Vlaanderen
Klasse.be

Zo doen zij het

“Afstandsonderwijs? Da’s vaak nog aftasten”

  • 23 oktober 2023
  • 4 minuten lezen

‘De leerlingen komen liever naar school’, hoorden we vaak tijdens onze belronde over afstandsonderwijs. Elke week een dag thuis studeren is nog zeldzaam. Maar deze 4 scholen zien de voordelen van een portie afstandsleren.  

Sabine Van Bogaert

“Leerlingen scherpen ook thuis hun executieve functies aan” 

Beleidsondersteuner Sabine Van Bogaert, Busleyden Atheneum, campus Caputsteen 

Sabine Van Bogaert: “Tot vorig jaar baseerden we ons afstandsonderwijs in de derde graad op een verdienmodel: de leerlingen moesten al wat executieve functies beheersen zoals tijdsmanagement of plannen, want dat leren ze in onze methodeschool. Tijdens de klassenraad beslisten we wie er klaar voor was. Maar dit jaar gooien we onze aanpak open en krijgt elke leerling de kans om thuis te werken.”  
 
“Tijdens onze 3 hybride periodes van 2 weken werken leerlingen 5 opeenvolgende lesuren per week thuis aan hun opdrachten. Op het leerplatform vinden ze hun weekoverzicht en taken met lesdoelen. We coachen hen en zien erop toe dat ze geen plagiaat plegen of ChatGPT kopiëren. We evalueren de leercompetenties zoals hun metacognitieve leer- en regulatiestrategieën, hun reflectie over het leerproces en bijsturing. Voor elk doel zien ze hun status in hun doelenrapport: verkenner, beginner, gevorderde of expert. Zo schaven we hun zelfsturing bij.” 
 
“Is dat thuiswerken dit schooljaar een succes, dan bekijken we of we het afstandsonderwijs verder opschalen. Verliezen we lessen aan een stakingsdag van het openbaar vervoer of door een studiedag, dan schakelen we makkelijk naar online.”


Sven Geenens

“Een win-win: meer tijd voor professionalisering van het team én zelfstandigere leerlingen”

Directeur Sven Geenens,
GO! atheneum Lokeren

Sven Geenens: “Na een pedagogische studiedag bleven we vaak achter met een knagend gevoel: 1 dag in een complex thema zoals evaluatie duiken, volstaat gewoon niet. We koppelden dat besef aan onze ambitie om leerlingen beter voor te bereiden op het hoger onderwijs en startten dit schooljaar met 6 dagen asynchroon afstandsleren.”

“Terwijl alle leerlingen thuis een digitale leerlijn afwerken,  professionaliseert het schoolteam zich. Als jaarthema kozen we voor een traject rond effectief evalueren. Dat we geregeld een hele dag met elkaar in gesprek gaan, geeft ons team ademruimte.” 
“De leerlingen dienen digitale taken in of geven later in de klas een presentatie over de leerstof. Wie nog worstelt met dat zelfstandig werk, coachen we in het Open Leercentrum. Misschien lukt het de volgende keer dan wel. Zo ontwikkelen zowel wij als de leerlingen ons verder.” 


Stig van Heurck

“Afstandsonderwijs moet passen bij de leerstof”

Directeur Stig Van Heurck,
GO! technisch atheneum Brasschaat  

Stig Van Heurck: “Na corona wilden we de klok niet helemaal terugdraaien. Hybride onderwijs bood immers ook voordelen. Leerlingen namen hun leerproces mee in handen door middel van online leerpaden of zelfstandige opdrachten. Bij verschillende leerlingen, voornamelijk van onze derde graad, steeg de motivatie ook: dat enkele leerlingen al vóór het lesmoment aan de opdracht startten, was geen uitzondering.”

“Daarom gaan we al 2 jaar door met het afstandsonderwijs. Een werkgroep werkte een duidelijke visie uit met bijhorend afsprakenkader. Dat toetsten we vervolgens af bij alle collega’s. We wilden afstandsonderwijs vooral ‘ad hoc’ kunnen inplannen. Een vaste dag per week of percentage per vak hebben we dus niet.”

“Als leraren vinden dat ze een lesonderdeel op afstand kunnen geven, dienen ze een aanvraag in. Krijgt die groen licht, dan laten we leerlingen bij het begin of einde van de lesdag een (paar) uur thuis werken. Wat langer slapen of graag vroeg naar huis gaan, is geen reden om thuis te werken. De kwaliteit van de lessen staat voorop. Na 2 jaar monitoren, zien we dat de effecten op leerwinst zeker niet afnemen, integendeel.” 


Vincent Browet

Met afstandsonderwijs denk je nog meer vakoverschrijdend” 

Directeur Vincent Browet,
GO! atheneum MiRA Hamme  

Vincent Browet: “Het afstandsleren ligt in het verlengde van onze ‘LAB-werking’: vakken zijn sowieso al meer geclusterd in projectwerk en leerlingen werken vaak samen. Een goede afwisseling met instructiemomenten, denken we. Transversale eindtermen en executieve functies zoals plannen en organiseren koppel je makkelijk aan afstandsleren.” 

“We startten in september met 4 uur afstandsonderwijs in de tweede en derde graad dubbele en doorstroomfinaliteit en 2 uur in de finaliteit arbeidsmarkt derde graad. Het is zeker geen besparingsmaatregel of gewoon extra huiswerk. Leerlingen zoeken in die uurtjes afstandsonderwijs stageplaatsen of buigen zich in groepjes van 3 over een vakoverschrijdende onderzoeksvraag.”

“In november evalueren we al: halen leerlingen hun deadlines niet, dan coachen we hen in onze leeromgeving LAB, waar ze trouwens altijd welkom zijn tijdens de hybride uren. Maar dat ze bij zelfstandig werk eens met hun hoofd tegen de muur botsen, is ook waardevol. Dan kunnen ze in het hoger onderwijs tegen een stootje.”   


Wat zijn de wettelijke afspraken en randvoorwaarden voor afstandsonderwijs? Check het in de omzendbrief SO/2023/01 van 07/06/2023 (vlaanderen.be) of ook hier.   

Femke Van De Pontseele

Voeg dit artikel toe aan je bewaarde artikels

Log in om te bewaren


Laat een reactie achter