Vlaanderen
Klasse.be

Verkoopsvoorwaarden

Definities

  • Verkoopsvoorwaarden: de Verkoopsvoorwaarden die van toepassing zijn op de relatie tussen jou en Klasse bij de aankoop van Producten;
  • Overeenkomst: iedere overeenkomst waarbij Klasse zich ertoe verbindt om de Producten aan te bieden in overeenstemming met deze Verkoopsvoorwaarden;
  • Product: een abonnement op Klasse of een ander product aangeboden door Klasse;
  • Wij/We/Ons/Onze/Klasse: de onderneming zoals vermeld in artikel twee van deze Verkoopsvoorwaarden.
  • Jij/Jouw: een consument in de zin van artikel I.1,2° WER, zijnde een natuurlijke persoon; die handelt voor doeleinden die buiten zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit vallen en die handelt in de hoedanigheid van klant;
  • Website: www.klasse.be.

Onze identificatie

Klasse
Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming
Koning Albert II-laan 15
1210 Brussel

BTW BE 0316.380.841

E-mail: secretariaat@klasse.be
Telefoon: 02 553 67 82


1. Toepassing

1.1

Deze Verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op alle aankopen van Producten. Bij het plaatsen van een bestelling moet je deze Verkoopsvoorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden en instemmen met de toepassing ervan. Deze Verkoopsvoorwaarden doen geen afbreuk aan de wettelijke rechten die op dwingende wijze worden verleend krachtens de Belgische wetgeving inzake consumentenbescherming.

1.2

Klasse behoudt zich het recht voor om deze Verkoopsvoorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen. De versie van deze Verkoopsvoorwaarden die van toepassing was op het ogenblik van de bestelling blijft evenwel, voor wat betreft de Overeenkomst, van toepassing tussen jou en Klasse.


2. Abonnement op Klasse

2.1

Je kan je abonneren via klasse.be/abonnementen. Een abonnement loopt gedurende 4 opeenvolgende nummers, ongeacht op welk moment in het jaar het abonnement is ingegaan. Een externe partner aangesteld door Klasse bezorgt elk nummer bij je thuis. Een abonnement is niet opzegbaar gedurende deze termijn en je kan ook geen gedeeltelijk abonnement nemen.

2.2

Als school of organisatie kan je voor meer abonnees gelijktijdig een bestelling plaatsen en betalen. Dat kan via secretariaat@klasse.be. De verantwoordelijke van de school geeft daarbij alle nodige gegevens door in het sjabloon dat Klasse ter beschikking stelt. Je kan ervoor kiezen om de nummers te laten leveren op de respectieve thuisadressen van de abonnees óf op het adres van de school. Bij levering op school worden alle nummers afzonderlijk naar de school verzonden, dus niet in één pakket. De school is verantwoordelijk voor de persoonlijke bezorging bij de abonnee.

2.3

Je abonnement verlengen doe je telkens voor 4 opeenvolgende nummers. Als je niet kiest voor een abonnement dat automatisch hernieuwt, vind je bij het laatste nummer waar je recht op hebt een brief met alle nodige informatie om je abonnement te verlengen. Bij de overgang van een persoonlijk abonnement naar een abonnement dat wordt betaald door je school, neem je het best even contact op met secretariaat@klasse.be.

2.4

Een abonnement start pas zodra Klasse de betaling ontvangen heeft en geldt vanaf de verschijning van het eerstvolgende nummer. Abonnementen die betaald zijn nadat een nummer verschenen is, starten bij het daaropvolgende nummer en gelden voor 4 opeenvolgende nummers.

2.5

Wanneer Klasse een speciale actie of een exclusief aanbod voor abonnees doet, geldt dit per abonneenummer. Wanneer 1 abonnee verschillende exemplaren van Klasse ontvangt, geldt het aanbod slechts voor 1 abonnement.


3. Lerarenkaart

3.1

Abonnees die recht hebben op een Lerarenkaart én hun abonnement betaalden voor 1 november kregen samen met het decembernummer van Klasse Magazine de Lerarenkaart voor 2024 thuisbezorgd.

