Vlaanderen
Klasse.be

Duiding

Zittenblijven: wie beslist?

 • 18 mei 2022
 • 4 minuten lezen

“Ik betwijfel of 2 leerlingen de overstap naar het volgende schooljaar aankunnen. Nu een jaartje overdoen stelt ze misschien beter in staat om daarna de overstap naar een volgend jaar vlotter te maken. Wie beslist of een leerling moet zittenblijven?”

Jan – leraar

1. De leerling zit in de kleuterschool

Of een leerling naar een volgend jaar mag overgaan, beslist de school. De school zegt dus in welk leerjaar een leerling thuishoort en dus ook of het een jaar moet ‘zittenblijven’. Hoe de school omgaat met overgaan of zittenblijven staat meestal in het schoolreglement.

Een kind stapt meestal over van de kleuterklas naar de lagere school als het 6 jaar is. Of juister: op 1 september van het jaar waarin het 6 wordt. Het is wel al leerplichtig vanaf de leeftijd van 5 jaar. De ouders beslissen of hun kind overgaat of nog een jaar in de kleuterklas blijft. Het kind moet wel aan de toelatingsvoorwaarden voldoen.

Is het kind al 6, maar nog niet klaar voor het eerste leerjaar? Dan kan de ouder beslissen om het nog 1 jaar langer kleuteronderwijs te laten volgen.

Vanaf 1 september 2022 valt de minimumleeftijd van 5 jaar voor het lager onderwijs weg. Met een gunstig advies van de klassenraad kleuteronderwijs of een gunstige beslissing van de klassenraad lager onderwijs en een advies van het CLB kan de kleuter vervroegd in het lager onderwijs stappen. Maar de ouder heeft het laatste woord en kan nog beslissen om het kind in het kleuteronderwijs te houden.


2. De leerling zit in het lager onderwijs

Overgaan naar een volgend leerjaar?

Of een leerling naar een volgend leerjaar mag overgaan, beslist de school. De school zegt dus in welk leerjaar een leerling thuishoort en dus ook of het een jaar moet ‘zittenblijven’. Hoe de school omgaat met overgaan of zittenblijven staat meestal in het schoolreglement.

Gaat de ouder niet akkoord? Tegen de beslissing tot zittenblijven bestaat geen beroepsmogelijkheid. Het is mogelijk dat een andere school beslist dat de leerling wel mag overgaan naar een volgend jaar of leerlingengroep. Dat is de autonome bevoegdheid van die school.

Overgaan naar het secundair?

De periode in het lager onderwijs duurt in principe 6 jaar. Op het einde van die periode beslist de klassenraad of de regelmatige leerling de doelen uit het leerplan, die naar de eindtermen leiden, voldoende beheerst. Als dat zo is, krijgt de leerling zijn eerste getuigschrift: dat van het basisonderwijs. Het is zijn toegangsticket voor het eerste leerjaar A van het secundair onderwijs.

Overgaan naar het eerste leerjaar B in het secundair onderwijs?

Heeft de leerling het zesde leerjaar van de lagere school afgerond, maar kreeg hij geen getuigschrift? Hij kan toch starten in het eerste leerjaar B.
Zelfs leerlingen die het zesde leerjaar niet gevolgd hebben, kunnen in het eerste leerjaar B starten zonder getuigschrift basisonderwijs. Voorwaarde is wel dat ze 12 zijn of worden vóór 31 december van het lopende schooljaar. Leerlingen die in het eerste leerjaar B geslaagd zijn, krijgen automatisch een getuigschrift van het basisonderwijs.

Leerlingen die 15 jaar worden, kunnen niet meer in de lagere school terecht.

Vanaf 1 september 2022, kan je ook mét een getuigschrift basisonderwijs naar het eerste leerjaar B op voorwaarde van een gunstige beslissing van de klassenraad, een gunstig advies van het CLB en akkoord van de ouders.

Sneller naar het secundair

De leerling moet de lagere school niet op 6 jaar afwerken. De klassenraad kan een cognitief sterk functionerende leerling sneller een getuigschrift basisonderwijs geven. Dan kan de leerling naar het secundair overstappen.


3. De leerling zit in het secundair onderwijs

De klassenraad beslist. De klassenraad geeft A-, B- of C‑attest. Leerlingen gaan in het secundair onderwijs naar het volgende leerjaar als ze een oriënteringsattest A of B hebben gekregen.

 • A‑attest betekent dat ze geslaagd zijn en tot het volgende leerjaar worden toegelaten.
 • Een B‑attest houdt in dat de leerling geslaagd is en naar een volgend leerjaar over mag, maar niet naar om het even welke studierichting.

  Uitzondering: In het eerste leerjaar van de eerste graad krijgt de leerling geen B-attest meer, maar een A-attest met een uitsluiting (clausulering). Met een A-attest met uitsluiting kan de leerling in principe niet overzitten, tenzij het een uitgebreide clausulering betreft. Dan kan overzitten wel, zonder advies van de klassenraad.
 • Een C‑attest betekent dat de leerling niet geslaagd is voor het voorbije schooljaar, en dus moet ‘blijven zitten’. De leerling mag niet overgaan naar een hoger leerjaar. Verandering van studierichting binnen hetzelfde leerjaar mag wel.

