Vlaanderen
Klasse.be

Duiding

Evaluatie ‘onvoldoende’ en ontslag: wat zijn de regels?

  • 7 juni 2021
  • 3 minuten lezen

“Ondermaats presterende vastbenoemde of TADD-gerechtigde leraren zijn nauwelijks te ontslaan”, luidt het cliché. “Een ontslag wordt meestal herroepen door procedurefouten”, is een vaak gehoorde kritiek. “Directeurs hebben te weinig aandacht voor HR-beleid”, zeggen anderen. Een hervormd evaluatiesysteem sinds september 2021 komt daaraan tegemoet.

Wie wordt geëvalueerd?

Formele evaluatie wordt voorbehouden voor een beperkt aantal personeelsleden. Er zijn geen verplichte vierjaarlijkse evaluatiegesprekken voor alle personeelsleden meer, wel regelmatige (informele) functioneringsgesprekken. Enkel wie ernstige tekortkomingen heeft, krijgt een evaluatiegesprek.

Daar moet een coachingtraject van minimaal 120 effectief gepresteerde dagen aan vooraf zijn gegaan. Dat start na een formeel functioneringsgesprek waarvan een verslag is gemaakt met daarin persoons- en ontwikkelingsgerichte doelstellingen (POD’s).


Waarover gaat het evaluatiegesprek?

Tijdens het evaluatiegesprek wordt het functioneren van het personeelslid besproken op basis van de inhoud van de functiebeschrijving – die moet je opmaken per ambt of functie binnen de scholengemeenschap of inrichtende macht – en de POD’s in het verslag van het formele functioneringsgesprek.

Het evaluatiegesprek is dus niet enkel op het verleden gericht. De doelstelling van een evaluatieproces is immers het personeelslid de kans geven om competenties bij te schaven door gerichte begeleiding en ondersteuning.


Wat staat er in het evaluatieverslag?

Het evaluatiegesprek mondt uit in een evaluatieverslag met een eindconclusie. Zijn de tekortkomingen weggewerkt en heeft het personeelslid zijn competenties bijgeschaafd, dan luidt de conclusie ‘voldoende’. Zo niet, dan staat in het verslag ‘onvoldoende’ en moet het ook de beroepsmogelijkheden van het personeelslid bevatten.

Het personeelslid kan na een evaluatie ‘onvoldoende’ via een aangetekende brief beroep aantekenen tegen de evaluatie bij het college van beroep en heeft daarvoor 20 kalenderdagen de tijd. Beroep indienen schort de evaluatie op.


Waarover oordeelt het college van beroep?

Het college van beroep gaat na of de instelling de procedureregels voor de evaluatie en voor het vastleggen van de functiebeschrijvingen heeft gevolgd. Het kijkt ook of de rechten van verdediging niet werden geschonden: is het personeelslid gehoord, heeft het zich kunnen verdedigen, heeft het een coachingtraject van minstens 120 dagen gekregen …?

Het college moet verder oordelen of er een redelijke verhouding bestaat tussen de feiten en de uiteindelijke beslissing om een evaluatie met eindconclusie ‘onvoldoende’ te geven.

Het college kan ten slotte de beslissing tot een evaluatie met eindconclusie ‘onvoldoende’ vernietigen. Dat betekent niet dat de evaluatie verandert in een ‘voldoende’; er is gewoonweg geen evaluatie meer. De gemotiveerde beslissing wordt binnen 10 kalenderdagen met een aangetekende brief aan alle partijen meegedeeld. Ze is bindend voor beide partijen.

Als de instelling of het personeelslid niet akkoord gaan met de beslissing van het college van beroep, kunnen ze in het Gemeenschapsonderwijs en het gesubsidieerd officieel onderwijs nog naar de Raad van State; personeelsleden uit het gesubsidieerd vrij onderwijs kunnen nog naar de arbeidsrechtbank.


Wat na een ‘onvoldoende’?

Na een eerste ‘onvoldoende’ moet de school voor het personeelslid een tweede coachingtraject opstarten. Dat duurt opnieuw minimaal 120 effectief gepresteerde dagen, te tellen vanaf de overhandiging van het evaluatieverslag.