3.2

Lerarenkaart-houders die geen abonnee zijn, konden hun Lerarenkaart ophalen in hun lokale afhaalpunt tot 10 juli. Je lokale afhaalpunt kan je opzoeken via klasse.be/waarismijnlerarenkaart.

3.3

Je Lerarenkaart blijft geldig tot 31 december van het kalenderjaar dat op de kaart vermeld staat. Startende leraren die nieuw in dienst treden in het onderwijs, krijgen een proefnummer van Klasse Magazine én hun Lerarenkaart in de brievenbus. Afhankelijk van wanneer je in dienst treedt, krijg je dit proefnummer 2 à 4 maanden na je start.


4. Aanbod en aanvaarding

4.1

Klasse doet alle redelijke inspanningen om de informatie over de eigenschappen van de Producten en illustraties van de Producten zo accuraat mogelijk te maken, zover de technische middelen het toelaten. Bepaalde niet-substantiële karakteristieken van een Product kunnen bij levering verschillen van de foto’s en beschrijvingen die weergegeven worden op de website. Dat kan echter geen grond zijn om niet-conformiteit van de levering in te roepen.

4.2

Klasse kan niet garanderen dat alle Producten altijd beschikbaar zijn. Ons aanbod is enkel geldig zolang de voorraad strekt. Als je een Product bestelt via de Website dat uit voorraad is, zal Klasse je zo vlug mogelijk per e-mail informeren; in dat geval heb je het recht om je bestelling te annuleren. Klasse is niet aansprakelijk voor de al dan niet tijdelijke onbeschikbaarheid van een Product op de Website en/of voor enige schade die zou voortkomen uit het niet voorradig zijn van een bepaald Product.

4.3

Klasse is niet gebonden door een aanbod als dat aanbod op duidelijke wijze is aangetast door een vergissing of fout. Kennelijke of overduidelijke fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen, voor zover toegelaten, ook na de totstandkoming van de overeenkomst worden gecorrigeerd. Klasse kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele (druk)fouten in de prijzen of voorwaarden.

4.4

Jouw aanvaarding van het aanbod van Klasse gebeurt door de bestelling te plaatsen op via ons Platform. Deze aankoop is bindend.

4.5

Het is jouw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat de gegevens die je aan Klasse verstrekt, correct zijn. Als er toch fouten in zouden staan, dan vragen wij je om Klasse daar zo snel mogelijk van op de hoogte te brengen of indien mogelijk, de fouten zelf recht te zetten.

4.6

Conform het Wetboek Economisch Recht erkennen Partijen uitdrukkelijk dat elektronische communicatievormen een geldige Overeenkomst tot stand doen komen. Klasse kan gebruik maken van alle elektronische bestanden waarover Klasse beschikt, binnen de grenzen van de wet, om het bestaan van de Overeenkomst te bewijzen. Een gewone, digitale of elektronisch gekwalificeerde handtekening is geen essentiële bewijsvereiste.


5. Onze prijzen

5.1

Een abonnement op Klasse Magazine kost 10 euro (vrij van btw). Als je in het buitenland woont, kost een abonnement 20 euro.

5.2

Klasse heeft het recht om de prijzen op elk moment te wijzigen, maar verplicht zich ertoe de tarieven te hanteren die op de Website aangegeven stonden op het moment van jouw bestelling. Als de prijswijziging het gevolg is van veranderingen in de btw-tarieven zal die wel aan aangerekend worden.


6. Betaling

6.1

De betaling kan via Bancontact, Belfius Direct Net, Mastercard, Visa, Domiciliëring, KBC MobilePay of manuele overschrijving. Elke betaling wordt in principe onmiddellijk en volledig afgehandeld, vanaf het moment dat je de bestelling plaatst.

6.2

Voor de afhandeling van de betalingen maakt Klasse gebruik van het externe betalingsplatform Mollie. De nodige beveiligingsmaatregelen worden voorzien. Op deze betalingen zijn de

6.3

Verkoopsvoorwaarden van Mollie van toepassing, die als enige de verantwoordelijkheid draagt met betrekking tot de correcte uitvoering van de online betalingen.