Ook met een B-attest kan je blijven zitten wanneer de klassenraad een gunstig advies geeft. Bij een ongunstig advies van de klassenraad moet je overstappen naar het hogere leerjaar.

Onder voorbehoud van goedkeuring door de Vlaamse Regering geeft de klassenraad geen advies voor een leerling die een uitgebreide clausulering kreeg. De leerling behoudt dan het recht op overzitten met een B-attest.

In sommige gevallen mag een kind ook overgaan op basis van leeftijd: naar het tweede leerjaar B mag je als je 14 bent, naar een derde jaar arbeidsmarktfinaliteit – bso als je 15 bent.

Bij een overstap van de B-stroom naar de A-stroom blijft een leerling in eenzelfde jaar, maar is er geen sprake van overzitten. Met een gunstig oriënteringsattest op het einde van het schooljaar kan een leerling/ouder kiezen voor de overstap naar de A-stroom:

 • van 1B naar 1A;
 • van 2B naar 2A;
 • van 3bso/arbeidsmarkt naar 3 aso, tso, kso (doorstroom/dubbel);
 • van 4bso/arbeidsmarkt naar 4 aso, tso, kso (doorstroom/dubbel).

Het is de toelatingsklassenraad die binnen de 15 kalenderdagen na aanvang van de regelmatige lesbijwoning beslist of de leerling aan de toelatingsvoorwaarden voldoet en effectief kan starten. Leerlingen van 1B en 2B kunnen onder dezelfde voorwaarden ook overstappen naar een volgend leerjaar in de A-stroom.

Ouders niet akkoord met het attest dat hun kind op het einde van het jaar kreeg? De procedure staat in het schoolreglement: alleen via de weg die daar beschreven staat, kunnen ze tegen de beslissing in beroep gaan.


Meer info over zittenblijven, overgaan en overslaan vind je op de onderwijs.vlaanderen.be.

Anne Siccard

Voeg dit artikel toe aan je bewaarde artikels

Log in om te bewaren


M

M

19 februari 2016

Kan de school een kind verbieden om naar de 2 de kleuterklas te gaan indien ik het er als ouder niet mee eens ben?

Reageren
I

Inge

21 februari 2016

Beste M,

Ik weet niet of een school dit kan 'verbieden', dus op vlak van regel- of wetgeving kan ik je niet helpen. Maar ik denk wel dat het in het belang van jouw kind is dat jullie (ouders en school) hier voldoende over praten om samen tot een consensus te komen. Jij kent je kind als ouder het allerbeste, maar de school heeft meer zicht op de dingen die in een tweede kleuterklas 'verwacht' worden en zij zullen hun redenen hebben om te geloven dat het voor jou kind beter is om in de eerste kleuterklas te 'dubbelen'. Dus blijf het gesprek aangaan. Vraag wat juist het probleem is en welke oplossingen er allemaal mogelijk zijn. Gooi elke keer weer je vragen of bezorgdheden op tafel tot jullie het helemaal eens zijn. Als dat moeilijk voor je is bij de huidige juf of zorgleerkracht, zoek dan naar een persoon in de school waar je je goed bij voelt en vraag een persoonlijk gesprekje aan. Zij/hij kan dan je bezorgdheden overbrengen aan de personen die nu met je kind werken. Dan kunnen zij daarmee aan de slag en kan je daarna terug een gesprek met hen aangaan... En 'luister' ook naar je kind zelf. Kijk naar hem/haar: gaat hij/zij graag naar school, vindt hij/zij het moeilijk, eventueel met vertelprenten van een klas of foto's uit zijn klas, zodat hij gerichter kan vertellen.
In ieder geval wens ik je heel veel sterkte. Elke ouder wil hetgeen het allerbeste is voor zijn kindje, dus als je deze vraag stelt zal je je al wel heel wat zorgen hebben gemaakt om je kleintje. Hopelijk vinden jullie samen een oplossing waar iedereen en vooral je kind zich goed bij voelt...

Reageren
r

rabab

22 mei 2016

Hallo ik ben in het 6de leerjaar en ik ben niet goed in wiskunde en ik volgde logopedie voor wiskunde en voor wiskunde haal ik minder dan de helft en ik weet niet of ik kan doorgaan kan ik doorgaan naar 1ste middelbaar?

Reageren
k

kleuterjuf

23 juni 2016

Beste Rabab,
Jouw geval is heel persoonlijk.
Bespreek dit best eens met je klastitularis ,de zorgleerkracht van jouw school, het Clb en je ouders.
Zeg ook hoe jij je erbij voelt.
Misschien kan zittenblijven nuttig zijn,misschien lukt het je wel met de wiskunde in een secundaire richting die minder wiskunde-gericht is en dus al op vlak van wiskunde makkelijker is dan het 6de lj dat je nu volgt....
Veel succes!!!

Reageren
H

Hilde Geraets

23 juni 2016

Voor onze jongste dochter raadde de school ons in het derde leerjaar sterk aan om haar het jaar te laten overdoen omdat ze te traag was. Wij hebben dat toen geweigerd en ze is met haar klasgenootjes mee overgegaan naar het vierde leerjaar.

Nu is ze klaar om naar het middelbaar te gaan. Het zijn haar laatste dagen in de lagere school en wij zijn erg blij dat we niet zijn meegegaan in de visie van de school.

