Gepubliceerd op
Mag dat?

Mag de directeur mij een plage-uur geven?

Ik werk deeltijds – 14 uur – in de eerste graad secundair onderwijs. Mag de directeur mij een plage-uur geven?

Zohra - leraar islamitische godsdienst, 1ste graad secundair

Dat mag niet, want je werkt niet voltijds.

Een schoolbestuur kan een personeelslid enkel een of meer plage-uren geven als dat organisatorisch noodzakelijk is en als het dat op een billijke en transparante manier organiseert.

Over de algemene regels die het schoolbestuur daarvoor volgt, wordt bij de voorbereiding van het schooljaar in elke school onderhandeld in de bevoegde organen (het Lokaal Onderhandelingscomité of de ondernemingsraad).

Daarna kan de directeur enkel een of meer plage-uren opleggen aan leraren die voltijds werken. Die voltijdse job moet je niet binnen één school of schoolbestuur uitoefenen. Als je prestaties verricht in meer dan één school, moeten de verschillende schoolbesturen afspreken in welke school je een plage-uur moet opnemen.

Opgelet! Als je wel voltijds werkt, maar in verschillende onderwijsniveaus – bijvoorbeeld halftijds in het secundair en halftijds in het volwassenenonderwijs – mag je ook geen plage-uur krijgen.
 

Wat is een plage-uur?

Elke fulltime opdracht in het onderwijs bestaat uit een bepaald aantal uren of lestijden. Hoeveel dat er zijn, verschilt volgens het ambt en het onderwijsniveau. Er is ook telkens een onder- en een bovengrens. Voor een leraar godsdienst in de eerste graad secundair bijvoorbeeld zijn dat minimaal 22 en maximaal 23 uren. De uren die je boven het minimumaantal en onder het maximumaantal presteert, zijn plage-uren.

Je wordt in principe niet extra betaald voor plage-uren. Soms worden ze wel als overwerk betaald, bijvoorbeeld als je die bijkomende opdracht opneemt om een collega te vervangen.

Meer info over plage-uren.

Inspireert Klasse Magazine jou in 2021-2022?

  • 4 kwaliteitsnummers met inspiratie van leraren en experts.
  • Fraai ondersteunend materiaal: kalender, posters, kaartjes ...
  • Je Lerarenkaart met meer dan 1000 voordelen in je brievenbus.