Klasse hecht veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens en respecteert je privacy. In deze privacyverklaring willen we je heldere en transparante informatie geven over hoe we omgaan met de gegevens die we over jou verzamelen. Wij doen er alles aan om je privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met je persoonsgegevens. Klasse houdt zich altijd aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dat betekent dat Klasse:

 • je persoonsgegevens verwerkt in overeenstemming met het doel waarvoor je ze ons doorgaf. De doelen en categorieën persoonsgegevens worden verderop beschreven in deze Privacyverklaring;
 • je persoonsgegevens alleen verwerkt voor de doelen waarvoor je toestemming gaf, of waarvoor Klasse een andere rechtsgrond heeft (bijvoorbeeld een wettelijke opdracht of een taak van algemeen belang, zoals Lerarenkaarten kunnen aanmaken en verdelen);
 • vraagt om je uitdrukkelijke toestemming als we die nodig hebben om je gegevens te gebruiken. We leggen daarbij ook altijd uit voor welk doel we die gegevens zullen gebruiken.
 • passende technische en organisatorische maatregelen heeft genomen zodat je gegevens veilig bewaard worden;
 • geen persoonsgegevens doorgeeft aan andere partijen, tenzij dat nodig is om het doel te bereiken waarvoor je ze ons gaf (bijvoorbeeld een wedstrijdpakket opsturen of je toegang geven tot een lerarendag);
 • op de hoogte is van jouw rechten over je persoonsgegevens en die zal respecteren. Klasse zal dat duidelijk maken aan jou en aan verwerkers van gegevens waarmee Klasse samenwerkt.

Klasse is verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens. Heb je vragen, neem gerust contact op via:

Redactie Klasse
H. Consciencegebouw
Koning Albert II-laan 15
1210 Brussel
02 553 96 86
redactie@klasse.be


Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

Klasse verwerkt je persoonsgegevens voor volgende doelen met volgende rechtsgronden:

Volgens taak van algemeen belang

Lerarenkaarten aanmaken, versturen en erover informeren naar rechthebbenden, conform de wettelijke opdracht.

Als de gebruiker of zijn wettelijke vertegenwoordiger toestemming geeft

 • Nieuwsbrieven, aankondigingen, magazines, eenmalige publicaties versturen.
 • Een abonnement op Klasse Magazine of een nieuwsbrief van Klasse beheren.
 • Een bestelling van een eenmalige publicatie beheren.
 • Wat je ziet op Klasse.be personaliseren met een profiel op de Klasse-website.
 • De korting met de Lerarenkaart tonen aan rechthebbenden op Lerarenkaart.be.
 • Deelnemen aan wedstrijden, evenementen en lerarendagen.
 • Een vraag beantwoorden via het contactformulier, telefoon of e-mail.
 • Reageren op artikels op de website van Klasse.

Voor de uitvoering van een contract

Voor communicatie met aanbieders van de Lerarenkaart, adverteerders, leveranciers, freelancers … bewaart Klasse de contactgegevens van die partners. Klasse geeft onder geen beding persoonsgegevens door aan die partners.

Voor de bovenstaande doelstellingen kan Klasse de volgende persoonsgegevens van je verwerken:

 • Persoonlijke identiteitsgegevens: naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail.
 • Persoonlijke kenmerken: geslacht, geboortedatum.
 • Voorkeuren: thema’s, interessegebieden en rollen.
 • Beeldmateriaal van geïnterviewden.

Klasse gebruikt de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we toestemming hebben. Wanneer je persoonsgegevens doorgeeft, zal Klasse altijd helder en transparant over het doel communiceren.

Over cookies

Via cookies houdt de website van Klasse ook informatie bij over bezoekers. Dat doen we om betrouwbare statistieken te kunnen opmaken, en om het functioneren en de reactiesnelheid van de website te verbeteren.


Persoonsgegevens bezorgen aan derden

De gegevens die je aan ons geeft, kan Klasse aan derde partijen doorgeven als dat nodig is om de hoger beschreven doelen uit te voeren. Zo maken wij bijvoorbeeld gebruik van een derde partij voor:

 • webhosting;
 • het verzorgen van IT-infrastructuur (o.a. IT netwerk …);
 • het bouwen, beheren en onderhouden van onze website;
 • het versturen van nieuwsbrieven en aankondigingen;
 • de analyse van geanonimiseerde en geaggregeerde gebruikersgegevens voor optimalisatie van de website;
 • beeldmateriaal bij inhoudelijke stukken waarop de afgebeelde persoon duidelijk identificeerbaar is.

Klasse geeft nooit persoonsgegevens door aan partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met die partijen (verwerkers) maakt Klasse de nodige afspraken om de beveiliging van jouw persoonsgegevens te waarborgen. Als we gegevens doorgeven aan landen buiten de Europese Economische Ruimte nemen we alle mogelijke maatregelen om ervoor te zorgen dat je gegevens worden beschermd zoals bepaald in de Europese, federale en Vlaamse regelgeving.
Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven, tenzij dat wettelijk verplicht en toegestaan is (bijvoorbeeld in geval van gerechtelijk onderzoek).


Bewaartermijn

Klasse bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor we ze kregen, maar wel zo lang volgens de wet is vereist. Dat betekent dat Klasse persoonsgegevens verwijdert maximaal 3 jaar na het laatste gebruik.


Beveiliging van de gegevens

Klasse heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om je persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Het gaat onder meer hierom:

 • Alle personen die namens Klasse kennis kunnen nemen van je gegevens, moeten die geheim houden. Medewerkers van Klasse werden daarvoor gesensibiliseerd op het niveau van de Vlaamse overheid.
 • Alle systemen die persoonsgegevens bevatten zijn afgeschermd met gebruikersnaam en wachtwoord, waar mogelijk met twee-factor-authenticatie.
 • Klasse pseudonimiseert en zorgt voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is.
 • Wachtwoorden worden altijd opgeslagen met encryptie van hoge kwaliteit.
 • Klasse maakt back-ups van de persoonsgegevens om die te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.
 • Klasse test en evalueert regelmatig beveiligingsmaatregelen.
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens. Medewerkers van Klasse werden hiervoor gesensibiliseerd op het niveau van de Vlaamse overheid.

Je rechten met betrekking tot je persoonsgegevens

Je kan altijd vragen om de gegevens die Klasse over je heeft, in te kijken en eventueel te corrigeren. De toestemming die je hebt gegeven voor de verwerking van je
persoonsgegevens kan je ook intrekken. Je kan ook vragen om de gegevens geheel te wissen. Je kan ook bezwaar maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens (of een deel ervan) door ons of door een van onze verwerkers. Met die vragen kan je terecht op secretariaat@klasse.be of via de contactgegevens hogerop in deze verklaring. Om misbruik te voorkomen, kan Klasse bij contact vragen om je adequaat te identificeren.


Klachten

Als je een klacht hebt over de verwerking van je persoonsgegevens, dan vraagt Klasse je om daarover direct contact met ons op te nemen via secretariaat@klasse.be of via de contactgegevens hogerop in deze verklaring. Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, dat is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.


Wijziging privacy statement

Klasse kan zijn privacy statement wijzigen. Zo’n wijziging kondigen we aan op onze website. De laatste wijziging gebeurde op 22 mei 2018. Oudere versies van onze privacyverklaring slaan we op in ons archief.