Ik vind dat er erg vaak naar zittenblijven wordt gegrepen (5 van de 20 kinderen bleven dat jaar wél zitten, een kwart van de klas). Dit ondanks het feit dat wetenschappelijk onderzoek uitwijst dat zittenblijven de schoolloopbaan niet bevordert.

Reageren
s

serife

17 juni 2019

Hoe heb je dit kunnen waarmaken, zijn zij meegegaan in jouw verhaal of ging het anders te werk. Gewoon gemeld dat je dit niet oke vindt?

Reageren
A

Anoniem

23 juni 2016

"Heeft je kind het zesde leerjaar van de lagere school afgerond, maar kreeg het geen getuigschrift? Het kan toch starten in het eerste leerjaar A van het secundair onderwijs als de toelatingsklassenraad en het CLB van de secundaire school dat zien zitten."
Dit geldt grotendeels alleen voor de scholen met technische vakken en beroepsvakken of nog, zoals een directrice ASO zei: 'never laat ik een kind dat geen getuigschrift lager onderwijs heeft, starten in het eerste leerjaar A van mijn school, ook niet als het ziek geweest is'. Mooie theorie die zin.

Ik mis in dit overzicht de groep van leerlingen die wegens dyslexie, dyscalculie, ... een jaartje overdeden en in het vijfde het 'advies' kregen van school en CLB om te starten in het eerste leerjaar B terwijl de ouders liever hadden dat dochter/zoonlief toch overging naar het zesde leerjaar om zo een bredere keuze te hebben nadien. Hiermee geven de scholen het signaal dat ze van het kind af willen ('dat extra jaar gaat niet helpen') en tegelijk kunnen ze in de statistieken dat kind opnemen bij de groep: 'op leeftijd' de lagere school beëindigd.
Daarnaast ben ik gewoon geen voorstander van zittenblijven, maar ook niet echt van een jaartje overslaan. Elk gemiddeld begaafd kind zou een jaartje kunnen overslaan moesten hun ouders mondig genoeg zijn. Ik heb er zo twee mogen meemaken in de klas van mijn dochter: de ene kreeg thuis dagelijks 'bijlessen' wat de moeder 'interesses of een hobby als een ander' noemde, de tweede heeft met moeite het zesde gehaald (ook al was ze vlug met lezen en schrijven). Ik pleit voor 'op leeftijd blijven', misschien niet meer van deze tijd, maar ja ... welbevinden van de kinderen vind ikzelf super belangrijk, naast een degelijke basis.

Reageren
M

Maarten Seghers

23 juni 2016

Stukje uit jullie tekst :
Heeft je kind het zesde leerjaar van de lagere school afgerond, maar kreeg het geen getuigschrift? Het kan toch starten in het eerste leerjaar A van het secundair onderwijs als de toelatingsklassenraad en het CLB van de secundaire school dat zien zitten.

Op wat gaat de toelatingsklassenraad en het CLB van de secundaire school zich baseren ? Als je weet dat zo'n leerling waarschijnlijk al enkele jaren in één lagere school heeft gezeten en zij het betrokken kind toch vrij goed zullen kennen. Het 'niet-geven-van-getuigschrift' doe je niet zomaar ! Maar de toelatingsklassenraad en het CLB van de secundaire school kunnen deze beslissing dus zomaar van tafel vegen !?

Reageren
p

prive

24 juni 2016

wanneer mag je pas van het 1ste middelbaar naar het 2e
hoe zit dat in elkaar
hoeveel procent moet je halen
en wat moet je doen als je een b-of c-attest krijgt en je weigerd

Reageren
h

hanae

30 juni 2016

mijn dochter zit in het 2e leerjaar en moet van haar school haar jaar overdoen maar ik weiger dat omdat ze niet gebuisd is in het totaal mag ik dan weigeren of niet

Reageren
H

Hadis

8 september 2016

Ik ben 1 maand niet naar school gegaan door problemen ik zat in de 2 de Aso ik had ook hoge punten maar ik heb wel een doktersbrief wel afgegeven en dan begon ik op 1 september 3 de Aso te gaan na paar weken plots zij de school dat ik C-attest heb gekregen en daardoor ik naar 3 de Bso moet doen en ik ben nu 16 jaar maar als ik 3 de Bso doe kan ik dan volgend jaar naar 4 Tso

Reageren
r

reda

4 oktober 2016

Mijn zoon had 2 jaar geleden gehoord dat hij 6de leerjaar mag overslaan en direct mag gaan naar het 1ste middelbaar maar dan BSO heeft die dan zijn diploma voor de lagere school ? of heeft die dan iets zoals de andere leerlingen die 6de wel hebben gedaan en geslaagd? ps mijn zoon zit nu in 2kantoor en in het middelbaar is die nooit blijven zitten of heeft die nooit een B attest gekregen of C

Reageren
i

iemand op de wereld

15 november 2016

ik zit nu in in het 2de middelbaar voor de 2de keer dus ik ben blijven zitten ik zit nu in Aso en een vriend van mij zegt dat als ik een A attest heb ik naar 4Bso mag gaan bij mijn leeftijd maar als ik een B of C attest dan niet
is dit waar?

