Gepubliceerd op
Duiding

2 jaar M-decreet: dit zijn de belangrijkste conclusies

2 jaar geleden werd het M-decreet ingevoerd. Sindsdien zijn er diverse onderzoeken gebeurd naar de impact ervan. Het Departement Onderwijs en Vorming heeft van al die onderzoeken een meta-evaluatie gemaakt met enkele grote conclusies. Die analyse vormt het uitgangspunt voor het verdere beleid.
 

De meta-evaluatie M-decreet (20 maart 2017) is een synthese van het onderzoek naar de impact van het M-decreet sinds de invoering in 2015. Het bundelt inzichten uit diverse onderzoeken, rapporten en artikelen die (een deelaspect van) het M-decreet evalueren.

Het rapport toetst de theorie aan de praktijk, vanuit 4 thematische invalshoeken:

 1. Meer inclusief onderwijs
 2. Mindshift/modernisering
 3. Meesterschap/medezeggenschap
 4. Middelen

Per thema vind je de belangrijkste conclusies, gevolgd door aanbevelingen voor diverse partijen (overheid, onderwijsinspectie, CLB’s en scholen).

 

De 5 belangrijkste conclusies op een rijtje:

 1. Het M-decreet is een stap in de richting van meer inclusie.

 2. Er zijn nog altijd 2 verschillende schoolsystemen (gewoon en buitengewoon) en veel leerlingen moeten nog verre verplaatsingen doen om onderwijs te kunnen volgen. Of Vlaanderen evolueert naar volledig inclusief onderwijs, is nog niet duidelijk. Op dit moment blijft kwaliteitsvol buitengewoon onderwijs nodig.
   

 3. Nog niet alle scholen hebben de mindshift gemaakt. Duidelijke communicatie over de regels moet dat verhelpen.

 4. Scholen en leraren laten leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften nog vaak over aan ‘experts’ (zorgleraren, hulpverleners, CLB’s). Veel scholen eisen een medische diagnose voor ze redelijke aanpassingen willen toepassen. Bij scholen, CLB’s en ouders is er ook nog onduidelijkheid over de interpretatie van de stelling ‘eerst gewoon, dan buitengewoon onderwijs’. Er is dus nood aan een betere communicatie over het recht op inschrijving en over de mogelijkheden van redelijke aanpassingen en individueel aangepaste curricula. Controle op het inschrijvingsrecht is aangewezen.
   

 5. De handelingsbekwaamheid verschilt sterk per school, afhankelijk van de visie op zorg.

 6. Er zijn veel goede praktijkvoorbeelden, maar ook veel gevoelens van onmacht. Dat hangt nauw samen met de visie op zorg van de school en de leraar: is zorg de taak van de leraar of niet? Vooral in het secundair bekijken leraren hun taak enger.

  Leraren in het lager en secundair onderwijs hebben moeite met gedrags- en socio-emotionele problemen, binnenklasdifferentiatie. Ze vragen zich af wanneer ze moeten overstappen op een individueel aangepast curriculum, en of een leerling tijdens zijn hele schoolloopbaan recht zal hebben op dezelfde aanpassingen. In het secundair leeft de vraag tot welk diploma of getuigschrift redelijke aanpassingen of een individueel aangepast curriculum leiden.
   

 7. De samenwerking tussen scholen, CLB’s en ouders kan beter.

 8. Doordat het niet duidelijk is wie welke taak opneemt, is er weinig samenwerking / informatie-uitwisseling tussen (zorg)leraren onderling én tussen scholen en CLB’s. Bovendien zien deze laatsten ouders vaak onvoldoende als partner. De communicatie met ouders met een lage socio-economische status of migratie-achtergrond verloopt moeizaam. Duidelijke afspraken en volledige informatie-uitwisseling (niet alleen thuissituatie, maar ook school- en klassituatie) moeten dat verhelpen. De overheid moet samen met de onderwijsactoren een duidelijke taakverdeling uitwerken inzake zorg en leerlingbegeleiding, en kwaliteitszorg en professionalisering bij CLB’s stimuleren.
   

 9. Leraren en ondersteuners waarderen en willen nog meer ondersteuning.

 10. Leraren waarderen vooral duurzame ondersteuning: laagdrempelig, praktijkgericht, waarderend en regelmatig. Een veilig schoolklimaat dat samenwerking stimuleert, speelt daarbij een belangrijke rol. Het schoolteam moet ondersteuningsbehoeften durven aangeven én mee leren uit die ondersteuning. Voor waarborgers is leraren begeleiden een nieuwe taak én positie, ondersteuning daarbij blijft nodig. En ook als we leraren ondersteunen, blijft voor sommige leerlingen specifieke ondersteuning nodig in functie van hun beperking.

Klasse Magazine = cadeau aan jezelf *

 • 4 kwaliteitsnummers met inspiratie van leraren en experts.
 • Fraai ondersteunend materiaal (kalender, poster, ...)
 • Je Lerarenkaart 2020 valt gewoon in je brievenbus.
*Betaal vóór 30 oktober en krijg je Lerarenkaart 2020 thuisbezorgd.