Vlaanderen
Klasse.be

Mag dat?

Wat is het verschil tussen schorsing en uitsluiting?

 • 7 november 2017
 • 4 minuten lezen

Evert zet geregeld de klas op stelten. Hij werd al uitgesloten van een aantal activiteiten, maar zijn gedrag blijft de klassfeer verstoren. Vooraleer ik opnieuw naar de directie stap, had ik graag meer info over het verschil tussen schorsing en uitsluiting.

Boudewijn – leraar

Schendt het gedrag van een leerling de leefregels zodanig dat dit het normale schoolgebeuren ernstig belemmert of de veiligheid van anderen in het gedrang brengt? Hebben de begeleidingsinspanningen van de school en/of van het CLB nog geen stapje dichter gezet naar het gewenste resultaat? Dan kan je als school bij wijze van uitzonderlijke maatregel overgaan tot preventieve schorsing of tijdelijke/definitieve uitsluiting. Overleg tussen leerling, ouders, school en eventueel CLB gebeurt hoe dan ook het best zo snel mogelijk.

Zowel bij preventieve schorsing als bij tijdelijke of definitieve uitsluiting mag Evert de lessen of activiteiten van de leerlingengroep niet volgen. In het basisonderwijs voorziet de school in de opvang, tenzij ze schriftelijk aan de ouders motiveert waarom dat niet kan. In het secundair onderwijs moet de school duidelijk aangeven of de leerling al dan niet aanwezig moet zijn op school. Ouders kunnen de school gemotiveerd vragen om hun kind op te vangen op school. De school kan dit verzoek tot opvang van de ouders gemotiveerd weigeren.


Preventieve schorsing

Een preventieve schorsing is geen tuchtmaatregel, maar wel een ernstig signaal dat een tuchtmaatregel kán volgen. Het is een bewarende maatregel die dient om opnieuw een sereen en onderwijsvriendelijk klas- of schoolklimaat te creëren. Tijdens de preventieve schorsing voert de school een tuchtonderzoek en stelt ze een tuchtdossier samen. Op basis van dit tuchtonderzoek beslist de school of het al dan niet zinvol is om een tuchtmaatregel (tijdelijke of definitieve uitsluiting), een andere maatregel, of geen bijkomende maatregel te treffen ten aanzien van de leerling.

Tegen een preventieve schorsing kan je niet in beroep gaan. De ouders worden wel op de hoogte gebracht.

 1. In het lager onderwijs duurt een preventieve schorsing maximaal 5 opeenvolgende schooldagen. De periode kan eenmalig met maximaal 5 opeenvolgende schooldagen verlengd worden als het tuchtonderzoek niet binnen die 5 dagen kon worden afgerond. De verlenging moet gemotiveerd worden aan de ouders. Kleuters kunnen niet preventief geschorst worden. 5-jarigen die vervroegd instappen in het lager onderwijs wel.
 2. In het voltijds secundair onderwijs, kan een leerling maximaal 10 opeenvolgende lesdagen geschorst worden indien het tuchtonderzoek in de eerste periode niet kon worden afgerond. Ook hier kan de periode met maximaal 10 opeenvolgende lesdagen verlengd worden, als je dat aan de ouders motiveert. In het deeltijds onderwijs zijn dat maximaal 14 dagen, eenmaal verlengbaar met maximaal 14 dagen indien het tuchtonderzoek in de eerste periode niet kon worden afgerond.

Tijdelijke en definitieve uitsluiting

Zowel de tijdelijke als de definitieve uitsluiting zijn tuchtstraffen. In beide gevallen verwittigt de school de ouders en de leerling schriftelijk, vooraleer de tuchtstraf ingaat. Ze motiveert de beslissing. Ouders en leerling hebben het recht om gehoord te worden en het tuchtdossier in te kijken. Gaat de leerling naar een andere school, dan mag de school het tuchtdossier niet doorgeven aan de nieuwe school.

Tijdelijke uitsluiting

 1. In het lager onderwijs duurt een tijdelijke uitsluiting minimaal 1 schooldag en maximaal 15 opeenvolgende schooldagen. Verlenging is niet mogelijk.
 2. In het voltijds secundair onderwijs duurt een tijdelijke uitsluiting minimaal 1 lesdag en maximaal 15 opeenvolgende lesdagen. In het deeltijds secundair onderwijs zijn dat maximaal 21 dagen. Verlenging is niet mogelijk.

Tegen een tijdelijke uitsluiting moet de school geen interne beroepsprocedure voorzien.

Definitieve uitsluiting

Een definitieve uitsluiting kan onmiddellijk ingaan, maar kan ook uitgesteld worden tot het einde van het schooljaar, zodat de leerling de onderwijsactiviteiten van het lopende schooljaar in de school kan blijven volgen, wat zijn slaagkansen en onderwijsloopbaan ten goede moet komen. Vóór de beslissing tot definitieve uitsluiting komen de klassenraad en een CLB-medewerker met adviesbevoegdheid samen. Hun advies komt in het tuchtdossier. Tegen een definitieve uitsluiting kunnen ouders beroep aantekenen. Je moet hen schriftelijk verwijzen naar die optie en de bijbehorende procedure, die in het schoolreglement staat.