Reageren
M

Mieke Santermans

16 november 2016

Hallo,
Zoals in het artikel staat kunnen sommige leerlingen op basis van hun leeftijd overgaan (naar het tweede beroepsvoorbereidend leerjaar mag je als je 14 bent, naar een derde jaar bso als je 16 bent). Dat zijn de enige uitzonderingen.
Maar er staat ook dat de klassenraad daarover beslist, het lerarenteam bekijkt dus geval per geval. Als je denkt in aanmerking te komen, vraag er dan naar bij je klastitularis.
Vriendelijke groeten,
Mieke van Klasse

Reageren
I

Ilse

1 januari 2017

In het artikel staat dat het clb beslist of je kind naar het eerste leerjaar mag als het nog maar 5 is. Telt dat ook voor alle leerlingen die wel in het juiste jaar zitten maar die pas verjaren na 1/9 waardoor ze wel 6 worden in het eerste maar pas na de start van het schooljaar?
Ik krijg steeds te horen dat de kindjes van het einde van het jaar niet zo goed meekunnen en dus best blijven zitten
Als blijkt dat de school mag beslissen weet ik al wat ik op het einde van dit schooljaar ga te horen krijgen...

Reageren
f

fran dc

23 januari 2017

beste,

onze dochter is met volle overtuiging gestart in het 1ste ASO. Ze werkt er zeer hard voor maar de punten blijven wat achter. Ze ziet het helemaal niet zitten om naar een TSO richting te gaan. Kunnen wij de klassenraad vragen om haar een C attest te geven, zodat ze helemaal kan herstarten. Misschien heeft ze wat meer tijd nodig en moet ze nog wat 'rijpen'?

Vriendelijke groeten,
Fran

Reageren
K

Karina

12 juni 2017

Dag Fran,

de school zal op het einde van dit schooljaar een attest uitreiken. In het geval van je dochter (als ze zelf al TSO voorstellen) zal dat misschien een B-attest worden. Dit betekent dat ze wel naar het 2de mag, maar niet langer in bepaalde richtingen (die ook op dat attest vermeld staan). Het zou dus kunnen dat ze alle ASO-richtingen uitsluiten. Als ouder, en in samenspraak met je dochter neem ik aan, beslis je zelf of je deze beslissing volgt en je dochter over mag naar het 2de (maar dan niet meer in het ASO) OF of je kiest om je dochter te laten dubbelen. Je mag altijd zelf beslissen om een B-attest in een C-attest om te zetten (omgekeerd kan natuurlijk niet - van C naar B). Ik raad je wel aan om dan zeer gemotiveerd te zijn zodat dit een weloverwogen beslissing is in het belang van je dochter. Een team van leerkrachten hoort in de eerste plaats altijd aan het welzijn van de leerling te denken. Veel succes!

Reageren
I

Inge

21 februari 2017

Onze zoon heeft Dyslexie en Dyscalculie en is normaal begaafd volgens uitgevoerde testjes. Sinds december besloot de school dat het voor hem beter zou zijn om individuele oefeningen te maken, 'op maat'... Hij heeft een map waar hij oefeningen in maakt van spelling en rekenen, niveau 1ste en 2de leerjaar die hij maakt met de Gon begeleider en een juf van het M-decreet. We smeken om de gewone lessen te volgen en het huiswerk mee te krijgen. Mijn zoon zijn zelfbeeld en zelfvertrouwen gaan enorm achteruit, volgens hen is hij opengebloeid?! We krijgen totaal geen steun noch een luisterend oor van school, behalve van deskundigen waaronder artsen... We maken ons zorgen en zoeken hulp...

Reageren
M

Mieke Santermans

21 februari 2017

Dag Inge, Je contacteert best het CLB van je school. Zij hebben de opdracht om de aanpak van een kind met leerproblemen te bespreken met ouders en school. Je vindt contactgegevens in het schoolreglement. Of je kan chatten met een clb medewerker via: www.clbchat.be. Succes!
Vriendelijke groeten, Mieke - redactie Klasse

Reageren
I

Inge

21 februari 2017

Bedankt Mieke voor je snelle reactie! Na het oudercontact met de zorgjuf,juf,directie,CLB,juf van het M-decreet, en de Gon begeleider in december kreeg hij pas andere oefeningen en niet omdat hij niet geslaagd was maar extra tijd en hulp nodig had wat ze hem blijkbaar niet kunnen/willen bieden... Nu laten ze hem begaan, moeten ze er niet naar om kijken met zijn gemakkelijke oefeningen. Volgens hen is wat wij vragen kindermishandeling, net zoals ze zeggen dat hij is opengebloeid... Ze willen hun gedrag mooi praten volgens deskundigen. Volgens mij één grote pot nat (sorry voor mijn uitdrukking->frustratie). Op het einde van het schooljaar is hij waarschijnlijk gebuisd en mag hij naar de psycholoog als het zo verder gaat.

