Vlaanderen
Klasse.be

Privacyverklaring

Onze identificatie

De website www.klasse.be (hierna: het ‘Platform’) wordt aangeboden door:

Klasse
Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming
Koning Albert II-laan 15
1210 Brussel

BTW BE 0316.380.841

E-mail: secretariaat@klasse.be
Telefoon: 02 553 67 82

Contactgegevens

De contactgegevens van onze Functionaris Gegevensbescherming zijn:

Erik Moncarey
H. Consciencegebouw
Koning Albert II-laan 15
1210 Brussel

E-mail: Erik.moncarey@ond.vlaanderen.be
Telefoon: 02 553 66 87


Inleiding

Algemeen

Klasse hecht veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens en respecteert jouw privacy. In deze Privacyverklaring willen we je helder en transparant uitleggen welke persoonsgegevens Klasse van jou verzamelt en hoe en voor welke doeleinden Klasse die verwerkt.

Iedere persoon die het Platform bezoekt (hierna de ‘Bezoeker’) en iedereen die een profiel (account) aanmaakt en onze diensten gebruikt (hierna de ‘Geregistreerde Gebruiker’) geeft bijna onvermijdelijk bepaalde persoonsgegevens vrij.

Die persoonsgegevens vormen informatie die Klasse toestaat je te identificeren als natuurlijke persoon, ongeacht of we dat daadwerkelijk doen. Je bent identificeerbaar zodra het mogelijk is om een direct of indirect verband te creëren tussen een of meer persoonsgegevens en jou als natuurlijke persoon. Naar de Bezoeker en de Geregistreerde Gebruiker wordt hierna ook gezamenlijk verwezen als ‘je/jouw’.

We gebruiken en verwerken jouw persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en andere relevante wetsbepalingen. Iedere verwijzing in deze Privacyverklaring naar de AVG is een verwijzing naar de Verordening van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (General Data Protection Regulation).

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn alle gegevens over jou die het mogelijk maken je te identificeren, eventueel door dergelijke informatie te combineren. Persoonsgegevens hebben betrekking op voor de hand liggende informatie, zoals jouw naam en contactgegevens, maar ook op minder voor de hand liggende informatie, zoals identificatienummers, elektronische locatiegegevens en andere online-identificatoren.


1. Welke persoonsgegevens worden verwerkt en hoe worden ze gebruikt?

1.1 Informatieverwerking

Afhankelijk of je het Platform bezoekt als Bezoeker dan wel als Geregistreerd Gebruiker, kan Klasse volgende persoonsgegevens opvragen en verwerken.


1.1.1 Gebruiksgegevens

Persoonsgegevens

 • IP-adres
 • geografische locatie
 • browsertype en -versie
 • besturingssysteem
 • verwijzingsbron
 • duur van je bezoek
 • paginaweergaven, website-navigatiepaden en informatie over de timing, frequentie en het patroon van jouw gebruik van de service

Verwerkingsdoeleinden

De bron van de gebruiksgegevens is het analytisch volgsysteem van Klasse: deze gebruiksgegevens kunnen worden verwerkt voor het analyseren van het gebruik van het Platform en diensten.

De bron van de gebruiksgegevens zijn het gebruik van noodzakelijke cookies: deze gebruiksgegevens kunnen worden verwerkt voor het bewaken en verbeteren van het Platform en diensten.

Het Ip-adres wordt tijdelijk opgeslagen om veiligheidsincidenten op de Klasse website te kunnen opvolgen.

Rechtsgrond

 • Voor het analytisch volgsysteem van Klasse: toestemming.
 • Voor noodzakelijke cookies: Onze legitieme belangen, zodat het Platform technisch goed functioneert in overeenstemming met functionele cookies zoals omschreven in onze cookieverklaring.
 • Voor de opslag van het IP-adres; legitiem belang, namelijk de veiligheid van de website.

