Vlaanderen
Klasse.be

Duiding

Gelijktijdige klassenraden of opdrachten: wat nu?

  • 14 juni 2016
  • 2 minuten lezen

Ik geef les in het basisonderwijs en in het secundair onderwijs. De klassenraad valt samen met mijn opdracht in het basisonderwijs. Hoe los ik dat op?

Morwenna – leraar

Leraren met opdrachten in verschillende scholen staan op het einde van het schooljaar wel eens voor een dilemma. Ze hebben op hetzelfde tijdstip deliberatie in de verschillende scholen of ze moeten lesgeven op het moment van de deliberatie. Hoe lossen ze dat op?

De ‘delibererende klassenraad’ bestaat uit alle leraren die aan een bepaalde leerling lesgeven. Alleen als iedereen aanwezig is, kan de klassenraad geldig vergaderen. Je bent dus verplicht aan de deliberaties van al je leerlingen deel te nemen. Bij ‘gewettigde afwezigheid’ en ‘bewezen overmacht’ kan je van die regel afwijken. Bijvoorbeeld als je ziek bent, naar de begrafenis van een familielid moet, wanneer je op hetzelfde tijdstip in 2 scholen aanwezig moet zijn voor een klassenraad of wanneer je lesgeeft op het moment van de klassenraad.

De regelgeving zegt daarover niets expliciets. Je kan je als leraar enkel beroepen op art. 47quinquies §2 in de decreten rechtspositie personeel dat bepaalt dat de inrichtende macht bij de verdeling van instellingsgebonden taken rekening moet houden met prestaties in andere scholen.

Je kan beide directies met elkaar in contact brengen of de voorzitter van de klassenraad verwittigen dat je niet aanwezig zal zijn en waarom. Je bezorgt hem of haar je inhoudelijke inbreng, zodat de klassenraad daarmee rekening kan houden.

Art. 47quinquies §2 van het Decreet rechtspositie personeelsleden gesubsidieerd onderwijs:

“Bij het verdelen van de instellingsgebonden opdrachten tussen alle personeelsleden houdt de inrichtende macht rekening met o.a. :

  1. de aard van de hoofdtaak van de personeelsleden in de instelling, het voltijds of deeltijds karakter ervan en de tijd die hieraan besteed wordt;
  2. het principe van de billijke verdeling van de taken, inzonderheid met betrekking tot personeelsleden die nog in andere instellingen werkzaam zijn;
  3. de mogelijkheden en capaciteiten van de personeelsleden;”

Anne Siccard

Voeg dit artikel toe aan je bewaarde artikels

Log in om te bewaren


Laat een reactie achter