Reageren
A

Angii

18 maart 2017

Beste mijn zoontje is van 3j5maandzit nu in het 1ste kleuterklas sinds januari onlangs spreekt de juf mij aan dat mijn zoon niet praat enkel brabbelt en babytaal spreekt bv dada mag hij niet zeggen hij moet .wij gaan naar huis zeggen .. en dat hij geen kleuren kent maar thuis merken wij daar niets van op hij praat wel maar de r s l spreekt hij niet uit en klanken ook moeilijken kleuren zegt hij ook ma daar heeft hij wel wat moeilijk mee mogen ze zomaar hem laten zitten in de 1ste kleuterklas nu .. hij zit in een klas van 27 maar toen hij over ging van peuter naar kleuter zei deze juf dat alles goed was en nu niet meer ... hij wilt niet naar school de laatste tijd (mijn zoon van 5 heeft ook bij deze juf gezeten en zei zij dit toen over hem ook maar hij praat nu super goed zonder iets te hoeven doen zijn klanken iets minder ..)

Reageren
p

patricia

28 maart 2017

goede middag,

mijn zoontje van 6 zit in de laatste kleuterklas. de school wil hem eventueel zijn jaar over laten doen.

kan dit verplicht worden door de school of hebben de ouders het laatste woord.

Reageren
G

Gert

21 juni 2017

Een kind in het lager onderwijs een jaar laten overdoen is een slechte zaak en geeft dit kind al een extra handicap bij de start van het secundair onderwijs. Ik pleit overgaan dat kinderen in het gewoon lager onderwijs altijd per leeftijdsgroep blijven zitten los van het resultaat. Een kind dat zwak is voor een bepaald vak kan op andere manieren geholpen worden. Stel bijvoorbeeld dat een kind er niet in lukt om het Frans te beheersen, waarom dit kind dan niet vrijstellen van dit vak? Uiteraard kan dit niet voor elk vak, maar dit kan wel voor niet noodzakelijk vakken en zorgt voor een enorme opluchting en afname van stress en moedeloosheid bij kinderen. Vakken waarvoor dit kan zijn bv: Frans, PO, MO, LO. Ik denk dat het in de eerste plaats belangrijk is dat een kind zich goed voelt op school en niet telkens weer geconfronteerd wordt met dingen die stresserend zijn of die het (nog)niet aan kan. Ik weet nog goed dat toen ik in het laatste jaar van het basisonderwijs niets presteerde maar in het eerste jaar van het secundair bij de beste van de klas hoorde. Om maar te zeggen dat prestaties in het basisonderwijs niet steeds iets zeggen over prestaties in het secundair onderwijs.

Reageren
L

Lennie

6 februari 2018

Beste,

Onze Lennie zit nu in het 5de leerjaar en is een kind met ADHD en concentratieproblemen (onder controle met rilatine) . Het 4de leerjaar heeft hij opnieuw moeten doen omdat het voor hem moeilijk was voor voornamelijk Wiskunde, de rest van de vakken waren heeeeeel goed tot zelfs bij de 80%. Aangezien de Wiskunde dat niet was zijn wij ouders meegegaan in de mening van de school om hem te laten zitten in het 4de leerjaar. Nu in februari werd ons medegedeeld dat ze graag vanaf volgend jaar Lennie in de B-stroom willen zetten om hem te laten doorstromen naar het 6de leerjaar met optie B-stroom - geen diploma lagere school - om nadien beroeps te gaan doen. Volgens ons wordt zijn toekomst dan geconfisceerd niettegenstaande dat Lennie de eerste trimester 80% voor Frans had, 75 % had voor Nederlands en 60% had voor Wiskunde. Nu de tweede trimester heeft hij in het 5de leerjaar 51% voor Wiskunde, 61% voor Frans en 68% voor Nederlands. Zijn punten zijn aanzienlijk gezakt maar niet gebuisd... Wij ouders zitten hiermee want moeten tegen vrijdag laten weten of we meegaan voor hem met die B-stroom terwijl we eigenlijk liever hebben dat hij gewoon met deze punten naar het 6de leerjaar gaat... Lennie geeft aan dat hij chef-kok wil worden... Mag de school dit doen? Kunnen zij dit beslissen? Wij willen dit eigenlijk liever niet.

Reageren
M

Mieke Santermans

6 februari 2018

We vragen het voor je na.
Intussen kan je al wat informatie lezen op de website van het minsiterie van Onderwijs en Vorming:
. over zittenblijven in het lager onderwijs (een kind kan maximum 8 jaar in het lager onderwijs blijven, dus max 2x zittenblijven)
. over getuigschrift basisonderwijs (de klassenraad beslist welk getuigschrift je kind haalt, dat kan een attest zijn voor de B-stroom)
Groeten, Mieke van Klasse

Reageren
M

Mieke Santermans

8 februari 2018

Dit is antwoord kregen we van het Departement Onderwijs en Vorming.

Zittenblijven?
Hoe lang een leerling in het lager onderwijs kan doorbrengen is afhankelijk van de leeftijd. Indien uw zoon 13 jaar wordt voor 1 januari van het lopende schooljaar (en in dit geval wordt bedoeld het schooljaar 2018-2019), kunt u als ouder beslissen uw zoon nog lager onderwijs te laten volgen (ongeacht of er een negatief advies van de klassenraad is). Indien uw zoon veertien jaar wordt vóór 1 januari van het lopende schooljaar (in dit geval dus het schooljaar 2018-2019) kan hij nog één schooljaar lager onderwijs volgen maar enkel na een advies CLB en gunstig advies van de klassenraad.
Afhankelijk van zijn leeftijd zal de school al dan niet kunnen verbieden dat uw zoon in de betrokken school nog lager onderwijs volgt.