Bewaartermijn*

Zie cookieverklaring op het platform.

Het IP- adres wordt bewaard voor een termijn van 6 maanden.


1.1.2 Accountgegevens

Persoonsgegevens

 • Naam en voornaam
 • Adres
 • E-mail
 • Telefoonnummer
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Stamboeknummer

Verwerkingsdoeleinden

De bron van de accountgegevens is de informatie die je opgeeft bij de creatie van een account.

De accountgegevens kunnen worden verwerkt om het gebruik van ons Platform en diensten (zoals uiteengezet in de gebruiksvoorwaarden) mogelijk te maken en te controleren.

Rechtsgrond

 • Uitvoering van een overeenkomst tussen jou en Klasse
 • Op jouw verzoek, stappen nemen om een dergelijke overeenkomst aan te gaan. (m.n. Gebruiksvoorwaarden)

Bewaartermijn*

De gegevens worden bewaard gedurende een periode van 3 jaar na de laatste login.


1.1.3 Profielgegevens

Persoonsgegevens

 • Voorkeuren, thema’s en interessegebieden

Verwerkingsdoeleinden

De bron van de profielgegevens is de informatie die je opgeeft bij het personaliseren van je account.

De profielgegevens kunnen worden verwerkt om het gebruik van ons Platform op jouw maat te personaliseren.

Rechtsgrond

 • Toestemming

Bewaartermijn*

De gegevens worden bewaard gedurende een periode van 3 jaar na de laatste login.


1.1.4 Publicatiegegevens

Persoonsgegevens

 • Naam vermeld bij reacties op artikels;
 • Naam van winnaars van wedstrijden

Verwerkingsdoeleinden

De bron van de publicatiegegevens is de informatie die je plaatst voor publicatie op ons Platform.

De publicatiegegevens kunnen worden verwerkt om deze publicatie mogelijk te maken.

Rechtsgrond

 • Toestemming
 • Onze legitieme belangen, namelijk de juiste administratie van ons Platform

Bewaartermijn*

De gegevens worden bewaard tot op het moment van je verzoek om de publicatie te verwijderen.


1.1.5 Communicatiegegevens

Persoonsgegevens

Deze zijn afhankelijk van de manier waarop je contact opneemt. Voorbeelden zijn naam en voornaam, e-mailadres, adres, telefoonnummer, …

Verwerkingsdoeleinden

De bron van de communicatiegegevens is de informatie die je aan Klasse verstrekt wanneer je met Klasse contact opneemt.

De communicatiegegevens kunnen worden verwerkt ten behoeve van deze communicatie met jou en het bijhouden van gegevens.

Rechtsgrond

 • Legitiem belang, om te kunnen reageren op verzoeken, vragen of opmerkingen of om contact met je op te nemen voor vragen van welke aard dan ook.

Bewaartermijn*

De gegevens worden bewaard gedurende 3 jaar na het antwoord.


1.1.6 Direct marketing gegevens (voor versturen van Klasse-nieuwsbrieven)

Persoonsgegevens

 • E-mailadres
 • Voornaam
 • Interesses
 • Onderwijsniveau

Verwerkingsdoeleinden

De bron van de gegevens is de informatie die je aan Klasse geeft wanneer je je inschrijft voor het ontvangen van de nieuwsbrief of een profiel aanmaakt.

De direct marketing gegevens worden verwerkt om je te voorzien van marketinggerelateerde informatie (nieuwsbrieven) via e-mail waarvoor je toestemming hebt gegeven. Je kan je op elk moment afmelden door te klikken op de link ‘Uitschrijven’ in de betreffende e-mail of door een andere actie die daarin wordt beschreven.

Rechtsgrond

 • Toestemming

Bewaartermijn*

De gegevens worden maximaal 3 jaar bewaard na je laatste activiteit als gebruiker.


