Vlaanderen
Klasse.be

Actueel

Decreet Leersteun: dit zijn de grote lijnen

  • Laatste wijziging: 29 november 2022
  • 5 minuten lezen

Een nieuw decreet Leersteun vervangt vanaf 1 september 2023 het M-decreet voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften in het gewoon onderwijs. Wat zal er veranderen?

Kwaliteitsvol onderwijs voor alle leerlingen, dat werkbaar blijft voor de leraar. Dat is de ambitie van het decreet Leersteun en het bijbehorende nieuwe leersteunmodel. Elke leerling moet zich optimaal kunnen ontwikkelen met een maximale leerwinst.

De maatregelen van het decreet Leersteun worden ingevoerd vanaf het schooljaar 2023-2024. Het huidige ondersteuningsmodel blijft nog 1 schooljaar (2022-2023) in werking. De Vlaamse regering hechtte op 18 november 2022 haar tweede principiële goedkeuring aan het ontwerp van decreet. Deze beleidsvoorstellen zijn nog niet definitief. Pas als het Vlaams Parlement het daadwerkelijke decreet Leersteun goedkeurt, is er sprake van beslist beleid. Wat je hieronder leest, kan dus nog veranderen.

Leraar begeleidt leerling individueel
Het leersteundecreet gaat voor kwaliteitsvol onderwijs voor alle leerlingen, dat werkbaar blijft voor de leraar.

Decreet Leersteun: wat kunnen scholen verwachten?

Versterkte leerlingenbegeleiding in het gewoon onderwijs

Leersteun moet bouwen op een stevig fundament van brede basiszorg en verhoogde zorg. Alle leraren moeten hiervoor over de nodige competenties beschikken, ook starters. Dat vraagt bijscholing – voor het gewoon onderwijs, maar ook voor de lerarenopleiding.


Onderwijspartners krijgen een prominentere rol

Om kwaliteitsvolle leerlingenbegeleiding te garanderen, kijkt men ook naar onderwijspartners. De pedagogische begeleidingsdiensten en CLB’s krijgen hierin een prominente en proactieve rol. Het effect van hun hulp moet voelbaar zijn op de klasvloer. De onderwijsinspectie let extra op de kwaliteit van de leerlingenbegeleiding. Al deze partners hebben verhoogde aandacht voor scholen die achterblijven, die waar nodig een verplicht begeleidingstraject volgen. Van scholen wordt verwacht dat ze op structurele basis in overleg gaan met hun begeleidende CLB en PBD om de noden op vlak van leerlingenbegeleiding te bepalen en samen aan te pakken.  


Kwaliteitsvolle leersteun voor wie dat nodig heeft

Leerlingen met gelijkaardige noden moeten evenwaardige ondersteuning krijgen. Om ervoor te zorgen dat leersteun op de juiste plek terechtkomt, wordt het verdelingsmechanisme van de middelen voor leersteun gewijzigd. Met de CLB-sector bekijkt men de (gemotiveerde) verslagen om ze vanuit een meer gelijkgerichte visie op te maken. Ze krijgen ook een andere naam. En om de kwaliteit van leersteun te monitoren, werkt de inspectie een referentiekader uit.


Vast aanspreekpunt voor school en ouders: het leersteuncentrum

Het huidige ondersteuningsmodel wordt omgevormd tot een eenvoudiger model, waarbij alle leersteun vanuit 1 spoor komt. De huidige ondersteuningsnetwerken zullen evolueren naar leersteuncentra, die leersteun voor alle types aanleveren. De achterliggende financieringsmechanismen blijven wel verschillend: open end voor type 2, 4, 6 en 7, en enveloppe voor type basisaanbod, 3 en 9. En heel specifieke expertise voor visuele, auditieve en motorische beperkingen, en voor spraak- en taalontwikkelingsstoornissen, kan wel vanuit een andere leersteuncentrum komen. De mogelijkheid wordt voorzien om specifieke leersteuncentra voor type 4, 6 of 7 op te richten. Voor de op te richten leersteuncentra komen middelen voor directie, coördinatie en administratie. Ook zijn er de eerste 2 schooljaren extra werkingsmiddelen om opstartkosten te dragen en een goede start te faciliteren.  