Naar de B-stroom?
Het is aan de klassenraad (dit schooljaar of volgend schooljaar) om te oordelen of uw zoon het getuigschrift basisonderwijs, dat toegang geeft tot het eerste leerjaar A, bekomt. De klassenraad zal daarbij bekijken of uw zoon in voldoende mate de doelen uit het leerplan die het bereiken van de eindtermen beogen, bereikt heeft. De klassenraad bekijkt bij de toekenning van het getuigschrift basisonderwijs naar het totaalbeeld van het kind.
U beschikt als ouder over de mogelijkheid om beroep aan te tekenen tegen het niet verkrijgen van het getuigschrift basisonderwijs. Alvorens beroep aan te tekenen moet er eerst overleg geweest zijn met de school. De bedoeling van dit overleg is om alsnog tot een overeenkomst te komen zonder dat de formele beroepsprocedure opgestart moet worden. De termijn waarbinnen dit overleg moet plaatsvinden, is vastgelegd in het schoolreglement. De school kan dit overleg niet weigeren en er moet een schriftelijke verslag van gemaakt worden.
Na dit overleg kan de directeur beslissen om de klassenraad opnieuw te laten samenkomen. De klassenraad kan dan het getuigschrift alsnog toekennen of bij de oorspronkelijke beslissing blijven. Wanneer u als niet akkoord gaan met de beslissing, dan zal de school u schriftelijk wijzen op de mogelijkheid tot beroep bij de beroepscommissie.

Reageren
A

Asma

22 maart 2018

Beste,
Mijn dochter zit. In 3 leerjaar
Op zijn raport van januari/febuarie . Zij heeft 72% . De mister zeg dat niet goed is zij moet meer hebben voor kunnen naar 4 leerjaar .
Mijn vraag is hoeveel procent. Normal een kind maar krijgen voor te kunnen over .
Danku

Reageren
M

Mieke Santermans

23 maart 2018

Dag Asma,
Er bestaan geen vaste regels over het percentage dat een kind moet halen om over te mogen naar het volgende leerjaar. De school bepaalt dat zelf en de uitleg daarover moet ze in het schoolreglement schrijven (op de schoolwebsite).
De meester is wel verplicht om goed uit te leggen waarom hij vindt dat je dochter niet over kan en wat haar werkpunten zijn.
Wat de school mag en niet mag lees je ook hier: https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/toetsen-en-examens
Vriendelijke groeten,
Mieke van Klasse

Reageren
L

Lina

22 juni 2018

beste,
ik als mama wil mijn zoon 3 kleuterklas late dubbelen.
hoe kan dat? kind geboren eind november 2012 late dubbelen 3 kleuterklas, nog spelende en niet helamaal schoolrijp
ik wil hem nog уут ойййк kleter doen, maar juf wie hij is schoolrijp . Aan zie is het latste zoord? Mag ik beslissen?
hij heeft ok problemen met uitspraak, laat begonen praten vanaf 4 jaar.

bedankt voor hulp en advies.

Reageren
N

Nadine

3 juli 2018

Dag,
Mijn zoontje zit in het vijfde leerjaar en hij moet nu zijn jaar overdoen. Hij heeft van de kleuterschool tot het vierde leerjaar in een school gezeten waar hij qua punten nooit problemen had. Doordat we zijn verhuisd, is hij midden november veranderd van school. Nu komt het; in januari komen we te weten, door zijn vervangjuf, dat de vaste juf ziekgevallen is met een burn-out en van september haar leerlingen niet goed heeft opgevolgd en sommigen zelfs totaal niet. Ze hebben in de middag zelfstandig werk en op het einde van de dag geven ze hun werken af en mijn zoon heeft, doordat hij de werking ook niet uitgelegd kreeg, zijn werken altijd praktisch blanco afgegeven. Aangezien mijn zoon altijd wel wat begeleiding nodig had (in zijn vorige school werd dat heel goed aangepakt) heeft hij ook wat "misbruik" van de situatie gemaakt en heeft dan ook alle keren alles blanco afgegeven omdat de juf hier niets over zei... Tijdens de oudercontact heeft ze ons verteld dat Imraan het goed doet en we ons geen zorgen hoeven te maken en mocht er iets zijn, dan wordt dat opgepakt met de juf. In januari krijgen we te horen van de vervangjuf dat mijn zoon dus een achterstand heeft opgelopen en zij ging proberen dat in te halen. Maar ze gaf al aan dat het heel moeilijk gaat gaan en de kans bestaat dat hij zijn jaar hierdoor gaat moeten overdoen. Een tweetal weken voor de eindtoetsen roepen ze me bij hen en wordt er dus gezegd dat de kans er inzit dat hij gaat blijven zitten, maar dat ze de eindtoetsen gaan afwachten en de klassenraad gaat uiteindelijk beslissen. Er werd dus beslist dat hij moet blijven zitten en wij voelen ons hierdoor volledig machteloos. Mijn zoon heeft hulp nodig en behaalde gemiddelde punten (tussen de 50 en 70), maar heel weinig onder de 50. Doordat hij deze achterstand opliep, werd hij verplicht om te blijven zitten, maar hebben ze rekening gehouden met de verandering van school, de burn-out en slechte opvolging van de zieke juf, de onervaren juf die zogezegd de achterstand ging bijwerken, wat niet gelukt was blijkbaar (en volgens mijn zoon zelfs niet gedaan)?

