Vlaanderen
Klasse.be

Gebruiksvoorwaarden

Definities

 • Platform: www.klasse.be en alle onderdelen ervan.
 • Informatie: alle gegevens die zich op het Platform bevinden hieronder begrepen maar zonder daartoe beperkt te zijn: foto’s, afbeeldingen, grafieken, lesdocumenten, links naar educatieve sites, software, tekeningen, tekst;
 • Gebruik en Gebruiken: informatie op het platform bekijken, downloaden en/of uploaden en berichten plaatsen (reageren op onderwerpen) op het forum van het Platform;
 • Bezoeker: elke persoon die het Platform gebruikt zonder zich te registreren;
 • Geregistreerde Gebruiker: elke persoon die het Platform Gebruikt of doet Gebruiken en zich daartoe voorafgaandelijk heeft geregistreerd op het Platform;
 • (het) Departement: het Departement Onderwijs en Vorming van de Vlaamse Gemeenschap, gevestigd in Koning Albert II-laan 15, 1210 Brussel.

Inleiding

Het Departement is eigenaar en beheerder van het Platform en staat in voor de verdere ontwikkeling ervan. Deze Gebruiksvoorwaarden beschrijven de voorwaarden waaronder het Departement toegang verleent tot het Platform en waaronder Gebruik kan gemaakt worden van de aangeboden diensten.

Klasse vraagt je deze Gebruiksvoorwaarden grondig te lezen vooraleer het Platform te raadplegen of er op gelijk welke manier Gebruik van te maken. Als je niet akkoord gaat met deze Gebruiksvoorwaarden en/of je de draagwijdte of de betekenis ervan niet begrijpt, vraagt Klasse je om het Platform niet verder te bekijken en/of te Gebruiken, de registratieprocedure stop te zetten en het Platform zo snel mogelijk te verlaten.


1. Doel en aanbod Platform

1.1 Doel

Klasse is een onderwijsmagazine dat onderwijsprofessionals, ouders en leerlingen versterkt en verbindt. Daarvoor gebruikt Klasse online kanalen, een magazine, acties en campagnes.

1.2 Aanbod

Via Klasse.be kan je:

 • Een gepersonaliseerd profiel aanmaken met toegang tot informatie op maat van jouw profiel en interesses;
 • Artikels lezen;
 • Voordelen raadplegen;
 • Reageren op artikels of informatie;
 • Deelnemen aan wedstrijden, evenementen en lerarendagen ;
 • Informatie over je lerarenkaart raadplegen en opvragen;
 • Je abonneren op het tijdschrift Klasse Magazine of eenmalige aankopen van producten doen: in dat geval zal je gevraagd worden onze verkoopsvoorwaarden te accepteren.

2. Gebruik van het Platform

2.1 Richtlijnen voor een constructief gebruik van het Platform

Klasse moedigt constructief debat aan. Je kan online reageren op artikels en aangeboden informatie als je je aan volgende richtlijnen houdt.

Klasse vraagt aan elke Bezoeker en/of Geregistreerde Gebruiker om:

 • Correcte gegevens en cijfers te citeren, en altijd te verwijzen naar bronnen;
 • Reacties op artikels op spel-en andere taalfouten te controleren en je taalgebruik te verzorgen;

Het is toegelaten om:

 • Te reageren op het onderwerp van een artikel (dat kan anoniem of onder een pseudoniem als je dat wenst);
 • Bijkomende informatie te geven die een meerwaarde biedt voor een bepaald artikel;
 • Vrijuit te spreken en je mening te geven, ook als die indruist tegen het artikel;

Het is niet toegelaten om:

 • Bij het schrijven van een reactie, een e-mailadres te gebruiken dat niet het jouwe is of niet bestaat;
 • Een reactie te plaatsen die in strijd is met de openbare orde of goede zeden, die discriminerend, beledigend, lasterlijk of kwetsend is;
 • Woorden geheel in hoofdletters te plaatsen of verschillende leestekens achter elkaar te gebruiken om je argument kracht bij te zetten;
 • Cijfers of andere gegevens te gebruiken die je niet redelijk kan verifiëren of waarvan je weet dat ze fout zijn;
 • Een reactie te plaatsen die geen direct verband houdt met het onderwerp van het artikel;
 • Anderen met (denigrerende) bijnamen aan te spreken;
 • Achteraf te vragen om een geplaatste reactie te verwijderen;
 • Een verwijderde (gelijkaardige) reactie opnieuw te plaatsen;
 • Als 1 persoon onder verschillende (schuil)namen te reageren;
 • Verschillende reacties onder elkaar bij 1 bericht te plaatsen zonder dat er een dialoog met anderen is (‘comment-spam’);
 • Een reactie te plaatsen die enkel bedoeld is om te provoceren of een emotioneel geladen reactie uit te lokken (‘trollen’);
 • Commerciële berichten, reclameberichten of politieke propaganda te plaatsen;
 • Een (bijna) identieke reactie bij verschillende artikels te plaatsen;
 • Virussen of andere schadelijke computercode via het Platform te verspreiden of via het reactieformulier onterecht toegang proberen te krijgen tot beschermde gegevens.