1.1.7 Inschrijvingsgegevens

Persoonsgegevens

 • Naam en voornaam
 • Adres
 • E-mailadres

Verwerkingsdoeleinden

De bron van de inschrijvingsgegevens is de informatie die je opgeeft als je je inschrijft voor een evenement dat door of in samenwerking met Klasse wordt georganiseerd.

Rechtsgrond

 • Uitvoering van een contract tussen jou en Klasse: op jouw verzoek, stappen nemen om een dergelijk contract aan te gaan.

Bewaartermijn*

De gegevens worden bewaard gedurende een periode van 3 jaar na afloop van het evenement.


1.1.8 Verkoop abonnement of andere producten

Persoonsgegevens

 • Naam en voornaam
 • Adres
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Stamboeknummer

Verwerkingsdoeleinden

De bron van verkoopgegevens is de informatie die je aan Klasse geeft wanneer je een abonnement op het tijdschrift Klasse bestelt of een product aankoopt via het Platform

Deze gegevens kunnen worden verwerkt om de verkoop van een abonnement op het tijdschrift of eenmalige publicatie mogelijk te maken.

Rechtsgrond

 • Uitvoering van een contract tussen jou en Klasse: op jouw verzoek, stappen nemen om een dergelijk contract aan te gaan.

Bewaartermijn*

De gegevens worden bewaard gedurende 3 jaar na stopzetten van het abonnement


1.1.9 Gegevens voor de Lerarenkaart

Persoonsgegevens

 • Naam en voornaam
 • Adres
 • E-mailadres
 • Stamboeknummer

Verwerkingsdoeleinden

De bron van de gegevens is de informatie die je aan Klasse bezorgt om de Lerarenkaart aan te maken en te versturen.

Rechtsgrond

Bewaartermijn*

De gegevens worden bewaard gedurende 3 jaar na het laatste jaar waarin je recht had op een Lerarenkaart.

(*) Onverminderd het bovenstaande, kan Klasse jouw persoonsgegevens bewaren wanneer dit noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan Klasse onderworpen is, of om jouw vitale belangen of de vitale belangen van andere natuurlijke persoon te beschermen.


1.2 Verwerkers

Een verwerker is iemand die persoonsgegevens verwerkt op vraag van of in naam van Klasse. Klasse kan soms een contract afsluiten met die partij om bepaalde producten en/of diensten te leveren. Met andere woorden: Klasse doet een beroep op verwerkers wanneer dat noodzakelijk is voor de dienstverlening. In dat geval zal Klasse met de verwerker een schriftelijke overeenkomst aangaan waarbij de veiligheid van jouw persoonsgegevens wordt gewaarborgd door de verwerker. De verwerker handelt steeds volgens instructies van Klasse.

Klasse doet een beroep op de volgende categorieën van verwerkers:

 • Bedrijven die Klasse inschakelt voor ICT, technische ondersteuning, hostingdoeleinden en back-up doeleinden (in casu voor webhosting, verzorgen van IT-infrastructuur, beheer en onderhoud website)
 • Bedrijven die Klasse inschakelt voor marketingdoeleinden (in dit geval om nieuwsbrieven te versturen)
 • Bedrijven die Klasse inschakelt voor logistieke doeleinden (in dit geval om aankondigingen en starterspakketten te versturen)
 • Bedrijven die Klasse inschakelt voor analytische doeleinden (in dit geval voor de analyse van geanonimiseerde en geaggregeerde gebruikersgegevens om het Platform te optimaliseren)
 • Bibliotheken die Klasse inschakelt als afhaalpunt voor je Lerarenkaart
 • Bedrijven die Klasse inschakelt voor betalingsdoeleinden
 • Bedrijven die Klasse inschakelt voor de aanmaak van Lerarenkaarten
 • Fotografen die in opdracht van Klasse foto’s nemen ter illustratie bij teksten op het Platform

2. Verstrekking van jouw persoonsgegevens aan derden

In beginsel deelt Klasse je persoonsgegevens niet met derden (niet zijnde verwerkers) voor welke doeleinden dan ook, behoudens de onderstaande uitzondering.

