Vlaanderen
Klasse.be

Mag dat?

Reclame en sponsoring op school: wat mag en wat niet?

  • 2 mei 2017
  • 2 minuten lezen

Mijn dochter kwam thuis met een beker, tandpasta en tandenborstel van een bepaald merk. De juf had dat promotiemateriaal gebruikt in de les. Nu wil mijn kind enkel nog met dat merk haar tanden poetsen. Mag de juf zo’n materiaal gebruiken? Mag zulke reclame of sponsoring?

Kathleen – ouder

Nee, dat mag niet in het basisonderwijs

In het basisonderwijs moeten leermiddelen (leerboeken, agenda, geografische kaarten, foto’s, folders, brochures …), didactisch materiaal (video, audio, film …) en verplichte activiteiten in het kader van de eindtermen en ontwikkelingsdoelen vrij blijven van reclame. Reclame is immers bedoeld om de verkoop te bevorderen. Elke reclameboodschap is dan ook in strijd met de decretale principes van zorgvuldig bestuur.

Sponsors discreet vermelden kan in het basisonderwijs wel bij facultatieve activiteiten zoals een wafelbak, opendeurdag of voorstelling van een project, voor zover dat verenigbaar is met de pedagogische en onderwijskundige taken en doelstellingen van de school en de objectiviteit en onafhankelijkheid van de school niet in het gedrang komt. Als schoolbestuur moet je de principes van je sponsorbeleid wel overleggen binnen de schoolraad en in het schoolreglement opnemen.

Voorbeelden uit basisonderwijs:

  • Neen, dat mag niet: Als een school een set van een tandpastamerk meegeeft voor gebruik thuis, dan is dat geen discrete sponsorvermelding. De school werkt dan mee aan een publicitaire actie die erop gericht is leerlingen vertrouwd te maken met een welbepaald merkproduct. Dat is niet te verzoenen met haar pedagogische opdracht.
  • Ja, dat mag: In het kader van de week van de verkeersveiligheid biedt een firma uit de buurt aan om fluohesjes te sponsoren, waar naast het logo van de school ook dat van de eigen firma bescheiden op staat. Dat ligt in het verlengde van de schoolwerking, want de school organiseert jaarlijks enkele weken waarbij alle klassen werken rond verkeer, mobiliteit en veiligheid. Ouders en de verkeerspolitie zijn daarin betrokken. De leerlingen mogen evenwel niet verplicht worden om de hesjes te dragen en kunnen ook een eigen fluohesje gebruiken. Ze mogen de hesjes ook niet dragen op verplichte activiteiten, want die moeten vrij blijven van reclame. De leerlingen kunnen de hesjes wel gebruiken om gezien te worden op weg van en naar de school.

Ja, het mag wel in het Secundair onderwijs, volwassenenonderwijs, DKO en CLB

In alle andere onderwijsinstellingen moeten leermiddelen ook vrij blijven van reclame. Reclame en sponsoring zijn daar wél toegelaten bij activiteiten, zowel verplichte als facultatieve. Ook hier geldt dat ze verenigbaar moeten zijn met de pedagogische en onderwijskundige taken en doelstellingen van de school en dat de objectiviteit en onafhankelijkheid van de school niet in het gedrang mag komen. Over het beleid daarrond moet het schoolbestuur overleggen in de schoolraad en het moet in het schoolreglement worden opgenomen.

Meer informatie over een vraag of klacht naar de Commissie zorgvuldig bestuur op Onderwijs.vlaanderen.be

Anne Siccard

Voeg dit artikel toe aan je bewaarde artikels

Log in om te bewaren