In geval van reacties of Gebruik van het Platform dat ingaat tegen deze aanbevelingen kan de redactie van Klasse:

 • Reacties die niet aan bovenvermelde richtlijnen voldoen, verwijderen zonder daarvoor enige verantwoording te moeten geven;
 • Personen de mogelijkheid tot toegang en gebruik van het Platform (tijdelijk of permanent) ontzeggen;
 • Personen de mogelijkheid ontzeggen om te reageren op artikels (voor de gehele website of voor specifieke pagina’s).

2.2 Inhoud

Je erkent en aanvaardt dat jij persoonlijk als enige verantwoordelijk bent voor alle handelingen die met jouw gebruikersaccount worden gesteld op het Platform. Je gaat er als Bezoeker of Geregistreerd Gebruiker mee akkoord dat het Gebruik van het Platform of van de Informatie volledig op eigen risico gebeurt. Het Departement fungeert louter als beheerder van het Platform en faciliteert in dit verband louter de mogelijkheid tot Gebruik van Informatie aan een Geregistreerd Gebruiker of Bezoeker.

Het Platform en alle daarin opgenomen Informatie is beschikbaar ‘zoals ze is’, dit wil zeggen in de huidige staat, met mogelijke onnauwkeurigheden en fouten en zonder dat er in dit verband op enige manier garanties worden gegeven. Ondanks alle geleverde inspanningen kunnen fouten en vergissingen voorkomen en kan de ter beschikking gestelde Informatie onvolledig, onjuist, onnauwkeurig of niet bijgewerkt zijn.

Het Departement kan niet waarborgen dat het Platform en de ter beschikking gestelde Informatie op elk moment en in alle omstandigheden bijgewerkt en foutvrij is noch dat ze geschikt zijn voor een bepaald doel. Het Departement kan dus niet aansprakelijk worden gesteld voor een rechtstreeks of onrechtstreeks nadeel of schade dat je mocht ondervinden als gevolg van foute, onjuiste of gebrekkige Informatie of als gevolg van een gebrek aan duidelijkheid op het Platform.

Elke Bezoeker en/of Geregistreerde Gebruiker erkent dat informatie downloaden of uploaden of op een andere wijze informatie verkrijgen door het gebruik van het Platform volkomen op eigen verantwoordelijkheid gebeurt. Je bent zelf en zonder enige beperking verantwoordelijk voor de eventuele verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op het computersysteem, of van je apparatuur of programma’s die het gevolg daarvan zijn.

Elke Bezoeker en/of Geregistreerde Gebruiker verklaart en waarborgt het Departement te vrijwaren voor alle claims, gerechtelijke maatregelen en procedures, vonnissen, schade, kosten, vergoedingen, aanspraken en vorderingen ingesteld door derden op grond van een inbreuk of vermeende inbreuk op enig intellectueel eigendomsrecht of op enig ander recht van een derde. Elke Bezoeker en/of Geregistreerde Gebruiker is aansprakelijk voor alle kosten die daaruit voortvloeien, inclusief gebeurlijke rechtsplegingskosten.

Het is mogelijk dat het Platform links bevat naar externe webpagina’s van derden. De links worden louter ter informatie of voor jouw gebruiksgemak aangeboden en houden geen enkele bekrachtiging in van de externe website of de inhoud ervan in hoofde van het Departement. Dat het Platform die links bevat, betekent ook niet dat het Departement die externe websites goedkeurt of aanbeveelt.

Het Departement heeft geen invloed op de inhoud van die websites en/of pagina’s en kan dus in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van dergelijke websites of de juistheid van de informatie die zich daarop bevindt noch daar enige waarborg voor bieden. Het Departement aanvaardt geen aansprakelijkheid voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die voortvloeit uit het raadplegen of het gebruik van dergelijke externe websites en hun inhoud.

2.4 Werking van het Platform

Het Departement doet zijn uiterste best om het Platform op een ononderbroken wijze beschikbaar te stellen en om het met alle redelijke middelen te beveiligen. Verder doet het Departement al wat redelijk is om eventuele ongemakken die door technische fouten veroorzaakt zijn zo veel mogelijk te beperken. Het Departement kan evenwel de mogelijkheid niet uitsluiten dat er verkeerde technische manoeuvres of niet-toegestane interventies plaatsvinden of dat er zogenaamde virussen of andere vormen van malware worden binnengebracht.

