Gepubliceerd op
Mag dat?

Wat is het verschil tussen schorsing en uitsluiting?

Evert zet geregeld de klas op stelten. Hij werd al uitgesloten van een aantal activiteiten, maar zijn gedrag blijft de klassfeer verstoren. Vooraleer ik opnieuw naar de directie stap, had ik graag meer info over het verschil tussen schorsing en uitsluiting.

Boudewijn - leraar

Schendt het gedrag van een leerling de leefregels zodanig dat dit het normale schoolgebeuren ernstig belemmert of de veiligheid van anderen in het gedrang brengt? Heeft geen enkele actie tot nog toe resultaat? Dan kan je als school bij wijze van uitzonderlijke maatregel overgaan tot preventieve schorsing of tijdelijke/definitieve uitsluiting. Overleg tussen leerling, ouders, school en eventueel CLB gebeurt hoe dan ook het best zo snel mogelijk.

Zowel bij preventieve schorsing als bij tijdelijke of definitieve uitsluiting mag Evert de lessen of activiteiten van de leerlingengroep niet volgen. In het basisonderwijs voorziet de school in de opvang, tenzij ze schriftelijk aan de ouders motiveert waarom dat niet kan. In het secundair onderwijs moet de school duidelijk aangeven of de leerling al dan niet aanwezig moet zijn op school. Ouders kunnen de school gemotiveerd vragen om hun kind op te vangen op school.
 

Preventieve schorsing

Een preventieve schorsing is een ernstig signaal dat een tuchtmaatregel kan volgen. Het is een bewarende maatregel die dient om opnieuw een sereen en onderwijsvriendelijk klas- of schoolklimaat te creëren. Tijdens de preventieve schorsing voert de school een tuchtonderzoek en stelt ze een tuchtdossier samen.
Tegen een preventieve schorsing kan je niet in beroep gaan. De ouders worden wel op de hoogte gebracht.

 1. In het lager onderwijs duurt een preventieve schorsing maximaal 5 opeenvolgende schooldagen. De periode kan eenmalig met maximaal 5 opeenvolgende schooldagen verlengd worden als het tuchtonderzoek niet binnen die 5 dagen kon worden afgerond. De verlenging moet gemotiveerd worden aan de ouders.
  Kleuters kunnen niet preventief geschorst worden. 5-jarigen die vervroegd instappen in het lager onderwijs wel.
 2. In het voltijds secundair onderwijs, kan een leerling maximaal 10 opeenvolgende lesdagen geschorst worden. Ook hier kan de periode met maximaal 10 opeenvolgende lesdagen verlengd worden, als je dat aan de ouders motiveert. In het deeltijds onderwijs zijn dat maximaal 14 dagen, eenmaal verlengbaar.

 

Tijdelijke en definitieve uitsluiting

Zowel de tijdelijke als de definitieve uitsluiting zijn tuchtstraffen. In beide gevallen verwittigt de school de ouders en de leerling schriftelijk, vooraleer de tuchtstraf ingaat. Ze motiveert de beslissing. Ouders en leerling hebben het recht om gehoord te worden en het tuchtdossier in te kijken. Gaat de leerling naar een andere school, dan mag de school het tuchtdossier niet doorgeven aan de nieuwe school.

Tijdelijke uitsluiting

 1. In het lager onderwijs duurt een tijdelijke uitsluiting minimaal 1 schooldag en maximaal 15 opeenvolgende schooldagen. Verlenging is niet mogelijk.
 2. In het voltijds secundair onderwijs duurt een tijdelijke uitsluiting minimaal 1 lesdag en maximaal 15 opeenvolgende lesdagen. In het deeltijds secundair onderwijs zijn dat maximaal 21 dagen. Verlenging is niet mogelijk.

Tegen een tijdelijke uitsluiting moet de school geen interne beroepsprocedure voorzien.

Definitieve uitsluiting

Een definitieve uitsluiting kan onmiddellijk ingaan. Vóór de beslissing komen de klassenraad en een CLB-medewerkermet adviesbevoegdheid samen. Hun advies komt in het tuchtdossier. Tegen een definitieve uitsluiting kunnen ouders beroep aantekenen. Je moet hen schriftelijk verwijzen naar die optie en de bijbehorende procedure, die in het schoolreglement staat.

 1. In het lager onderwijs wordt een leerling bij een definitieve uitsluiting uitgeschreven op het ogenblik dat de leerling in een andere school is ingeschreven en uiterlijk 1 maand na schriftelijke kennisgeving van de definitieve uitsluiting.
 2. Een leerling uit het secundair onderwijs die tijdens het schooljaar definitief uitgesloten wordt, blijft ingeschreven tot het moment waarop de leerling in een nieuwe school ingeschreven is. De school gaat samen met de ouders en het CLB op zoek naar een nieuwe school.
  Gaat de definitieve uitsluiting pas op 31 augustus in, dan mag de leerling tot die dag deelnemen aan de lessen en examens in de huidige school, maar wordt hij op het einde van het schooljaar uitgeschreven.

 


Meer informatie vind je in het Decreet Basisonderwijs en in het Besluit van de Vlaamse Regering houdende de codificatie betreffende het secundair onderwijs

Het beste van Klasse in je mailbox?

 • Al 51.000 leraren zijn abonnee
 • 1 keer per week en helemaal gratis
 • Verhalen van collega’s, concrete praktijktips, exclusieve wedstrijden ...