via observaties en evaluaties sturen leraren leerlingen bij waar nodig.”

“Lerarenteams in onze secundaire scholen analyseren tekorten na elke examenperiode. Elke secundaire school heeft een eigen remediëringssysteem met bijvoorbeeld verplichte inhaallessen, boost-modules tijdens vrije ruimte, grote herhalingstoetsen, studievolgkaarten, bijbeenklassen na school of op vrije momenten.”
 
“Ook buiten de klas zien we initiatieven ontstaan. Naast bijlessen tijdens de middag of na schooltijd ontstonden er extra digitale leerpaden of instructiefilmpjes als verlengde instructie.”

Greet Raeymaekers
Greet Raeymaekers: “Bijna al onze leerlingen van de derde graad basisonderwijs hebben nu een device, net als de meeste leerlingen in het secundair.”

Webinars, leerpaden … Digitale hulpmiddelen lijken niet weg te denken in de strijd tegen leervertraging?

Greet Raeymaekers: “‘Hoe zet je e-leermiddelen in voor remediëring?’ is een belangrijk onderdeel van de digitale transformatie in onze scholen. Verschillende scholen scanden hun sterke punten en digitale noden met een SELFIE. Vanuit de scholengroep bereidden we de aankoop van toestellen voor, vergeleken we verschillende modellen.”

“Bijna al onze leerlingen van de derde graad basisonderwijs hebben nu een device, net als de meeste leerlingen in het secundair. Het leren gaat dus door, ook als een klas of school tijdelijk overschakelt op afstandsonderwijs.”

“Minstens even belangrijk is dat al onze leraren van de derde graad basisonderwijs een basisopleiding kregen rond digitale leermiddelen. En er zijn 5 pedagogische ICT-coördinatoren die hen tot op de klasvloer blijven ondersteunen. Via intervisie en
lerende netwerken wisselen leraren goede praktijkvoorbeelden en vragen uit.”

Digitale leermiddelen ondersteunen de remediëring

Greet Raeymaekers
Coördinerend directeur

Naast leervertraging ervaren jullie ook een gebrek aan schoolse vaardigheden en zelfs gedragsproblemen. Hoe pak je die aan? 

Raf Boelen: “Ook hier zoeken we samen met de leraar naar achterliggende redenen van dat gedrag. En naar oplossingen. Misschien voelt de leraar de nood om steviger in te zetten op klasmanagement (basiszorg). Maar de analyse kan net zo goed zichtbaar maken dat meer differentiëren (basisdidactiek) helpt, zodat verveelde leerlingen geen kans meer hebben om je les te verstoren.”

“Een lerarenteam uit de B-stroom riep onze hulp in. Hun leerlingen rebelleerden: ‘Waarom moeten wij wel naar de les komen en die van de A-stroom niet?’ We stelden een aantal didactische principes voor: duidelijke afspraken over hoe je de klas binnenkomt, maar ook vakoverschrijdend werken.”

“Als je leerlingen prikkelt door in elk vak met hetzelfde onderwerp aan de slag te gaan, groeit hun betrokkenheid. Het is geen mirakeloplossing en vergt overleg, maar kan wel vermijden dat je in een probleemcirkel blijft draaien en uiteindelijk leerlingen moet schorsen. Je straalt uit naar je leerlingen: ‘Wij staan hier als team. We zijn hier niet om met het vingertje te zwaaien, maar vanuit de goesting om jullie iets te leren.’”

Raf Boelen
Raf Boelen: “Onze belangrijkste missie is: leraren helpen zien waar er nog ruimte zit en hen daarbij ondersteunen.”

Als er naast cognitieve leervertraging ook een socio-emotionele impact is, wordt zorg dan nog belangrijker? 

Greet Raeymaekers: “Elke leraar van onze scholengroep heeft een aantal leerlingen onder zijn vleugels als klastitularis, mentor of coach. Met kindgesprekken in het basisonderwijs en groeigesprekken in het secundair onderwijs proberen we nabij te zijn. Naast leercompetenties, is er ook aandacht voor welbevinden en veerkracht. ‘Wat lukt er (niet)?’ én ‘hoe gaat het?’”