Daarom kan het Departement niet garanderen dat de toegang tot het Platform op geen enkele manier wordt onderbroken of dat je niet op een andere manier hinder zou kunnen ondervinden. Het Departement kan bijgevolg niet aansprakelijk gesteld worden voor dergelijke fouten, functiestoornissen, incidenten en problemen die het gevolg kunnen zijn van om het even welke toegang en/of het Gebruik van het Platform en de daaruit voortvloeiende schade.

Het Departement behoudt zich het recht voor om de toegang tot het Platform op elk moment en zonder voorafgaande waarschuwing te onderbreken onder meer wegens de volgende redenen, maar zonder daartoe beperkt te zijn: opsporen of onderdrukken van mogelijke gevallen van misbruik en/of fraude; technische of operationele functiestoornissen verhelpen; een dwangbevel van een rechtbank wegens vermeende inbreuk op de (intellectuele) rechten van derden; daadwerkelijke kennis van dergelijke inbreuk; stopzetting van de activiteiten van het Departement, etc.

Dergelijke onderbrekingen zijn essentieel om wijzigingen en verbeteringen aan het Platform aan te brengen en om een regelmatig technisch onderhoud en bijwerken van de inhoud te verzekeren. Het Departement kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade ten gevolge van dergelijke onderbrekingen.


3. Intellectuele eigendomsrechten

Je aanvaardt en erkent dat het Platform en de informatie beschermd zijn door intellectuele rechten van het Departement (of van derden) en dat die te tijde allen tijde moeten worden gerespecteerd.

3.1 (Her)gebruiken van informatie aangeboden op het Platform

Op grond van het auteursrecht mag je in principe de Informatie op het Platform (artikels, video) niet hergebruiken zonder toestemming van de houder van het auteursrecht. Er gelden echter specifieke uitzonderingen op het auteursrecht voor het hergebruik van informatie in het kader van de ‘normale’ (niet-commerciële) activiteiten van het onderwijs.

De uitzondering komt erop neer (als aan bepaalde uitzonderingen voldaan is) dat je uit auteursrechtelijk beschermde werken mag reproduceren of ze mag hergebruiken, mits je de bron vermeldt.

Artikels en video worden op het Platform aangeboden onder de Creative Commons licentie ‘naamsvermelding – niet-commercieel – geen afgeleide werken’ (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.nl)

Concreet in de context van Klasse betekent dit dat:

 • Video’s of artikels hergebruikt (bv. ter illustratie bij lesmateriaal), verspreid of doorgegeven mogen worden, mits je Klasse als bron vermeldt en verwijst naar de Creative Commons-licentie;
 • Video’s of artikels niet hergebruikt mogen worden voor commerciële doeleinden of verkoop;
 • Video’s of artikels niet bewerkt mogen worden om er afgeleide werken van te maken.

3.2 Beeldmateriaal (illustraties, cartoons, foto’s)

Klasse werkt samen met verschillende externe en interne fotografen, illustratoren en cartoonisten. Het is onmogelijk om het (her)gebruik van dit materiaal via één uniforme bepaling te regelen. Wil je dergelijk beeldmateriaal hergebruiken of doorgeven, dan moet je daarvoor de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van deze partners (eventueel via Klasse) krijgen, tenzij dat volgens de bepalingen van de wet op het auteursrecht en de naburige rechten niet nodig is. Neem daarvoor contact op met redactie@klasse.be.


4. Algemeen

4.1 Vertrouwelijkheid

Alle Informatie die je aan het Departement bezorgt, met inbegrip van de gegevens of de reacties overde inhoud van dit Platform, zal als openbaar worden beschouwd.

4.2 Persoonsgegevens

Al de persoonsgegevens die je tijdens de registratie op het Platform aan het Departement doorgeeft, worden overeenkomstig onze Privacyverklaring behandeld en/of verwerkt.

4.3 Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Deze Gebruiksvoorwaarden worden uitsluitend beheerst door het Belgische recht. De Bezoeker en/of de Geregistreerde Gebruiker gaat ermee akkoord dat het enkel de hoven en de rechtbanken van Brussel zijn die de bevoegdheid hebben om kennis te nemen van een gebeurlijk geschil omtrent de toepassing of de interpretatie van de Gebruiksvoorwaarden met uitsluiting van enige andere rechtbank.

4.4 Contact

Heb je vragen of opmerkingen: www.klasse.be/contact/.