Scholen zullen zelf kunnen kiezen met welk leersteuncentrum ze samenwerken, los van netten en koepels. Ze krijgen inspraak over de inzet van hun gezamenlijke middelen. De scholen zullen vertegenwoordigd zijn in een leersteunraad. Elk leersteuncentrum moet ook samenwerken met het buitengewoon onderwijs om expertise uit te wisselen en de leerondersteuners te professionaliseren.


Stabiele arbeidsvoorwaarden voor leerondersteuners

Leerondersteuners krijgen een eigen statuut, conform dat van een zorgcoördinator en met behoud van anciënniteit. De kerntaak van de leerondersteuner wordt bepaald. In overleg met het onderwijsveld wordt er ook een competentieprofiel ontwikkeld, met de expertise waarover een leerondersteuner moet beschikken. Voor het uitbouwen van die expertise denkt men aan netoverschrijdend overleg tussen de leersteuncentra.


Scholen kunnen leerlingen met zware zorgnoden weigeren als aanpassingen niet redelijk zijn

Kan een leerling vanwege zware zorgen het gemeenschappelijk curriculum niet volgen? Wanneer school en ouders beiden akkoord gaan, kan de leerling een aangepast traject volgen in het gewoon onderwijs. Maar een school kan ook beslissen om een leerling niet op te nemen.

Die beslissing gebeurt altijd in overleg met ouders, eventueel met een niet betrokken CLB als bemiddelaar, waarbij wordt afgewogen of de aanpassingen die nodig zijn redelijk zijn. Wanneer een school een leerling weigert, moet ze kunnen aantonen dat de aanpassingen disproportioneel zijn. Oordeelt een school meermaals dat aanpassingen disproportioneel zijn? Dan moet ze zich versterken in het organiseren van onderwijs voor leerlingen met een individueel aangepast curriculum.


Meer samenwerking tussen gewoon en buitengewoon onderwijs

Als het ook met leersteun niet lukt in het gewoon onderwijs, blijft het buitengewoon onderwijs een volwaardige optie. Het moet wel blijven afstemmen met het gewoon onderwijs, met het oog op een eventuele terugkeer. Leerlingen moeten in beide richtingen kunnen bewegen.

Daarom worden ook de individueel aangepaste curricula, die nu van toepassing zijn in het gewoon onderwijs, wan toepassing in het buitengewoon onderwijs. Als beide onderwijsvormen dezelfde taal spreken, wordt een overstap in beide richtingen gemakkelijker. Leerlingen die een individueel aangepast curriculum volgen, zullen deeltijds in het gewoon en buitengewoon les kunnen volgen.


Cognitief sterk functionerende en leerlingen met een ernstig meervoudige beperking

De conceptnota noemt cognitief sterk functionerende leerlingen expliciet als groep waarvoor leraren extra aandacht moeten hebben. Dat ook zij specifieke onderwijsbehoeften hebben, wordt soms vergeten. Daarom startte er een pilootproject.

Daarnaast bekijkt de Vlaamse regering of de huidige regelgeving voldoet om een volwaardig aanbod te realiseren voor leerlingen met een ernstig meervoudige beperking. Hierover werd intussen een onderzoek opgestart.

Op basis van het pilootproject en het onderzoek zal bekeken worden of aanpassingen in regelgeving nodig zijn.

De hierboven geschetste krijtlijnen zijn gebaseerd op de conceptnota van het decreet Leersteun. De volledige versie (pdf) vind je op Onderwijs Vlaanderen, samen met meer info over het besluitvormingsproces en timing van het decreet.

Wil jij groeien in de begeleiding van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften? Op de deelsite Iedereen Telt Mee van KlasCement vind je informatie en inspiratie voor gewoon én buitengewoon onderwijs.

Kyra Fastenau en Tinne Deboes

Voeg dit artikel toe aan je bewaarde artikels

Log in om te bewaren


R

Raf Feys (@FeysRaf)

29 juni 2021

Ik lees:" Oordeelt een school meermaals dat aanpassingen niet redelijk zijn? Dan moet ze zich versterken in het organiseren van onderwijs voor leerlingen met een individueel aangepast curriculum."!????

Reageren

Laat een reactie achter