 1. In het lager onderwijs wordt een leerling bij een definitieve uitsluiting uitgeschreven op het ogenblik dat de leerling in een andere school is ingeschreven en uiterlijk 1 maand na schriftelijke kennisgeving van de definitieve uitsluiting.
 2. Een leerling uit het secundair onderwijs die tijdens het schooljaar definitief uitgesloten wordt, blijft ingeschreven tot het moment waarop de leerling in een nieuwe school ingeschreven is. De school gaat samen met de ouders en het CLB op zoek naar een nieuwe school.
  Gaat de definitieve uitsluiting pas op 31 augustus in, dan mag de leerling tot die dag deelnemen aan de lessen en examens in de huidige school, maar wordt hij op het einde van het schooljaar uitgeschreven.
 3. Uitschrijving uit het secundair onderwijs kan ook in volgende gevallen:
  • als de ouders blijk geven van manifeste onwil om op het aanbod van verandering van school in te gaan. Ouders moeten voldoende meewerken aan het zoeken naar een nieuwe school. Is er daarentegen zelfs onwil of obstructie in het spel, dan komt dit ondubbelzinnig neer op het schenden van de leerplicht;
  • vanaf de tiende lesdag die volgt op de dag dat de definitieve uitsluiting ingaat en alleszins pas nadat een eventueel ingestelde beroepsprocedure is afgerond. Deze uitschrijving kan evenwel uitsluitend voor een leerling die op het moment van de uitschrijving niet meer leerplichtig is.

Een beleid op norm- en regelovertredend gedrag opstellen

Wil je als school een beleid opstellen voor de preventie van en het omgaan met probleemgedrag? Of wil je als school duidelijke afspraken maken met je CLB? Dan kan je de leidraad ‘Wegen naar nieuwe kansen: een leidraad bij de preventie van en de omgang met regel- en normovertredend gedrag‘ hanteren. De leidraad is een product van de netwerken Samen tegen Schooluitval, netwerk Leerrecht Limburg en hun partners.

Anne Siccard

Voeg dit artikel toe aan je bewaarde artikels

Log in om te bewaren


B

Badrie,W

10 november 2017

Beste klasse,

Mogen de leerlingen die tijdelijke uitsluiting/ schorsing hun toets/ repetitie maken?
Indien wel, wanneer mogen ze dat doen?
Is de leerkracht dan verplicht om de gemiste leerstof door te nemen met de leerling die gedurende die periode met schorsing was?

Reageren
M

Mieke Santermans

17 november 2017

Dag Badrie,
We vroegen het voor je na bij het departement Onderwijs en kregen dit antwoord:

Een leerling die preventief geschorst is of tijdelijk uitgesloten wordt, mag niet deelnemen aan de lessen en mag ook geen evaluatiebeurten maken. Hij mag ook niet deelnemen aan examens. De school beslist of er voor de leerling specifiek na de periode van schorsing of tijdelijke uitsluiting nog evaluatiebeurten worden ingericht.
Bij een definitieve schorsing tijdens het schooljaar legt de leerling examens af in de nieuwe school indien hij die tijdig vindt. Vindt hij geen school voor het einde van het schooljaar dan legt hij examens af in de school waar hij nog ingeschreven is.
Gaat de definitieve schorsing pas op 31 augustus in, dan neemt hij nog deel aan de lessen en examens in de huidige school.

Vriendelijke groet,
Mieke van Klasse

Reageren
S

Sarah

26 november 2017

Hey heb een vraagje
Ik snap het niet goed, ik ben nu buitengeshot van mijn school en ik vind nu nog steeds geen nieuwe school mag ik mijn examens die in december komen maken op mijn oude school of ? Ik weet het niet kunnen jullie mij een antwoord op geven aub

Met vriendelijke groeten
Sarah

Reageren
d

daniel van acker

28 januari 2019

leerling lager onderwijs schorsen of uitsluiten is naar mijn mening ontoelaatbaar ! elk kind heeft recht op onderwijs ! veel kinderen zijn autistisch, dit kan bij de ene veel invloed hebben op gedrag, bij andere minder ! toch blijf ik erbij dat geen enkel kind mag geschorst of uitgesloten worden zonder duidelijk gegronde redenen en helemaal niet indien er geen alternatief is qua onderwijs voor betrokkene.

Reageren
L

Lr

10 oktober 2020

Beste
Kan een llng (3de leerjaar )die sexueel gedragoverschrijdend gedag beoefend op een meisje van 4 jaar niet geschorst worden via school? Ik begrijp niet dat directie zegt dat ze niet veel kunnen doen buiten hulp bieden aan dat meisje van 3de.
Dat is onverantwoord!!
Graag reactie aub

Reageren

Laat een reactie achter