Vlaanderen
Klasse.be

Actueel

Wat verandert er op 1 september 2023?

  • 21 augustus 2023
  • 4 minuten lezen

Traditiegetrouw wijzigt op 1 september de onderwijsregelgeving. Klasse selecteerde voor jou 14 highlights. Welke impact hebben ze op jou als leraar, op je school en je leerlingen? 


Wat verandert er voor jou als leraar?

Meer opties om je vlakke loopbaan te doorbreken

Heb je 10 jaar ervaring als leraar in basis- of secundair onderwijs en wil je gedurende een periode je expertise gericht inzetten of verder ontwikkelen in functie van de klemtonen die jouw school wil leggen? Bijvoorbeeld: je toespitsen op de meest uitdagende klassen, je verdiepen in vakdidactiek Nederlands of de samenwerking met lokale bedrijven versterken? Dan kan je school jou aanstellen als leraar-specialist voor 3 schooljaren. Je krijgt tijdelijk een loonsverhoging (ca. +8%). Je school kan maximaal 5% van de lesuren daarop inzetten: op een team van 80 voltijdse leraren kan ze dus 4 leraar-specialisten voltijds aanstellen. 

Gastleraren brengen expertise uit bedrijfswereld binnen

Binnenkort ontmoet je in de lerarenkamer misschien een nieuwe collega-‘gastleraar’. Die brengt specifieke expertise uit de bedrijfswereld mee. Je nieuwe collega is minstens 3 jaar in dienst van het bedrijf en beschikt minstens over een voldoende geacht bekwaamheidsbewijs. Je school en het bedrijf gieten alle afspraken over de opdracht, werkplek, verloning …in een dienstverleningsovereenkomst. De gastleraar blijft in dienst van het bedrijf en bouwt geen rechten in onderwijs op.

Jouw deskundigheid als leraar in de klassenraad verankerd 

Als een leerling of ouder een evaluatiebeslissing van de klassenraad betwisten, is het aan de leerling of ouder om te bewijzen dat er onwettelijk werd gehandeld. Het uitgangspunt is immers dat leraren in de klassenraad oordelen vanuit hun deskundigheid. Zij bekijken het proces en resultaat van alle leerlingen grondig en motiveren hun evaluatiebeslissingen. Om het vertrouwen in de leraar te bevestigen en te versterken werd dat ‘vermoeden van deskundigheid’ nu verankerd in een decreet.  

5 dagen onbetaald zorgverlof

Heeft je partner, kind of ouder jouw persoonlijke steun of zorg nodig om ernstige medische redenen? Vanaf 1 september hebben alle personeelsleden jaarlijks recht op 5 dagen afwezigheid voor verminderde prestaties om een gezins- of familielid bij te staan. Je krijgt dan geen loon. 

Bescherming als klokkenluider

Stel jij op school een inbreuk op de regelgeving vast, zoals EU-wetgeving op overheidsopdrachten, bescherming van de privacy of milieu? Dan ben je als medewerker bij melding daarvan beter beschermd tegen represailles of bedreigingen.
Je school moet een intern kanaal hebben om die inbreuken te melden. Daarnaast kan dat bij de Vlaamse ombudsdienst (niet-hoger onderwijs) of regeringscommissarissen (hoger onderwijs).
De bescherming geldt niet voor leerlingen, studenten of ouders. 


Wat verandert er voor je school?

Nieuw ambt adjunct-directeur in basisonderwijs

Scholen basisonderwijs kunnen via de verhoogde puntenenveloppe medewerkers aanstellen in een ambt van adjunct-directeur. Omdat dit een selectieambt is, kan die eerste evaluator zijn en functioneringsgesprekken afnemen. Zo krijgt de directeur tijd voor andere taken.

Leersteundecreet gaat van start

Het leersteundecreet ondersteunt je leerlingen om zich maximaal te ontwikkelen en helpt scholen en leraren om dat werkbaar te maken. In het gewoon onderwijs ligt de focus op leerlingbegeleiding én op het versterken van de brede basiszorg en verhoogde zorg.
Het nieuwe leersteunmodel ondersteunt scholen bij specifieke onderwijsbehoeften van leerlingen. Elke school sloot zich aan bij een leersteuncentrum. Voor buitengewoon onderwijs zijn er nieuwe maatregelen om de samenwerking tussen gewoon en buitengewoon beter op elkaar af te stemmen en de mogelijkheid van leerlingen buitengewoon naar gewoon soepeler te laten verlopen. 

Nieuwe taak en rol voor CLB

De kerntaken van het CLB zijn: meer aanwezig zijn in scholen, het psychosociaal functioneren van leerlingen verhogen en bestaande preventieve projecten laten doorlopen. CLB’s nemen initiatieven om vroegtijdig schoolverlaten of ongekwalificeerde uitstroom te voorkomen. Daarnaast werken ze onderling samen, delen ze expertise en knowhow rond thema’s zoals kansarmoede, radicalisering, bemiddeling …

Een aantal verplichte adviezen over de schoolloopbaan van leerlingen of de revalidatie tijdens lesuren/lestijden werden geschrapt. De school is het eerste aanspreekpunt en verantwoordelijke voor de leerlingbegeleiding. 

