Vlaanderen
Klasse.be

Actueel

Decreet Leersteun: dit zijn de grote lijnen

  • 28 juni 2021
  • 4 minuten lezen

Een nieuw Decreet Leersteun vervangt het M-decreet voor kinderen met specifieke onderwijsbehoeften. Wat zal er veranderen? Een conceptnota, die op 25 juni 2021 werd goedgekeurd door de Vlaamse Regering, schetst alvast de krijtlijnen.

Kwaliteitsvol onderwijs voor alle leerlingen, dat werkbaar blijft voor de leraar. Dat is de ambitie van het Decreet Leersteun en het bijbehorende nieuwe leersteunmodel. Elke leerling moet zich optimaal kunnen ontwikkelen met een maximale leerwinst.

De maatregelen van het Decreet Leersteun worden gefaseerd ingevoerd vanaf het schooljaar 2022-2023. De conceptnota schetst de grote lijnen van het decreet. Deze beleidsvoorstellen zijn nog niet definitief. Pas als het Vlaams Parlement het daadwerkelijke Decreet Leersteun bekrachtigt na stemming, is er sprake van beslist beleid. Wat je hieronder leest, kan dus nog veranderen.

Leraar begeleidt leerling individueel
Het leersteundecreet gaat voor kwaliteitsvol onderwijs voor alle leerlingen, dat werkbaar blijft voor de leraar .

Decreet Leersteun: wat kunnen scholen verwachten?

Versterkte leerlingenbegeleiding in het gewoon onderwijs

Leersteun moet bouwen op een stevig fundament van brede basiszorg en verhoogde zorg. Alle leraren moeten hiervoor over de nodige competenties beschikken, ook starters. Dat vraagt bijscholing – voor het gewoon onderwijs, maar ook voor de lerarenopleiding. Men bekijkt nog welke vormen die professionalisering kan aannemen.


Onderwijspartners krijgen een prominentere rol

Om kwaliteitsvolle leerlingenbegeleiding te garanderen, kijkt men ook naar onderwijspartners. Het voornemen is om de pedagogische begeleidingsdiensten en CLB’s een prominente en proactieve rol te geven. Het effect van hun hulp moet voelbaar zijn op de klasvloer. De onderwijsinspectie zal extra letten op de kwaliteit van de leerlingenbegeleiding. Al deze partners hebben verhoogde aandacht voor scholen die achterblijven, die waar nodig een verplicht begeleidingstraject volgen.


Kwaliteitsvolle leersteun voor wie dat nodig heeft

Leerlingen met gelijkaardige noden moeten evenwaardige ondersteuning krijgen. Om ervoor te zorgen dat leersteun op de juiste plek terechtkomt, herbekijkt men het verdelingsmechanisme van de middelen voor leersteun. Met de CLB-sector bekijkt men de (gemotiveerde) verslagen om ze vanuit een meer gelijkgerichte visie op te maken. Ze krijgen ook een andere naam. En om de kwaliteit van leersteun te monitoren, werkt de inspectie een referentiekader uit.


Vast aanspreekpunt voor school en ouders: het leersteuncentrum

Het huidige ondersteuningsmodel wil men omvormen tot een eenvoudiger model, waarbij alle leersteun vanuit 1 spoor komt. De huidige ondersteuningsnetwerken zullen evolueren naar leersteuncentra, die leersteun voor alle types aanleveren. De achterliggende financieringsmechanismen blijven wel verschillend: open end voor type 2, 4, 6 en 7, en enveloppe voor type basisaanbod, 3 en 9. En heel specifieke expertise, bijvoorbeeld voor visuele en auditieve beperkingen, kan ad hoc wel vanuit een andere leersteuninstelling komen.

De conceptnota stelt voor dat scholen zelf kiezen met welk leersteuncentrum ze samenwerken, los van netten en koepels. Ze zouden ook inspraak krijgen over de inzet van hun gezamenlijke middelen. Elk leersteuncentrum moet ook samenwerken met het buitengewoon onderwijs om expertise uit te wisselen en de leerondersteuners te professionaliseren.