Kan dit zomaar???

Reageren
M

Mieke Santermans

4 juli 2018

Dag Nadine,
Wat jammer dat het schooljaar voor jou en je zoon eindigt met een grote ontgoocheling. Goed dat je dat ook hebt aangekaart bij de school. Vraag eventueel nog opieuw een gesprek aan, om je argumenten te geven en samen met de school een oplossing te zoeken.
Zoals in het artikel staat, is het uiteindelijk wel de school die beslist of een kind in het lager onderwijs moet zittenblijven. De school moet ook op papier zetten wat de redenen zijn en hoe ze ervoor gaat zorgen dat je kind volgende jaar goed begeleid wordt: http://onderwijs.vlaanderen.be/nl/overgaan-zittenblijven-lager-onderwijs.
Als je echt niet akkoord geraakt met de school, dan zit er helaas niets anders op dan een andere school te zoeken.
Succes.
Vriendelijke groeten,
Mieke

Reageren
S

Shanti

24 oktober 2019

Hallo, mijn zoon krijgt nu een woorden rapport . Wat betekent dat ik de toekomst ? Gaat slecht met spelling en doet nu openboek. Waardoor ze hem geen punten kunnen geven,

Reageren
D

Dariaa

10 maart 2020

Hallo allemaal
Mijn zoon van 6 jaar gaat naar het 1ste leerjaar en heeft een taalstoornis: dyfasie.
Op zijn toetsen slaagt hij wel nippetje maar er staat wel op dat hij de normen niet behaald.
Mogen ze op school zo een leerling zijn jaar overdoen met deze beperking en in hoevere hebben wij als ouders onze zeg.
Al vast bedankt
Groetjes

Reageren
N

Nadz

18 juni 2020

Beste,

Het einde is al in zicht. In januari een gesprek gehad dat onze zoon naar B stroom omdat hij bij de logopedist liep voor rekenen en wat rekenachterstand heeft. Op zich kan heeft hij bij de andere vakken goed gewerkt. Ergens zit ik ermee ? Had ik mijn zoon beter naar A stroom kunnen sturen en als het niet ging dan kon hij vanzelf naar B stroom gaan. Aub advies graag een bezorgd moeder.

Reageren
a

amal

23 januari 2021

Mijn zoon ook krijgt 1 B stroom ik weet niet meer informatie kan u jouw ervaring delen

Reageren
N

Nadori

14 juli 2020

Ik woon in België en heb een A attest gebruiken met uitsluiting van 2A mag ik dan nog 2TSO doen?

Reageren
a

anoniem

29 januari 2021

hallo
ik ben blijven zitten door lo omdat ik niet aanwezig was op een afspraak
maar wil nu wel in januari doorgaan naar het vijfde middelbaar zou dat nog kunnen?

Reageren
E

Eli

9 maart 2021

Beste
Mijn dochter zit in het 2de leerjaar en heeft 85%gehaald en de leerkracht wilt dat zij haar jaar overdoet.mag dit zomaar of kan ik als ouder weigeren omwille van haar goeie punten.

Reageren
S

Stijn Govaerts

15 maart 2021

Beste Eli,

Of een kind naar een volgend leerjaar mag overgaan, beslist de school. De school zegt dus in welk leerjaar een kind thuishoort en dus ook of het een jaar moet ‘zittenblijven’. Hoe de school omgaat met overgaan of zittenblijven staat meestal in het schoolreglement.

https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/overgaan-zittenblijven-lager-onderwijs

Gaat de ouder niet akkoord? Een andere school is misschien bereid om het kind in het volgende leerjaar in te schrijven.

Reageren
A

Ann

26 juni 2021

Graag wil ik hier ook een vraag stellen. Mijn zoon zit in het 4e middelbaar ASO en heeft vernomen dat hij een B-attest krijgt en dat hij in het volgende jaar geen ASO mag doen en ook geen TSO. Dus meteen naar BSO. Ik vind het niet kunnen dat een school die zelf trouwens geen TSO richtingen aanbiedt, zoiets beslist. Het is gewoon alle kansen en motivatie wegnemen. Het past ook helemaal niet bij hem. Ik wil dit alleszins betwisten, maar hoe maken we een kans aub ?

Reageren
S

SH

6 april 2021

Beste heeft de leerkracht een reden opgegeven ? Want met 85% je jaar over doen ? Denk dat er hier enorm veel zouden moeten blijven zitten dan.