Klasse stelt zijn leveringsverplichting uit tot ontvangst van de volledige betaling van de verschuldigde bedragen. Klasse behoudt de eigendom van de bestelde Producten tot de volledige betaling, ongeacht of de levering al heeft plaatsgevonden.


7. Levering

7.1

Klasse verbindt zich ertoe elke bestelling zo snel mogelijk te verwerken.

7.2

Als abonnee ben je verantwoordelijk voor het bezorgen van je correcte adres wanneer je inschrijft op een abonnement. Bij een groepsabonnement met meerdere adressen is de organisatie die de bestelling plaatst verantwoordelijk. Wanneer er ondanks een correcte adressering toch een nummer verloren gaat tijdens de verzending, zal de redactie in de mate van het mogelijke dat nummer nazenden. Zijn er geen exemplaren van het betreffende nummer meer voorradig, dan verlengt Klasse je abonnement met 1 nummer. Adreswijzigingen zijn op verantwoordelijkheid van de abonnee. Je kan ze bezorgen aan secretariaat@klasse.be of in je profiel op Klasse.be.

7.3

Klasse doet voor de levering een beroep op betrouwbare externe partijen. Dat Klasse externe partijen inschakelt, kan een invloed hebben op de levering.

7.4

Klasse stelt zijn leveringsverplichting uit tot ontvangst van de volledige betaling van de verschuldigde bedragen. Tot het moment van de volledige betaling, blijven de Producten eigendom van Klasse. Het risico op verlies of beschadiging gaat evenwel op jou over zodra je de Producten fysiek in ontvangst hebt genomen. Wij maken je er ook attent op dat je, hoewel je het Product na volledige betaling in eigendom hebt, niet de intellectuele eigendomsrechten (waarvan sprake is in clausule 13 (Intellectuele eigendom) in eigendom houdt; dergelijke intellectuele eigendomsrechten blijven bij Klasse (of zijn licentiegevers).


8. Herroepingsrecht

8.1

Op basis van het herroepingsrecht kan je binnen veertien (14) dagen vanaf de dag die volgt op de levering van het Product, alsnog afzien van de aankoop. Je bent niet verplicht tot betaling van een vergoeding of opgave van een motief. Klasse hoort uiteraard wel graag jouw feedback om zijn dienstverlening te verbeteren.

8.2

Als de Overeenkomst is gesloten betreffende een regelmatige levering van Producten gedurende een bepaalde periode, dan begint de herroepingstermijn te lopen zodra je het eerste Product in bezit neemt.

8.3

Als je een beroep wil doen op het herroepingsrecht, dan stel je Klasse daarvan op de hoogte binnen de veertien (14) kalenderdagen vanaf de dag na (fysieke) ontvangst van de Producten. Je kan daarvoor via secretariaat@klasse.be een ondubbelzinnige verklaring sturen waarin je meedeelt de Overeenkomst te willen herroepen.

8.4

Zodra je je beroept op het herroepingsrecht, moet je binnen de veertien (14) kalenderdagen na de dag waarop je aan Klasse de mededeling hebt gedaan de Producten naar Klasse terugsturen in de originele verpakking.

8.5

Als je je beroept op het herroepingsrecht in overeenstemming met deze Verkoopsvoorwaarden en de wettelijke bepalingen, zal Klasse je het werkelijk betaalde bedrag terugbetalen binnen veertien (14) kalenderdagen na de dag waarop Klasse geïnformeerd werd over jouw beslissing.

8.6

Klasse zal je terugbetalen met hetzelfde betaalmiddel als waarmee je de oorspronkelijke transactie verrichtte. In ieder geval worden er voor de terugbetaling geen kosten in rekening gebracht.

8.7

Het herroepingsrecht geldt niet in geval van aankoop van eenmalige publicaties van Klasse (publicaties die niet in abonnementsvorm aangeboden worden) (Artikel VI.53.10° Wetboek Economisch Recht).


9 Aansprakelijkheid

9.1

In de mate dat dit toegelaten is, kan Klasse niet aansprakelijk worden gesteld voor indirecte schade en gevolgschade. Tenzij uitgesloten door dwingend recht, is Klasse enkel aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt door het niet naleven van zijn verplichtingen, als en voor zover deze schade wordt veroorzaakt door zijn opzettelijke en ernstige fout. Klasse is niet aansprakelijk voor andere fouten.