“In die gesprekken laten we leerlingen reflecteren over zichzelf, stippen we uitdagingen en groeikansen aan. Leraar en leerling voelen zich achteraf vaak meer verbonden. Het hoeft geen lestijd te kosten: leraren plannen die gesprekken als afsluiting na een examenperiode, of tijdens teamteaching.”

In een lerend netwerk rond gelijkaardige hulpvragen durven leraren vaker vrijuit praten

Raf Boelen
Pedagogisch begeleider

Hoe vermijd je dat verhoogde zorg veel tijd van de leraar inneemt? 

Raf Boelen: “Zorg is niet iets wat erbovenop komt, maar vervat zit in de kerntaak van de leraar. Didactische doelen en zorg staan niet los van elkaar. Een doel als ‘Kinderen tijdens de speeltijd tot spelen laten komen’ klinkt misschien abstract. Maar als je voordoet hoe je bouwt met Duplo, dan gooien kleuters die blokken niet naar elkaars hoofd. Dan bied je kinderen uit een speelarme omgeving ontwikkelingskansen, doe je aan preventie en pak je misschien zelfs motorische leervertraging aan. Met één concrete actie.”

Hoe zien jullie de toekomst: halen we de leervertraging in? En hoe hou je als leraar de moed erin?

Raf Boelen: “Onze belangrijkste missie is: leraren helpen zien waar er nog ruimte zit en hen daarbij ondersteunen. Velen zitten op hun tandvlees. Door het lerarentekort, meer toezicht tijdens vrije momenten, lange tijd geen lerarenkamer om bij te tanken … Het schakelen naar afstands- of hybride onderwijs heeft aan de tijd gevreten, het leerplan is soms moeilijk te realiseren.”

“Denk na of je het kan oplossen door te co-teachen, of door met één vakoverschrijdende taak verschillende doelen te evalueren. In het basisonderwijs waar veel spiraalleren is en je elk onderwerp regelmatig herhaalt, hoef je zelfs niet in jaarklassen te denken.”

“Het is indrukwekkend om te zien hoe leraren in deze omstandigheden, vaak ten koste van hun eigen gezondheid, het beste van zichzelf bleven en blijven geven. Een aantal zorgen tekenden zich scherper af, maar tegelijk creëerden leraren ook heel wat duurzame nieuwe mogelijkheden. Dat verdient tonnen respect en stemt ons hoopvol.”

Greet Raeymaekers: We zijn blij dat we samen school maken en samenwerken over klassen en vakken heen erg hebben gestimuleerd. Teamteaching is in onze scholen wijdverspreid. Collega’s stemmen met elkaar af over het leertraject en de schoolloopbaan van onze leerlingen. De leerachterstand die vandaag voorligt, die uitdaging kan je als leraar niet alleen aan.” 

“De afgelopen periode heeft zeker impact gehad op het leren van onze leerlingen. Er zijn problemen. Dat valt niet te ontkennen, maar we willen de zogenaamde leerachterstand liever zien als leervertraging. En die vertraging kunnen we inhalen, want we geloven in onze leerlingen en leraren.”

Femke Van De Pontseele

Voeg dit artikel toe aan je bewaarde artikels

Log in om te bewaren


T

Tania

17 maart 2022

In het Brusselse kan je niet co-teachen (alhoewel dat in het begin van het schooljaar de bedoeling was) Bij ons zijn er geen zorgjuffen in het lager, iedereen staat in een klas van 25 leerlingen. Er is geen personeel, velen vallen uit door de werkdruk. Dus nu sta je in een klas van 25 leerlingen waarvoor je een 5-sporenbeleid moet hanteren, Dan zijn er nog verschillende met Autisme of gedragsproblemen of concentratieproblemen of nog 101 dingen.
Door vele zieken en gebrek aan leerkrachten, heb je meestal alle dagen middagtoezichten, Dus tijd om even tot rust te komen is er niet, je eet terwijl je verbetert, kopies neemt,..
Dus zoals altijd wordt het weer mooi voorgesteld, maar heb je er zelf niets aan!
Gefrustreerde juf!

Reageren

Laat een reactie achter