Klasse kan jouw persoonsgegevens ook openbaar maken wanneer dat noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan Klasse is onderworpen, of om je vitale belangen of de vitale belangen van een andere natuurlijke persoon te beschermen.


3. Internationale doorgifte (buiten de EER) van jouw persoonsgegevens

In beginsel zal Klasse jouw persoonsgegevens alleen opslaan of overdragen binnen de Europese Economische Ruimte (de ‘EER’). De EER bestaat uit alle EU-lidstaten plus Noorwegen, IJsland en Liechtenstein. Dat betekent dat jouw persoonsgegevens volledig beschermd zullen zijn onder de AVG of volgens gelijkwaardige wettelijke normen.

Daarnaast kan Klasse jouw persoonsgegevens geheel of gedeeltelijk opslaan of overdragen in landen die geen deel uitmaken van de Europese Economische Ruimte. Die staan bekend als ‘derde landen’ en hebben mogelijk minder strenge wetten op het gebied van gegevensbescherming dan in de EER. Dat betekent dat Klasse extra stappen zal ondernemen om ervoor te zorgen dat jouw persoonsgegevens net zo veilig en betrouwbaar worden behandeld als in de EER.

Klasse gebruikt specifieke contracten (Standard Contractual Clauses, SCC’s) met externe derden die door de Europese Commissie zijn goedgekeurd voor de overdracht van persoonsgegevens naar derde landen. De SCC’s garanderen dezelfde mate van bescherming van persoonsgegevens als die die in het kader van het AVG zou gelden. Klasse zal met deze partijen de SCC’s aangaan en aanvullende maatregelen nemen om de gegevens van onze gebruikers te beschermen tegen ongeoorloofde toegang.

Klasse zal jouw persoonsgegevens alleen doorgeven aan landen die naar het oordeel van de Europese Commissie een adequaat niveau van bescherming van persoonsgegevens bieden. Meer informatie is verkrijgbaar bij de Europese Commissie.


4. Beveiliging van jouw persoonsgegevens

Klasse heeft technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen en om verlies, misbruik of wijziging van je persoonsgegevens te voorkomen:

 • Alle systemen die persoonsgegevens bevatten, zijn afgeschermd met gebruikersnaam en wachtwoord, waar mogelijk met twee-factor-authenticatie.
 • Klasse pseudonimiseert en zorgt voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is.
 • Wachtwoorden worden altijd opgeslagen met encryptie van hoge kwaliteit.
 • Klasse maakt back-ups van de persoonsgegevens om die te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.
 • Klasse test en evalueert regelmatig de beveiligingsmaatregelen.

5. Wijzigingen

Klasse behoudt zich het recht voor om deze Privacyverklaring te allen tijde aan te passen door een nieuwe versie op ons Platform te publiceren. Dat kan bijvoorbeeld nodig zijn wanneer toepasselijke wetgeving verandert, of wanneer Klasse dingen verandert op een manier die de bescherming van jouw persoonsgegevens beïnvloedt.

Als Klasse substantiële wijzigingen doorvoert, zullen we je dat duidelijk melden. Klasse adviseert je om deze pagina af en toe te controleren om er zeker van te zijn dat je tevreden bent met eventuele wijzigingen in deze Privacyverklaring.


6. Jouw rechten

6.1 Garantie van een rechtmatige en veilige verwerking van de persoonsgegevens

Jouw persoonsgegevens worden verwerkt voor de Verwerkingsdoeleinden, zoals uiteengezet in artikel 3.

Zij worden verzameld en verwerkt op een gepaste, relevante en proportionele wijze, en worden niet langer bewaard dan de termijn zoals vermeld in artikel 3.