Reageren
S

Samy

19 mei 2021

Je mág altijd weigeren

Reageren
S

Sarah

26 juli 2021

Beste Eli,
Ik Ben kleuterleidster in de 3kk. Bij ons op school beslissen de ouders in de KS. Ook de overstap naar de 1e ljr , daar hebben de ouders het laatste Woord. Van 1 naar 2 e ljr neemt de school de beslissing

Reageren
V

Vincent

2 augustus 2021

Beste, heel wat internationale onderzoeken tonen aan dat een jaar dubbelen minder goed is voor de schoolvorderingen. Naar het volgend leerjaar overgaan levert veel meer leerwinst! Vooral in het 1ste en het 2de leerjaar valt dit op. Helaas blijken zeer veel leerkrachten en directies hiervoor onwetend te zijn. Zij doen met 20 leerlingen hetgeen men 100 jaar geleden deed in graadklassen met vaak 60 leerlingen... Ze nemen de gemakkelijkste weg voor zichzelf: moeten ze niet differentiëren of individualiseren... en maken zichzelf wijs dat dit het beste is voor het kind . Neen, kinderen moeten in hun vertrouwde klasgroep blijven, bij hun vriendjes. Leerkrachten moeten onderwijs bieden op maat van het kind. Daaraan herken je de echt goede leerkrachten met inzet en die kinderen begrijpen. Maar die zijn er te weinig. In een bepaald oud onderwijsnet is zittenblijven dé oplossing voor kinderen met enige leermoeilijkheden. Ik aanzie het als een falen van het schoolteam. Doe er wat aan.

Reageren
K

K

30 april 2021

Als je een B-attest haalt in 3aso, het schooljaar daarop 3aso dubbelt en c-attest haalt. Welk attest telt dan? Mag je naar 4 als je rekening houdt met de clausuleringen of ben je verplicht een derde keer het derde jaar te doen?

Reageren
S

Stijn Govaerts

1 juli 2021

Bedoel je de clausuleringen van het B-attest? Een C‑attest betekent dat de leerling niet geslaagd is voor het voorbije schooljaar, en dus moet 'blijven zitten'. De leerling mag niet overgaan naar een hoger leerjaar. Verandering van studierichting binnen hetzelfde leerjaar mag wel. Ga zeker in overleg met de leerlingenbegeleiding en de klastitularis van je kind.

Reageren
A

Anoniem

7 mei 2021

Een kind met een verslag type 2 krijgt een negatief advies van de school om naar het eerste leerjaar te gaan (gewoon onderwijs). Mogen de ouders toch beslissen om het kind naar het eerste jaarjaar te laten gaan?

Reageren
W

Wendy

4 juni 2021

Beste

Mijn dochter zit in de A stroom 1ste jaar, met nieuwjaar had ik al gemerkt dat ze echt moest werken om toch iets van goede punten te behalen (vooral de examenperiode dan), ik heb toen contact opgenomen met de leerkracht en gevraagd om haar toch naar de B stroom te sturen, ze vond dat haar resultaten van dagelijks werk wel goed zaten en het nog te vroeg was om te beslissen. Met nu dus als resultaat dat ik er haar moet doorsleuren zodat ze toch in die B stroom zou terecht kunnen en niet moet blijven zitten, ze heeft nl. haar 1ste leerjaar al gedubbeld, ze is nu 14. had ik maar mijn gedacht gedaan met nieuwjaar. Ze is echt niet gelukkig nu, ze heeft dyslexie en Dyscalculie, kan echt wel begrijpen dat het voor haar moeilijk is maar was het proberen waard, kan ik als ouder beslissen van haar toch naar 2B te sturen gezien ook haar leeftijd. ik zou niet willen dat ze gepest wordt.

Reageren
F

Famke

7 augustus 2021

Hallo,
Ik zit in een vervelende situatie. Mijn dochter van 6jaar was voor de schoolvakantie niet schoolrijp om naar het 1ste leerjaar te gaan. De juf adviseerde om haar 3de kleuterklas opnieuw te doen. Ik was daar niet akkoord mee maar de juf bleef pushen om haar toch te laten zitten. Ik was akkoord in het belang van men dochter. Zij is vrij slim en sociaal en beheerst de taal zeer goed. In mijn omgeving snappen ze het niet waarom ik akkoord ben gegaan met de juf. Er is vrij veel verandert deze zomervakantie zij is volledig open gebloeid en zelfzeker geworden. Mijn meid is toch wel 100% klaar voor het 1 ste leerjaar kan ik alsnog men dochter laten overgaan of is dat te laat? Alvast bedankt als ik een reactie terug heb.

Reageren
M

Mieke Santermans

17 augustus 2021

Beste Famke,
Je gaat hierover best zo snel mogelijk in gesprek met de school. De meeste scholen zijn al bereikbaar vanaf 15 augustus.
Je mag als ouder zelf beslissen of je kind naar het eerste leerjaar gaat of niet (als het kind de juiste leeftijd heeft natuurlijk). Het heeft dus zeker zin om het gesprek opnieuw aan te gaan met de school en samen alle voor- en nadelen van een overstap nog eens af te wegen.
Vriendelijke groeten, Mieke van Klasse

Reageren
M

Marco

9 juni 2022

In de derde kleuterklas werd ons gezegd dat met al de ervaring die zijn juf had, het onverstandig was om onze oudste zoon naar de lagere school zou laten gaan… wij hebben dit serieus geweigerd en hij zit nu in 4tso handel, behaalt meer dan goede resultaten en heeft nooit moeten dubbelen … ook bij onze 3de werd er dubbelen geadviseerd maar dan in de lagere school. Tweede keer niet meegegaan met het advies en ook blij dat we dit niet gedaan hebben. Die doet het nu ook goed in het middelbaar… onze tweede zoon had nooit problemen in de lagere school, in het secundair heeft hij het veel lastiger want had eigenlijk niet echt moeten studeren of leren studeren . De andere 2 moesten moeite doen en dragen nu de vruchten ervan…

Reageren

Laat een reactie achter