Alle internaten in onderwijssector

Dankzij het decreet en het besluit van de Vlaamse Regering worden de onderwijsinternaten een volwaardige sector binnen het Vlaams onderwijs. Dat biedt besturen, personeelsleden, internen en hun ouders een grotere rechtszekerheid.


Wat verandert er voor je leerlingen?

Vlaamse toetsen gaan van start

Van woensdag 24 april tot en met vrijdag 17 mei 2024 leggen alle leerlingen van het vierde leerjaar basis en het tweede jaar secundair onderwijs een digitale toets Nederlands en wiskunde af. Leerlingen loggen in met hun LeerID die ze via de school krijgen.
In juni 2024 krijgen de scholen de eerste feedback over de resultaten en krijgen ze meer inzichten of leerlingen de minimumdoelen bereiken.

Verdere modernisering secundair onderwijs 

Het eerste leerjaar van de derde graad start met een nieuwe structuur en studieaanbod. Het studieaanbod krijgt een indeling zoals die van de tweede graad: 8 studiedomeinen en 3 finaliteiten waaraan de onderwijsvormen gekoppeld zijn.  

Er zijn ook herwerkte eindtermen voor de tweede en derde graad. 16 sleutelcompetenties stonden centraal in de herwerking. Nederlands, andere talen, wiskunde, exacte wetenschappen en technologie krijgen prioriteit. 

Op stage in de derde graad

Alle leerlingen in de derde graad technisch secundair onderwijs van de dubbele finaliteit, het beroepssecundair onderwijs van de arbeidsmarktfinaliteit en alle zevende leerjaren gericht op instroom arbeidsmarkt gaan per schooljaar 18 halve dagen op stage. Scholen krijgen de tijd om dit per jaar uit te rollen of maximaal in te zetten op observatieactiviteiten.

Benamingen derde leerjaren derde graad aangepast

De vermelding ‘7e leerjaar’ maakt onmiddellijk duidelijk dat het over een opleiding in het secundair onderwijs gaat. Voor de voorbereidende jaren hoger onderwijs, het naamloos leerjaar en specialisatiejaren bso wordt aan de naam een finaliteit toegevoegd, bijvoorbeeld ‘7e leerjaar gericht op het hoger onderwijs’ of ‘7e leerjaar gericht op instroom arbeidsmarkt’. Zo blijven leerlingen en ouders de bomen door het bos zien en maken ze een gerichte studiekeuze. 

Vroeger naar buitengewoon basisonderwijs

Cognitief sterk functionerende leerlingen kunnen vroeger instappen in het buitengewoon basisonderwijs los van hun leeftijd. Daarvoor is een gunstig advies nodig van de klassenraad kleuteronderwijs of een gunstige beslissing van de klassenraad lager onderwijs.


Vind alle nieuwe maatregelen per onderwijsniveau op Onderwijs Vlaanderen. Je vindt er ook een handig overzicht in pdf-formaat.

Rebecca De Clerc

Voeg dit artikel toe aan je bewaarde artikels

Log in om te bewaren


P

Peter Noten

22 augustus 2023

Beste Klasse
Fijn om alles samen te brengen, alleen is niet altijd duidelijk voor welk niveau de maatregel van toepassing is.
Bijv. Highlights,1, 4 en 5 voor de leraar: ook voor de leraar DKO bijvoorbeeld?
Bij de andere blijkt het meestal wel uit de tekst op welk niveau het van toepassing is.
Het zou fijn zijn mocht dat kunnen meegenomen worden in volgende overzichten.
Dank en groeten
Peter Noten

Reageren
R

Rebecca De Clerc

23 augustus 2023

Dag Peter,

Een volledig en uitgebreid overzicht met een verwijzing naar elk onderwijsniveau namen we op in de pdf: Nieuwe-maatregelen2023-2024.pdf (vlaanderen.be)
highlight 'leraar-specialist': basis en secundair onderwijs
highlight '5 dagen onbetaald verlof': basis, secundair, dko, vo
highlight 'klokkenluider': (bu) bao, (bu) so, dbuso, dko, vo, basiseducatie, CLB, ho

Reageren
H

H

30 augustus 2023

Het laatste item, wordt er niet bedoeld dat cognitief sterk functionerende leerlingen sneller de overstap kunnen maken binnen het ‘gewoon’ basisonderwijs?

Reageren
R

Rebecca De Clerc

28 september 2023

Meer gedetailleerde informatie kan je lezen in de omzendbrief

Reageren

Laat een reactie achter