6.2 Recht op inzage

Je hebt altijd het recht om jouw persoonsgegevens te raadplegen en indien nodig aan te passen. In dat geval kan Klasse, om misbruik te voorkomen, je vragen om je adequaat te identificeren. Je hebt recht op inzage in de doeleinden van de verwerking, de categorieën persoonsgegevens, de categorieën van ontvangers waarnaar de persoonsgegevens worden gestuurd, de criteria die de periode van gegevensbewaring bepalen en de rechten die je kan uitoefenen met betrekking tot jouw persoonsgegevens.

6.3 Recht op rectificatie van persoonsgegevens

Inaccurate of onvolledige informatie kan verbeterd worden. Je kan je ook tot Klasse richten met een verzoek tot wijziging.

6.4 Recht op het wissen van jouw persoonsgegevens

Je hebt het recht om je persoonsgegevens te laten verwijderen in volgende gevallen:

 • Jouw persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor het vooropgestelde doel;
 • Je herroept jouw toestemming tot het verwerken van jouw persoonsgegevens en er is geen enkele andere wettelijke grondslag om jouw persoonsgegevens te verwerken ;
 • Je hebt op rechtmatige wijze een bezwaar ingediend tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens;
 • Jouw persoonsgegevens worden op onrechtmatige wijze verwerkt;
 • Jouw persoonsgegevens moeten verwijderd worden op basis van een wettelijke verplichting.

Persoonsgegevens verwijderen is voornamelijk gerelateerd aan zichtbaarheid; het is mogelijk dat de verwijderde persoonsgegevens tijdelijk opgeslagen blijven.

6.5 Recht op beperking van de verwerking

In sommige gevallen heb je het recht om beperkingen van de verwerking van jouw persoonsgegevens te vragen. Dat geldt zeker in geval van een geschil met betrekking tot de accuraatheid van persoonsgegevens, als de persoonsgegevens noodzakelijk zijn in het kader van een juridische procedure of gedurende de tijd noodzakelijk voor Klasse om vast te stellen dat je geldig jouw recht tot verwijdering kan uitoefenen.

6.6 Recht om bezwaar te maken

Je hebt het recht je te allen tijde te verzetten tegen het verwerken van jouw persoonsgegevens voor directmarketingdoeleinden, profileringsdoeleinden of doeleinden die voortvloeien uit de legitieme belangen van de verwerkingsverantwoordelijke. Klasse zal ophouden jouw persoonsgegevens te verwerken, tenzij Klasse kan aantonen dat er dwingende wettelijke redenen zijn om jouw persoonsgegevens te verwerken die primeren op je recht om je te verzetten.

6.7 Recht op gegevensoverdraagbaarheid

Je hebt het recht om de persoonsgegevens die je aan Klasse verstrekte, in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen. Daarnaast heb je het recht om die persoonsgegevens over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke, tenzij dat technisch onmogelijk is.

6.8 Recht op het intrekken van jouw toestemming

Je hebt op elk moment het recht jouw toestemming in te trekken, bijvoorbeeld wanneer je die als bezoeker hebt gegeven voor directmarketingdoeleinden (zoals het ontvangen van een nieuwsbrief). Voor zover de wettelijke basis voor onze verwerking van jouw persoonsgegevens de toestemming is, heb je op elk moment het recht die toestemming in te trekken. Herroeping heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking vóór de herroeping.

6.9 Het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit

Als je van mening bent dat de verwerking van jouw persoonsgegevens door Klasse in strijd is met de wetgeving inzake gegevensbescherming (AVG), heb je het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit:

Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35
1000 Brussel

E-mail: contact@apd-gba.be
Telefoon: +32 (0)2 274 48 00

www.gegevensbeschermingsautoriteit.be


7. Actualisering van jouw persoonsgegevens

Moeten de persoonsgegevens die Klasse over jou heeft, gecorrigeerd of bijgewerkt worden? Laat het ons weten via redactie@klasse.be.