9.2

Niets in deze Verkoopsvoorwaarden beoogt jouw wettelijke rechten uit te sluiten of te beperken. Bovendien is niets in deze Verkoopsvoorwaarden bedoeld om de aansprakelijkheid van Klasse voor het overlijden of een persoonlijk letsel veroorzaakt door nalatigheid van Klasse (inclusief die van zijn werknemers) te beperken of uit te sluiten, of voor fraude of frauduleuze verkeerde voorstelling van zaken.

9.3

Indien Klasse toch aansprakelijk zou worden gesteld, zal de hoogte van het bedrag van de vergoeding beperkt zijn tot het totale bedrag dat je hebt betaald voor de aangekochte Producten.


10. Bescherming van persoonsgegevens

10.1

De door jou opgegeven informatie is noodzakelijk voor de verwerking, afhandeling en voltooiing van jouw bestellingen, en het opstellen van de rekeningen. Als deze gegevens ontbreken kan jouw bestelling niet worden uitgevoerd. Als je onjuiste of valse persoonsgegevens opgeeft, wordt dat beschouwd als een inbreuk op de huidige Verkoopsvoorwaarden. Jouw persoonsgegevens zullen uitsluitend worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring.


11. Intellectuele eigendom

11.1

Klasse garandeert te beschikken over de nodige rechten voor het aanbieden van de Producten. Alle intellectuele eigendomsrechten en afgeleide rechten op deze Producten blijven bij Klasse.


12. Algemeen

12.1

Als een bepaling van deze Verkoopsvoorwaarden (of deel daarvan) nietig, ongeldig of onuitvoerbaar wordt verklaard, dan zal dat op geen enkele wijze afbreuk doen aan de geldigheid of uitvoerbaarheid van de overige bepalingen van deze Verkoopsvoorwaarden. In die gevallen zullen de Partijen, in de mate van het mogelijke, onderhandelen om de nietige, ongeldige of onuitvoerbare bepaling (of deel daarvan) te vervangen door een equivalente bepaling die beantwoordt aan de geest van deze Verkoopsvoorwaarden.

12.2

Het feit dat Klasse nalaat om de strikte toepassing van een van de bepalingen van deze Verkoopsvoorwaarden te eisen, kan niet worden beschouwd als een stilzwijgende afstand van zijnrechten en verhindert Klasse niet om later de strikte naleving van deze bepalingen te eisen.

12.3

Deze Verkoopsvoorwaarden, met inbegrip van eventuele referenties die in de Verkoopsvoorwaarden zijn opgenomen, vormen de volledige weergave van de rechten en plichten van Partijen en treden in de plaats van alle voorgaande overeenkomsten en voorstellen, mondeling zowel als schriftelijk, inclusief eventuele voorwaarden van de Partijen.

12.4

De Verkoopsvoorwaarden zijn steeds en uitsluitend van toepassing op alle huidige en toekomstige Overeenkomsten tussen jou en Klasse, behoudens in het geval van een uitdrukkelijke afwijking. Een uitdrukkelijke afwijking is slechts geldig voor zover die het resultaat is van onderlinge overeenstemming tussen jou en Klasse die uitdrukkelijk schriftelijk wordt vastgelegd. Uitdrukkelijke afwijkingen zijn slechts geldig ter vervanging of aanvulling van de clausules waar ze betrekking op hebben. De overige bepalingen van deze Verkoopsvoorwaarden blijven onverkort van toepassing.


13. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

13.1

Voor zover wettelijk toegelaten, worden alle overeenkomsten waarop onderhavige Verkoopsvoorwaarden van toepassing zijn, beheerst door het Belgische recht, met uitsluiting van het Verdrag van Wenen inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken.

13.2

Je kan een geschil over deze Verkoopsvoorwaarden ook voor een onafhankelijk orgaan brengen. Meer informatie vind je op: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home2.show.

13.3

Elke betwisting van de interpretatie of toepassing van deze Verkoopsvoorwaarden valt onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken waar de hoofdzetel van Klasse gevestigd is, tenzij de wet dwingend een andere rechtbank voorschrijft.