Ten vroegste 12 maanden na de overhandiging van het verslag van het eerste formele functioneringsgesprek vindt het tweede evaluatiegesprek plaats. Luidt daar opnieuw de eindconclusie ‘onvoldoende’, dan leiden deze 2 opeenvolgende evaluaties met eindconclusie ‘onvoldoende’ tot ontslag. Ook wie in de loop van de loopbaan 3 definitieve evaluaties met eindconclusie ‘onvoldoende’ krijgt, wordt ontslagen.

Voor vastbenoemden geldt een opzeggingstermijn. Het personeelslid wordt dan tijdelijk aangesteld en door de inrichtende macht met een opdracht belast. Het ontvangt het brutosalaris waar het recht op had volgens zijn opdracht van vaste benoeming. Het personeelslid kan vrijwillig afstand doen van (een deel van) deze opzeggingstermijn.


De functiebeschrijving en evaluatie van onderwijspersoneelsleden werden hervormd vanaf schooljaar 2021-2022. Raadpleeg de omzendbrief met meer informatie en toelichting.

Nele Beerens

Voeg dit artikel toe aan je bewaarde artikels

Log in om te bewaren


B

Bly Jean

15 juni 2021

Krijgt een personeelslid de mogelijkheid om tijdens de functioneringsgesprekken zich te laten bijstaan door een ander personeelslid of een vakbondsafgevaardigde ?

Reageren
N

Nele Beerens

15 juni 2021

Beste Jean, bedankt voor je vraag. Ik raadpleegde even de inhoudelijke specialist bij het Departement Onderwijs. In de decreten rechtspositie is voorzien dat personeelsleden zich kunnen laten bijstaan door een ‘raadsman’ tijdens juridische procedures, maar een functionerings- of evaluatiegesprek is niet zo'n procedure. Uiteraard kan men het wel vragen en kan de evaluator al dan niet ingaan op die vraag. De regelgeving voorziet wel dat zowel de 1e evaluator als het personeelslid kunnen eisen dat de 2e evaluator aanwezig is tijdens een functionerings- of evaluatiegesprek, bijvoorbeeld wanneer er sprake is van een moeilijke relatie tussen 1e evaluator en personeelslid. Die 2e evaluator heeft vooral een kwaliteitsbewakende en ondersteunende rol. Hij kan niet in de plaats treden van de 1e evaluator en zelfstandig een functionerings- of evaluatiegesprek voeren. Hij kan ook de beslissing van de 1e evaluator niet wijzigen. Ben je hiermee verder geholpen? Vriendelijke groet, Nele van Klasse

Reageren
V

Veerle

1 juli 2021

Twee jaar heb ik nu gewerkt als leerkracht zedenleer. Omdat ik in aanmerking kwam om mijn TADD aan te vragen heb ik dit gedaan voor 15 juni. Vandaag 1 juli krijg ik een aangetekend schrijven met de mededeling dat ik niet voldoe voor TADD onwille van werkpunten. Twee jaar heb ik geen functioneringsgesprek gehad, noch enige negatieve opmerking. Omwille van 4 maanden afwezigheid wegens ziekte krijg ik geen aanstelling meer in de hele scholengroep. Ik voel me hierdoor zwaar gestraft. Kan dit zomaar?

Reageren
N

Nele Beerens

12 juli 2021

Dag Veerle, bedankt voor je vraag. Ik ging even te rade bij de specialist ter zake binnen het Departement Onderwijs. Volgens de huidige TADD-regels (ze veranderen op 1/9/21!) verwerf je het recht op TADD als je op 30 juni gespreid over 2 schooljaren minstens 580 dagen dienstanciënniteit hebt verworven als leraar - waarvan 400 effectief gepresteerd - én als je op 30 juni van je eerste evaluator geen beoordeling met werkpunten hebt gekregen. Krijg je wel zo'n beoordeling, dan verwerf je het recht op TADD nog niet. Je moet dan volgend schooljaar nog 200 dagen effectief presteren. Ga je niet akkoord met de beoordeling, kan je verhaal vragen bij het schoolbestuur (zie https://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=15412#5-1-2-2-3).
In het kader van de wijzigingen aan de TADD-regels val je in deze situatie onder een overgangsmaatregel, waardoor je volgend schooljaar recht hebt op een nieuwe TABD-aanstelling om de werkpunten weg te werken (zie https://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=15863#3-3). Hopelijk ben je hiermee verder geholpen? Groet, Nele van Klasse

Reageren

Laat een reactie achter