Stabiele arbeidsvoorwaarden voor leerondersteuners

Leerondersteuners krijgen een eigen statuut, conform dat van een zorgcoördinator en met behoud van anciënniteit. In overleg met het onderwijsveld wordt er ook een competentieprofiel ontwikkeld, met de expertise waarover een leerondersteuner moet beschikken. Voor het uitbouwen van die expertise denkt men aan netoverschrijdend overleg tussen de leersteuncentra.


Scholen kunnen leerlingen met zware zorgnoden weigeren

Kan een leerling vanwege zware zorgen het gemeenschappelijk curriculum niet volgen? Wanneer school en ouders beiden akkoord gaan, kan de leerling een aangepast traject volgen in het gewoon onderwijs. Maar de conceptnota stelt ook voor dat een school kan beslissen om een leerling niet op te nemen.

Die beslissing gebeurt altijd in overleg met ouders, eventueel met een niet betrokken CLB als bemiddelaar, en op basis van objectieve diagnostiek. Een school moet kunnen aantonen dat de maatregelen disproportioneel zijn. Oordeelt een school meermaals dat aanpassingen niet redelijk zijn? Dan moet ze zich versterken in het organiseren van onderwijs voor leerlingen met een individueel aangepast curriculum.


Meer samenwerking tussen gewoon en buitengewoon onderwijs

Als het ook met leersteun niet lukt in het gewoon onderwijs, blijft het buitengewoon onderwijs een volwaardige optie. Het moet wel blijven afstemmen met het gewoon onderwijs, met het oog op een eventuele terugkeer. Leerlingen moeten in beide richtingen kunnen bewegen.

Daarom wil men ook de individueel aangepaste curricula, die nu van toepassing zijn in het gewoon onderwijs, toepasbaar maken in het buitengewoon onderwijs. Als beide onderwijsvormen dezelfde taal spreken, wordt een overstap in beide richtingen gemakkelijker. Ook moeten leerlingen die een individueel aangepast curriculum volgen deeltijds in het gewoon en buitengewoon les kunnen volgen.


Ontwikkelingsdoelen voor het buitengewoon onderwijs

Ook in het buitengewoon onderwijs zullen de pedagogische begeleidingsdiensten, CLB’s en inspectie scholen versterken. Daarnaast komen er nieuwe ontwikkelingsdoelen en bijbehorende professionaliseringstrajecten. En het is de bedoeling dat, waar nodig met redelijke aanpassingen, zoveel mogelijk leerlingen deelnemen aan de Vlaamse toetsen.


Hoogbegaafden en leerlingen met een ernstig meervoudige beperking

De conceptnota noemt hoogbegaafde leerlingen expliciet als groep waarvoor leraren extra aandacht moeten hebben. Dat ook zij specifieke onderwijsbehoeften hebben, wordt soms vergeten. Daarom startte er een pilootproject.

Daarnaast bekijkt de Vlaamse regering of de huidige regelgeving voldoet om een volwaardig aanbod te realiseren voor leerlingen met een ernstig meervoudige beperking.

Op Onderwijs Vlaanderen vind je meer info over het besluitvormingsproces en timing van het decreet Leersteun en een pdf-versie van de volledige conceptnota.

Wil jij groeien in de begeleiding van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften? Op de deelsite Iedereen Telt Mee van KlasCement vind je informatie en inspiratie voor gewoon én buitengewoon onderwijs.

Kyra Fastenau

Voeg dit artikel toe aan je bewaarde artikels

Log in om te bewaren


R

Raf Feys (@FeysRaf)

29 juni 2021

Ik lees:" Oordeelt een school meermaals dat aanpassingen niet redelijk zijn? Dan moet ze zich versterken in het organiseren van onderwijs voor leerlingen met een individueel aangepast curriculum."!????

Reageren

Laat een reactie achter